Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015.

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka, Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2015. godinu.

 
I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi te ostalih javnih potreba koje će se financirati iz Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.  
 
II. Odabir programa za zadovoljenje javnih potreba i visinu sredstava kojima će se financirati predloženi programi i projekti utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, i to programom javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi te programima ostalih javnih potreba.
 
III. Pravo na sufinanciranje iz Proračuna Grada Krka mogu ostvariti sve pravne osobe koje su registrirane za djelatnosti sadržane u programima koje predlažu na području grada Krka ili uključuju stanovnike s područja grada Krka u svoje programe i aktivnosti.
 
Prednost će imati programi i projekti koji će poticati:
 
 • odgoj, obrazovanje i edukaciju,
 • kreativnost i stvaralaštvo,
 • afirmaciju i promociju identiteta grada Krka i otoka Krka u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • smanjenje socijalne isključivosti,
 • aktivnosti mladih,
 • aktivnosti osoba treće dobi,
 • brigu o starijima i nemoćnima.
 
IV. Prijedlozi programa moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i sadržavati sljedeće: 
 
 • ispunjeni obrazac prijave koji se može preuzeti u prilogu ovog Poziva,
 • opis programa ili projekta te jasno naznačene ciljeve,
 • financijski plan programa ili projekta s planiranim rashodima i izvorima prihoda,
 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske (ne starijeg od šest mjeseci),
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe.
     
V. Prijedlozi programa, pripremljeni sukladno s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se zaključno do 30. rujna 2014. godine na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, s naznakom - Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, odnosno osobno u Pisarnicu Grada Krka na prethodno istaknutu adresu ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr. Prijedlozi programa koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena  dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.  
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 051 401 120.