Održan 135. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 135. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom obveza Grada Krka prema Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan (Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh) za školsku godinu 2012./2013. Uz moguće uštede, odnosno racionalizaciju, biti će u gradskom Proračunu, za traženu namjenu, planirana sredstva. Riječ je sufinanciranju programa izborne nastave (informatike, talijanskog i njemačkog jezika), dodatku za voditelje škola i sufinanciranju produženog boravka. Temeljem zamolbe Istra filma iz Rijeke kojom se traži financijska pomoć za realizaciju dokumentarnog filma o jednom od naših najuglednijih istraživača glagoljaške kulture - Branku Fučiću - zaključeno je da će se, s ciljem definiranja modela sufinanciranja, ova tema uvrstiti u dnevni red Koordinacije otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Zbog nedostatnih proračunskih sredstava odbijen je zahtjev Hipodroma Oroslavlje za sufinanciranje programa kojim se potiče razvoj konjaničkog, odnosno kasačkog sporta. Kulturno-umjetničkom društvu Vrh odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju proslave dana sv. Mihovila. Budućnost održavanja MIK-a (Festivala Melodije Istre i Kvarnera) na području otoka Krka, odnosno način njegova (su)financiranja, uskoro će se, sa zadaćom postizanja zajedničkog dogovora, naći na dnevnom redu otočnih općinskih vijeća. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotreno, a potom i usvojeno, Izvješće o sufinanciranju školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola. Iznosom od 200,00 kn po učeniku tako je subvencionirano ukupno 175 srednjoškolaca za što je izdvojeno 35.000,00 kn, te ukupno 473 osnovnoškolca (MŠ Krk - 317; PŠ Vrh - 156) za što je iz gradskog Proračuna izdvojeno 94.600,00 kn. Također, prihvaćeno je i Izvješće o priznatim i dodijeljenim oblicima socijalne pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. U prethodnom razdoblju Odsjek za društvene djelatnosti tako je zaprimio 69 zahtjeva za priznavanje prava na različite oblike socijalne pomoći, od kojih je pozitivno riješeno čak 65. Riječ je o pravima na: besplatan boravak djeteta u dječjem vrtiću (5), besplatnu školsku marendu (28), besplatan produženi boravak (6), mjesečnu novčanu pomoć za školovanje (3), besplatan javni prijevoz (3), sufinanciranje školskih udžbenika (18) i jednokratnu novčanu pomoć (2). U nastavku, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju petnaestog po redu saziva Male staroslavenske akademija, koja će se na temu 110. obljetnice Staroslavenske akademije u Krku održati između 23. i 26. listopada, izdvojeno je 2.000,00 kn. Za realizaciju državnog sportskog natjecanja Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Na spomenutom sportskom događanju koje se, početkom ovog mjeseca, održalo u Virovitici sudjelovala su i tri otočana. Udruzi Pokret za život Krčke biskupije za obilježavanje 20. godišnjice rada, kojom prigodom će biti organiziran međunarodni znanstveni skup, izdvojeno je 2.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe, prihvaćen je prijedlog tvrtke Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču da se Ugovor o zakupu poslovnog prostora, smještenog na adresi Obala Hrvatske mornarice 3 u gradu Krku, zaključi na daljnji rok od deset godina. Na prijedlog Snježane Gržetić iz Krka, dozvoljava se podzakup javne površine, odnosno privremenog objekta za prodaju cvijeća, smještenog nedaleko Disko kluba Jungle. Predlagateljica navedenu javnu površinu u podzakup namjerava dati tvrtki Calimero d.o.o. iz Rijeke koja je također registrirana za obavljanje poslova vezanih uz prodaju cvijeća. Pred istek predmetnog ugovora 01. lipnja 2013. biti će za spomenutu lokaciju raspisan novi natječaj. Također, na prijedlog Klaudije Žic iz Krka dozvoljava se podzakup poslovnog prostora smještenog u Ulici J. J. Strossmayera u gradu Krku. Predlagateljica navedeni poslovni prostor, za koji Ugovor o zakupu ističe 01. ožujka 2016., u podzakup namjerava dati tvrtki Ippon d.o.o. iz Krka. Odbijen je prijedlog Luke i Barbare Makek iz Zagreba za priznavanje prava vlasništva na k.