Održan 115. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 115. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i prihvaćanjem prijedloga I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2012. Spomenuta izmjena podrazumjeva povećanje Proračuna s 59.340.000,00 kn na 65.681.720,39 kn (10,7%), uglavnom zbog ostvarene potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem sanacije deponije Treskavac, a u iznosu od 6.013.720,39 kn. Ista će biti proslijeđena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćena zamolba Udruge umirovljenika Šotovento, te će se za kupnju poklon paketa, koji se njezinim najstarijim članovima tradicionalno dijele povodom uskršnjih blagdana, po osobi izdvojiti 120,00 kn, i to za njih 44. Nadalje, na netom održanoj sjednici Socijalnog vijeća Grada Krka odlučeno je kako će se, sukladno Odluci o socijelnoj skrbi Grada Krka, posjetiti 53 korisnika pomoći iz navedene Odluke, te podijeliti 56 poklon paketa, pojedinačne vrijednosti od 220,00 kn. Ova redovna, hvalevrijedna akcija biti će realizirana krajem ožujka, a obuhvatiti će i posjete ustanovama izvan otoka (Centru za rehabilitaciju Fortica - Kraljevica, Domu za djecu i mladež Oštro - Kraljevica, Psihijatrijskoj bolnici Lopača - Rijeka, te Domu za straije psihički bolesne osobe Turnić - Rijeka) u kojima su također smješteni korisnici pomoći iz Odluke o socijelnoj skrbi. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Deanu Karabaiću iz Krka dozvoljeno je postavljanje štanda podno Frankopanskog kaštela tijekom ove turističke sezone. Nadalje, razmotrena je ponuda tvrtke 3D PLAN d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog (6.000,00 kn) i glavnog građevinskog projekta (14.000,00 kn) uređenja Školskog trga, odnosno Trga krčkih glagoljaša. Također vezano uz osnovnoškolski kompleks, prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog i izvedbenog projekta, kao i pripadajućeg troškovnika, unutarnjeg uređenja buduće sportske dvorane, i to na iznos od 45.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Marijana Sindičića iz Krka za dodjelu javne površine (na trgu iznad Krušije) kako bi uz naknadu dnevnog zakupa mogao prodavati cvijeće izrađeno od prirodnih materijala. Štefici Srići Žic odobreno je, sukladno cjeniku, postavljanje škrinje za prodaju sladoleda na javnu površinu, u nastavku ugostiteljske terase formirane iznad pročelja zgrade smještene na adresi Trg Kamplin 6. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su prijedlog Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 1 - Krk, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 26 - Dunat, te konačan prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar - potkrepljen suglasnošću župana Primorsko-goranske županije. O sva tri dokumenta na skorašnjoj sjednici konačnu će odluku donjeti gradski vijećnici. U nastavku Kolegija, prihvaćena je izjava vlasnika k.č.br. 805/8, 806/4, 806/6 i 805/6, k.o. Skrpčići, koje su po kulturi put, da jedan drugome daju služnost prolaza s ciljem prilaza vlastitim parcelama. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što je u prizemlju zgrade Narodnog doma Kornić zbog prodora vode došlo do oštećenja 60% parketa, pored tri predočene ponude za parketarske radove čitavog prizamlje, kao najpovoljnija odobrena je ona Parketarsko-stolarskog obrta Žužić, u vlasništvu Božidara Žužića, i to na iznos od 31.687,50 kn. Kako je zgrada osigurana, 60% od navedenog troška pokriti će osiguravajuća kuća Kvarner osiguranje, a ostatak Grad Krk. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju II. faze fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove kako bi mogli biti raspravljeni na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćeni su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćen je Ugovor o financiranju Turističke zajednice otoka Krka u 2012. godini. Tako planirani udio Grada u financiranju ureda TZ otoka Krka (hladni pogon) iznosi 38.087,04 kn, a udio u financiranju zajedničkih programa od interesa za sve jedeinice lokalne samouprave otoka, kao i turističke zajednice, 58.365,60 kn. Na samome kraju, prihvaćen je Zapisnik s II. sjednice Odbora za turizam Grada Krka, te se kratko raspravljalo i o organiziranju sudjelovanja grada Krka na ovogodišnjem Festivalu mora i mornara u franscuskom Brestu.