Javni poziv za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka

Na temelju Zaključka Kolegija gradonačelnika Grada Krka o prodaji službenog vozila u vlasništvu Grada Krka (klasa: 406-08/22-01/05, ur. broj: 2170-09-02/1-22-2, od 07. studenog 2022. godine) objavljuje se Javni poziv za  kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka.

 

I. Objavljuje se Javni poziv za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka:

 • Marka: CITROEN C5;
 • Model i paket opreme: EXC.2,0HDI;
 • Radni obujam: 1997 cm3, snaga i vrsta motora: 100 kW, DIESEL-EURO;
 • Oblik karoserije/broj vrata: ZATVORENI/4;
 • Vrsta mjenjača: RUČNI;
 • Godina proizvodnje: 2005.;
 • Trenutno stanje prijeđenih kilometara: 159 534 km;
 • Broj pogonskih osovina: 1;
 • Broj šasije: VF7RCRHRG76708568;
 • Automobil je registriran: do 16. listopada 2023. godine;
 • Dodatno: četiri zimske gume.

Napomena: na vozilu je neispravan ventilator prozračivanja putničke kabine.

 

II. Procijenjena vrijednost vozila iz točke I. ove Odluke, sukladno Procjeni tržišne vrijednosti osobnog automobila izvršene od strane Centra za vozila Hrvatske, temeljem Procijene vrijednosti vozila od 14. rujna 2022. godine za vozilo iz točke I. ove Odluke iznosi 25.752,00 kune, te početna cijena vozila uključujući troškove izrade Procjene vrijednosti vozila iznosi 25.800,00 kuna.

 

III. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve pravne i  fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije, kao i ostale strane fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonski predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj prema principu viđeno-kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca, a koje nemaju dugovanja prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu, i koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, što iznosi 2.580,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN: HR5824020061821500001, Proračun Grada Krka, s pozivom na broj HR68 9016-OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamčevina za Javni poziv za kupnju službenog vozila.
Uplata jamčevine se uz pisanu ponudu smatra prijavom na Javni poziv te prihvatom istih javno objavljenih uvjeta kupoprodaje.
Nakon uplate jamčevine neće se uvažiti naknadni prigovori i pritužbe vezane za vozilo. Uplata navedenog iznosa jamčevine mora biti položena i vidljiva na računu Grada Krka najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenjem ponude, odnosno zaključno s 23. studenim 2022 godine.

 

IV. Za vrijeme trajanja Javnog poziva vozilo se uz prisustvo ovlaštene osobe može razgledavati svakim radnim danom od 12.00 do 14.00 sati u dogovoru s kontakt osobom uz prethodnu najavu, uz pravo uvida u dokumentaciju vezanu za vozilo.

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • Obrazac ponude - Javni poziv za kupnju vozila;
 • ime i prezime, odnosno naziv tvrtke ponuditelja s preslikom osobne iskaznice ili izvodom iz odgovarajućeg registra, OIB ponuditelja;
 • dokaz o državljanstvu, odnosno dokaz iz sudskog ili drugog registra za pravne osobe ne stariji od 6 mjeseci, u presliku;
 • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Odsjeka za proračun i financije da ponuditelj nema dospjelih financijskih obveza, odnosno dugovanja prema Gradu Krku s bilo koje osnove, u izvorniku;
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 60 dana, u izvorniku;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (nalog za plaćanje, u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem Interneta;
 • iznos ponuđene cijene u kunama, brojkama i slovima;
 • broj računa  i naziv banke ponuditelja u slučaju povrata jamčevine.

 

V. Javni poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici Grada Krka dana 08. studenoga 2022. godine.

 

VI. Rok za podnošenje ponuda za kupnju vozila iznosi 15 dana, a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta na mrežnoj stranici Grada Krka, zaključno s 23. studenim 2022. godine.

 

VII. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk, s naznakom: Ponuda za kupnju službenog vozila - NE otvarati, zaključno s 23. studenim 2022. godine, do 13.00 sati.

Obrazac ponude - Javni poziv za kupnju vozila objavit će se kao prilog Javnom pozivu na mrežnoj stranici Grada Krka.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda biti će 23. studenog 2022. godine u 13.00 sati u prostoru Male vijećnice Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 3, Krk.  

 

VIII. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

 • najviša ponuđena cijena za kupnju vozila koje je predmet ovog Javnog poziva.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se onaj koji je slijedeći ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je prihvaćena cijena prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane gubi pravo na jamčevinu.

Ukoliko isti broj ponuditelja ponudi istu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem  se smatra onaj koji je prvi predao ponudu.

 

IX. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda. Na temelju zapisnika Povjerenstva, Gradonačelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem potpisati ugovor o kupoprodaji.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu bit će pisanim putem obaviješten o rezultatu provedenog Javnog poziva, i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude nije upravni akt, stoga se protiv nje ne može uložiti žalba niti pokrenuti upravni spor.       

        

X. S najpovoljnijim ponuditeljem će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti kupoprodajni ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku iz stavka 1. ove točke, smatrat će se da je odustao od kupnje vozila za koji se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Grad Krk kao prodavatelj pridržava pravo odustanka od prodaje vozila u svako doba, sve do potpisivanja ugovora, te će se u tom slučaju izvršiti povrat  uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklapa kupoprodajni ugovor snosi sve troškove vezane za kupoprodaju vozila, uključujući i troškove prijepisa vozila.

Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad Krk će bez kamata vratiti jamčevinu u roku od 15 dana od izvršenog odabira najpovoljnije ponude.

 

XI. Grad Krk pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog poziva u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i prava neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju vozila iz ove Odluke.

 

XII. Za sve ostale upite vezane uz provedbu ovog Javnog poziva, zainteresirane osobe mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel grada Krka  te zatražiti objašnjenje ili informaciju putem telefona na broj: 051/401-137 ili putem e-pošte: tamara.zic@grad-krk.hr.

Informacije o vozilu i dogovoru oko razgleda vozila mogu se dobiti na broj: 098/828 792 ili putem e-pošte: vedran.hajdin@grad-krk.hr.