č. 2998/4 k.o. grad Krk, površine 25 m2, u naravi vrt smješten uz stambenu građevinu u Ulici J.J. Strossmayera 24 u gradu Krku. Nakon analize zahtjeva vezanih za javnu površinu koja se proteže ispod gradskih zidina, preko puta Velikog parka, zaključeno je kako će situacija zasad ostati nepromijenjena. Istu će nadalje dijeliti dvije ugostiteljske terase i četiri lokacije za postav privremenih objekata - štandova. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Vladimira Šebelje iz Krk za davanje u zakup z.č. 1286/1 ili 1287/1, obje k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada Krka, radi postavljanja montažnog plastinika za uzgoj cvjetnih sadnica , te reciklažu drvenog biljnog otpada. Davanju u zakup tražene lokacije prethoditi će natječaj. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je, nakon ponovljene rasprave o zamolbi Zorana Mršića iz Krka za smanjenje komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito sagrađene zgrade (k.č. 580/37 k.o. Vrh), zaključeno kako je tražena naknada za legalizaciju (koeficijent namjene) usklađena s namjenom iz projektne dokumentacije, dok cijena komunalnog doprinosa, sukladno Odluci o kumunalnom doprinosu, ne ovisi o namjeni objekta, već se usklađuje s njegovim obujmom. Obzirom na inicijativu građana iz Ulice Mate Balote u gradu Krku da se prije asfaltiranja dijela spomenute ulice posatavi sustav javne kanalizacije, navedeni radovi nastojati će se uvrstiti u program za narednu godinu. Kako su sredstva namijenjena za komunalne radove na području Mjesnog odbora Kornić ograničena, tek će se naknadno utvrditi hoće li se krenuti u uređenje puta prema lokvi Kapulovo. Na iznos od 3.817,50 kn prihvaćena je ponuda tvrtke FRISD d.o.o. iz Krka za zamjenu zastarijelih osigurača, nabavu i ugradnju FID-ove zaštitne sklopke, siguronosne sklopke i automatskih osigurača u prostorijama drugog kata zgrade Grada Krka. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke FRIST d.o.o. za proširenje Wireless FreeAccess sustava na tri nove lokacije u gradu Krku (zgrada Gradske uprave, plaža Punta di Galeto i Ribarski mul) na iznos od 27.901,34 kn, kao i ponuda održavanja sustava tijekom ljetnih mjeseci na iznos od 6.750,00 kn, te zimskih mjeseci na iznos od 3.375,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se kandidatkinjom za mjesto ravnateljice navedene predškolske ustanove iznova imenuje Irena Žic Orlić. Na ovu će temu raspravu uskoro otvoriti i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćena je ponuda konzervatora Nine Novaka za povremeni nadzor nad arheološkim istraživanjima i konzervatorskim radovima na crkvi i ostacima samostana sestara klarisa (Trg Krčkih glagoljaša), te stalni direktivni konzervatorsko-arheološki nadzor nad radovima konzerviranja i djelomične rekonstrukcije istočnih gradskih bedema. Cijena nadzora iznosi 22.500 kn, s time da će 50% iznosa biti plaćeno po potpisu Ugovora, a ostatak nakon predaje svih izvještaja koji se odnose na vršenje nadzora. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćen je prijedlog ugovora između Grada Krka i tvrtke FRISD d.o.o. kojim se regulira mjesečni najam WebGIS servisa, i to na iznos od 1.100,00 kn. Prema izvješću zamjenika gradonačelnika tijekom veljače i ožujka sljedeće godine započeti će edukacija građana, tvrtki i obrazovnih ustanova o mogućnostima korištenja gradske optičke mreže.