Održan 114. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 114. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem Imovinsko-pravnih predmeta, odnosno prihvaćanjem zamolbe Ane Polić iz Krka, da joj se u zakup za poljoprivrednu obradu ustupi dio čestice u gradskom vlasništvu, i to na području Portapižane u gradu Krku. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Zoranu Sekovaniću, predsjedniku Planinarskog društva Obzova, odobreno je 1.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi tijekom travnja mogao krenuti u dvadesetpetodnevnu ekspediciju s ciljem osvajanja Island Peaka, jednog od vrhova Himalaje visokog 6.189 m. Inače, procijenjeni troškovi ove zahtjevne ekspedicije iznose 20.000,00 kn. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za to planiranih sredstava, odbijena je zamolba Srednje škole Lovro Monti iz Knina za sufinanciranje programa razmjene učenika pod geslom Mladi na djelu, kao i prijedlog Hrvatskog Caritasa Zagreb za sudjelovanje u korizmenoj akciji Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Budući da se bliži uskršnje vrijeme prihvaćena je zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka  za pomoć pri kupnji prigodnih poklon paketa namijenjenih najstarijim i nemoćnim članovima udruženja. Cijena takvog paketa po osobi iznosi 120,00 kn, a njima se planira iznenaditi 30 umirovljenika. U nastavku Kolegija, raspravljena je primjedba Judo kluba Krk vezana uz uvjete korištenja prostora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir koji onemogućavaju kvalitetnu realizaciju programa kluba. Naime, problem osim nezagrijane dvorane tijekom zimskih mjeseci, od prošle godine predstavlja i nemogućost korištenja šrednjoškolskog prostora ljeti radi organizacije judo kampova i turnira. Navedeni problemi, sukladno zaključku, nastojati će se riješiti izravnom komunikacijom Grada i Škole. Vezano uz zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk, Grad će u pravilnim mjesečnim, a ne više kvartalnim, obrocima nastojati transferirati u Proračunu za ovu instituciju predviđena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem niza upita Građevinskog poduzeća Krk d.d., mogućnosti provedbe prostornih planova i ishođenja dokumentacije o građenju za rekonstrukciju objekta na području Sv. Petar u gradu Krku razmotreni su s pedstavnicima Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske Županije, te izrađivačima novog Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk, tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Samo očitovanje tako će biti proslijeđeno navedenom investitoru. Također, Kolegij je zaključio kako će od Urbanistice d.o.o., a vezano uz proceduru izrade UPU1 - Krk, zatražiti plan dinamike njegove izrade, i to najviše zbog velikog interesa javnosti. Nakon analize primjedbi tvrtke Linija Bonetti d.o.o. vezanih uz izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku zaključeno je kako se iste dostavljaju tek nakon otvaranja javne rasprave, jer plan na koji se reagiralo još uvijek je u radnoj fazi, odnosno neslužben. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva, prihavćen prijedlog Ugovora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izradi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, kao i stručnog nadzora nad provođenjem DDD mjera, u iznosu od 12.815,00 kn. Vezano uz snimanje postojećeg stanja i izradu projekta rekonstrukcije priključnih ormarića na javnim površinama uz sve potrebne elektro sheme, nacrte, skice, popis elemenata, te pripadajući troškovnik svih potrebnih radova, a nakon analize ponude tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, ocjenjeno je da se krene u prikupljanje ostalih ponuda. Pored dvije pristigle, i to one tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta koja navedenu uslugu po jednom priključnom ormariću nudi za 2.945,85 kn, te Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca koji istu uslugu nudi za 2.583,00 kn, kao najpovoljnija izabrana je ona Elektroinstalaterskog obrta Elbo. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. kojim se utvrđuju izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina. Sredstva za ostvarivanje ovog izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 619.547,20 kn, te prihod od nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 4.061.961,41 kn. Tako je od ukupno 4.681.508,61 kn u 2011. na opskrbu pitkom vodom utošeno 3.289.535,00 kn, a na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odbijena je zamolba Biskupije Krk, Ureda za crkvenu umjetnost i kulturna dobra, za sufinanciranje završnih arheoloških radova na lokalitetu Frankopanski kaštel  - zvonik, obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za traženo nema planiranih sredstava.