Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 3/22 i 47/23) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 20. veljače 2024.godine, Gradsko vijeće Grada Krka, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka.

I. Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Grada Krka koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

II. Savjet mladih Grada Krka ima tri člana, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Krka koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

III. Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Krka mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta mladih Grada Krka i član Gradskog vijeća Grada Krka.

IV. Pravo isticanja kandidature za članove Savjeta mladih Grada Krka imaju:

 • udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Krka,
 • udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s područjem djelovanja na području Grada Krka,
 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Krka,
 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 10 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka.

V. Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Krka podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj kandidata,
 • obrazloženje kandidature,
 • izjavu o prihvaćanju kandidature.

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati dodatno i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj).

Propisani obrasci za prijavu na ovaj Javni poziv dostupni su na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr (u prilogu ovog Javnog poziva).

VI. Uz obrazac kandidature prilaže se:

 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate,
 • izjava o prihvaćanju kandidature te
 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne starije od tri mjeseca.

VII. Ako na Javni poziv ne pristignu najmanje tri važeće kandidature, Javni poziv za isticanje kandidatura će se ponoviti. Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni Javni poziv bit će birani u Savjet mladih redovitim postupkom.

VIII. Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Krka dostavljaju se na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom:  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka, osobno u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili putem pošte preporučenom pošiljkom, i to u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.

IX. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

X. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura sastavlja se na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime te datum i godinu rođenja kandidata za člana Savjeta mladih Grada Krka, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.              

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.

XI. Gradsko vijeće Grada Krka na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove Savjeta mladih Grada Krka javnim glasovanjem.

XII. Rezultat izbora za članove Savjeta mladih Grada Krka objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.