Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21, 114/22) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/22), Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21,114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Krk koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Krk.

 

II. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizulanih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj,
 • da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija,
 • da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije Primorsko-goranska županija ili šire područje grada Krka,
 • da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne smouprave na području Republike Hrvatske.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije,
 • koji su u likvidaciji ili u stečajnom postupku,
 • koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Krku. 

 

III. Kriteriji dodjele financijskih sredstava

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

Kriteriji
Broj bodova
   
Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja od interesa za Grad Krk i njegov građane. 0 - 10
Lokalni karakter programskog sadržaja ( usmjerenost na praćenje događaja na području Grada Krka), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Grada Krka koje su od interesa za građane Grada Krka (projekti, programi, odluke i usluge Grada Krka namijenjene građanima). 0 - 10
Kvantiteta objava i dinamika objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže u televizijskom, radijskom programu i elektroničkim publikacijama pružatelja medijskih usluga prijavitelja na Javni poziv (vrijeme emitiranja i trajanje emitiranja kod radijskog i TV programa, pozicija objava: naslovnica, posebna rubrika, trajanje dostupnosti objave na predloženoj poziciji i slično). 0 - 10
Doseg objava pojedinog medija (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti/gledanosti radijskog i TV programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije tj. web portala prijavitelja). 0 - 10
Prisustvo novinara na terenu, video i foto materijali s raznih događanja s terena područja Grada Krka. 0 - 10
Prethodno iskustvo i suradnja s Gradom Krkom. 0 - 10
Ukupno: 60

 

Grad Krk će uzeti u razmatranje financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija prijavitelja koji su ostvarili minimalno 50% od ukupno maksimalnih bodova.

 

IV. Sadržaj prijave

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. obrazac prijave koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,
 2. programski obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,
 3. obrazac Izjave o nepostojanju zapreke za financiranje,
 4. izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
 5. priloge:
 • izvješće Google Analytics ili Gemius Rating za elektroničke publikacije za najmanje dva mjeseca (listopad  2022., studeni  2022.),
 • analitiku slušanosti/gledanosti radijskog i TV programa prijavitelja.

Obrazac prijave, programski obrazac te obrazac Izjave moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr, ispunjavaju  se isključivo pomoću računala te se potom printaju za slanje ili dostavu.

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno, odnosno za svaki se programski sadržaj koristi zasebni programski obrazac prijave.

 

V. Način prijave i rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Krka, odnosno zaključno s 20. prosincem 2022. godine.

Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk ili se predaju u Pisarnici Grada Krka (Trg Josipa bana Jelačića 2, II. kat, soba 27), s naznakom Prijava na Javni pozi za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Krka.

Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka.

 

VI. Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr, u roku od pet (5) dana od donošenja Odluke o odabiru.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Krka u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Krka.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Gradom Krkom ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Krka.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili telefonskim putem na broj: 051/401-120.