Javni poziv za prikupljanje zahtjeva u svrhu ustupanja na korištenje prostora sportske dvorane osnovne škole

Na temelju Sporazuma o upravljanju, održavanju i korištenju Sportske dvorane i Zaključka Kolegija gradonačelnika, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva u svrhu ustupanja na korištenje prostora sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk u Krku.

Grad Krk poziva udruge te sve ostale zainteresirane grupe građana koji djeluju na području Grada Krka da podnesu zahtjev za korištenje prostora školske sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk u Krku za razdoblje od 15. rujna 2021. do 15. lipnja 2022. godine.

Dvorana se može koristiti svakim radnim danom od 14.00 - 22.00 sata te subotom od 08.00 - 19.30 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole nije planirana aktivnost u to vrijeme.

Korištenje dvorane u ostalim terminima može se izuzetno odobriti temeljem posebne odluke gradonačelnika.

Dvorana se može zakupiti na minimalno jedan sat, a maksimalno tri sata u kontinuitetu.

Naknada za korištenje prostora sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk za grupe građana iznosi 100,00 kn po satu dodijeljenog termina korištenja.

Kod određivanja termina korištenja dvorane prednost će imati udruge koje nemaju vlastite prostorije i okupljaju djecu i mlade te školsku sportsku dvoranu planiraju koristiti tijekom cijelog razdoblja definiranog ovim Javnim pozivom, a valorizirat će se i uredno dosadašnje korištenje, ako ga je bilo.

Nakon prikupljanja i analize zahtjeva, raspored korištenja dvorane bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr.   

Svi budući korisnici dvorane moraju se strogo pridržavati kućnog reda izvješenog na oglasnoj ploči dvorane.

Svi zainteresirani moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prilogu ovog Javnog poziva ili u prostorijama Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka (II. kat, Trg bana J. Jelačića 2, Krk).

Udruge s više grupa (sekcija) trebaju predati pojedinačni zahtjev po grupama (kadeti, juniori, seniori i slično).  

Ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti do 20. srpnja 2021. godine na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2; osobno u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili poslati e-mailom na: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.