Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih PGŽ

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 22/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

1. Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka u Republici Hrvatskoj, pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih koje broje najmanje pedeset mladih, da prijave kandidate za članove Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

2. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županije) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Županiji.

3. Kandidati za članove Savjeta mladih su mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Županije.

4. Savjet mladih broji jedanaest (11) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih imaju zamjenike. Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine. Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta, te mandat zamjenika člana prestaje prestankom mandata člana Savjeta.

5. Kandidatura za izbor člana i zamjenika člana podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije, pod rubrikom Natječaji (a može se preuzeti i iz priloga ove obavijesti).

6. Prijedlog za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih mora sadržavati ime, prezime i datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata, adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata i zamjenika kandidata, naziv ovlaštenog predlagatelja, odnosno imena i prezimena te potpise najmanje pedeset osoba ako je predlagatelj neformalna skupina mladih. Uz prijedlog kandidata, predlagatelj je obvezan dostaviti i javnu ispravu (u kopiji) iz koje je vidljiv datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata te njegovo posljednje prebivalište.

7. Prijedlozi kandidatura mogu se predati najkasnije do 13. studenog 2018. godine, u pisarnici Primorsko-goranske županije, na adresi Slogin kula 2 ili poslati na adresu: Primorsko-goranska županija, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Adamićeva 10, Rijeka, s naznakom Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

8. Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih neće se uzeti u razmatranje.

9. Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (dalje u tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

10. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Županijskoj skupštini te ga objavljuje na mrežnim stranicama Županije.

11. Županijska skupština, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

12. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.