Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 24. Zakona o otocima (Narodne novine br. 116/18, 73/20 i 70/21), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21-Uredba), u skladu s Programom poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021. - 2027. (u daljnjem tekstu: Program) i Pravilnikom o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima (Narodne novine br. 88/21) te Odlukom o objavi Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je (su)financiranje projektnih prijedloga i projekata organizacija civilnog društva na otocima za koje su osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine br. 135/20 i 69/21) s pozicije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu jačanja organizacija civilnog društva na otocima a sukladno odrednicama i temeljnim polazištima Programa.

Opći cilj ovog Javnog poziva je osiguravanje ravnomjernog društveno-ekonomskog razvoja hrvatskih otoka, u skladu s Programom Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine (Agenda 2030) stvarajući povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj ovog Javnog poziva je osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem poticanja različitih gospodarskih i društvenih djelatnosti koje djeluju u skladu s ciljevima održivog razvoja.

 

Ispunjavanje općeg i specifičnog cilja će se realizirati kroz sljedeća dva prioriteta:

 

Prioritet 1

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima kroz prijave na EU natječaje/pozive.

Prioritet 2

Organiziranje i provedba projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

 

Sukladno točki 10. Programa, ovaj Javni poziv usmjeren je na jasno definirane i konkretne aktivnosti koje su u skladu s održivim razvojem otoka te koje će izravno doprinijeti ostvarivanju općeg i specifičnog cilja.

 

Prioritet 1

Usmjeren je na izradu projektnih prijedloga za prijavu na EU natječaje/pozive koji će omogućiti organizacijama civilnog društva na otocima da ojačaju vlastite kapacitete kroz edukacije i pomoć u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga koje će zatim prijaviti na EU natječaje/pozive u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Provedba takvih projektnih prijedloga doprinijeti će poboljšanju kvalitete života u otočnim lokalnim zajednicama.

Prioritet 2

Usmjeren je na jačanje uloge organizacija civilnog društva kroz organiziranje i provedbu projekata koji doprinose ciljevima održivog razvoja, a obuhvaća sljedeća područja:

– ublažavanje klimatskih promjena;

– uvođenje i korištenje naprednih tehnologija;

– povećanje korištenja obnovljivih izvora energije;

– promicanje održive mobilnosti;

– primjena nekonvencionalnih i pametnih načina upravljanja vodnim resursima;

– promicanje kružnog gospodarstva stvaranjem područja bez odlaganja otpada;

– očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka;

– diverzifikacija gospodarstva u stvaranju novih i inovativnih lokalnih djelatnosti;

– jačanje i promoviranje zdravstvene i socijalne uključenosti, edukacije i participacije građana.

 

Prihvatljivim prijaviteljima ovog Javnog poziva smatraju se organizacije civilnog društva koje:

– imaju pravni status udruge i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka, upisane su u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

– imaju pravni status ostalih organizacija civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u odgovarajući upisnik i Registar neprofitnih organizacija) i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka;

– djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave ovog Javnog poziva;

udovoljavaju općim uvjetima ovog Javnog poziva navedenim u Uputama za prijavitelje Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Upute za prijavitelje).

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine br. 135/20 i 69/21) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2904 Održivi razvoj jadranskih otoka, aktivnost A570463 - Razvoj otoka, račun 382 - Kapitalne donacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2021. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu projektnih prijedloga i provedbu projekata ovog Javnog poziva iznosi 500.000,00 kuna.

Prijavitelj, kao nositelj projektne prijave, na ovaj Javni poziv može prijaviti i ugovoriti samo jedan projektni prijedlog (prioritet 1) ili projekt (prioritet 2), odnosno nije moguće istovremeno prijaviti projektne prijave za oba prioriteta.

Ukoliko prijavitelj, kao nositelj projektne prijave, prijavi više od jedne projektne prijave, sve prijave istog prijavitelja bit će odbačene iz formalnih razloga.

Prijavitelj koji je kao nositelj projektne prijave istu prijavio u sklopu jednog od prioriteta, može sudjelovali kao partner u više drugih projektnih prijava.

 

Ovim Javnim pozivom predviđena su financijska sredstva po prioritetima projektne prijave kako slijedi:

 

Prioritet 1

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 200.000,00 kuna.

Minimalan iznos tražene financijske podrške: 20.000,00 kuna.

Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna.

Prioritet 2

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 300.000,00 kuna.

Minimalan iznos tražene financijske podrške: 15.000,00 kuna.

Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna.

 

Financijska sredstva za projektne prijave organizacija civilnog društva na otocima dodijelit će se isključivo na osnovu procjene projektnih prijava koje su usklađene s Uputama za prijavitelje i kriterijima za dodjelu financijske podrške te u skladu s Obrascem za ocjenjivanje kvalitete projektne prijave.

Ukoliko se nakon postupka ocjenjivanja osigurana sredstva jednog od prioriteta ovog Javnog poziva ne raspodijele u cijelosti ista će se raspodijeliti unutar drugog prioriteta.

Upute za prijavitelje sastavni su dio ovog Javnog poziva.

Prijavitelj prijavu na ovaj Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav: financijskepodrske.hr. Način elektroničke prijave detaljno je opisan u odjeljku 3.1. Uputa za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijava projektnih prijedloga je 05. studenoga 2021. godine, a uključuje sljedeće:

– rok za podnošenje elektroničke prijave (na dan roka najkasnije do 12.00 sati);

– rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji (na dan roka do 24.00 sata).

 

Dokument o verifikaciji nakon uredno popunjene prijave potrebno je potpisati od osobe ovlaštene za zastupanje i pečatirati te do 05. studenoga 2021. do 24.00 sata, skeniranog poslati na e-mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Zakašnjele prijave iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Zakašnjelim prijavama smatraju se prijave kod kojih do 12.00 sati nisu učitani ispunjeni obrasci u sustav, odnosno za koje do 05. studenoga 2021. do 24.00 sata nije poslan Dokument o verifikaciji na e-mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Sukladno člancima 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Pravilnika obavit će se administrativna provjera projektnih prijava Javnog poziva, ocjenjivanje projektnih prijava od strane Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava dostavljenih na Javni poziv kao i aktivnosti vezane uz dostavu obavezne dodatne dokumentacije. Nakon odrađene cjelokupne procedure Javnog poziva donijeti će se Odluka o odabiru projektnih prijedloga i projekata za financiranje. Podnošenje prigovora, sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava s korisnikom financiranja, kao i indikativni kalendar provedbe ovog Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Javni poziv objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: razvoj.gov.hr, kao i u sustavu: financijskepodrske.hr.


Obrasci za Javni poziv - Prioritet 1
Obrasci za Javni poziv - Prioritet 2