Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini, čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava (programa i projekata) za (su)financiranje javnih potreba u 2019. godini.

 

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 

 1. Odgoja i obrazovanja,
 2. Kulture,
 3. Tehničke kulture,
 4. Sporta,
 5. Socijalne skrbi,
 6. Zdravstva,
 7. Poljoprivrede,
 8. Gospodarstva i
 9. Razvoja i demokratizacije društva.

 

Za ocjenjivanje dostavljenih prijava nadležno je Povjerenstvo koje je Grad dužan formirati.

 

Po završetku postupka dodjele sredstava sa svim udrugama Grad sklapa ugovor o financiranju te se transferi kao i do sada vrše po dostavi Zahtjeva uz koji se prilažu dokaznice.

 

Udruge su dužne odmah nakon završenog programa/projekta, a najkasnije do 31. siječnja 2020. godine dostaviti Gradu izvješće o ostvarenom programu/projektu za 2019. godinu sa specifikacijom svih utrošenih sredstava.

 

Cilj ovog Javnog poziva je uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.

 

Prioriteti za dodjelu sredstava:

 

1) Prioritetno područje 1. Razvoj sporta i rekreacije:

 

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja,
 • nagrađivanja i nastupi sportaša,
 • stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

 

2) Prioritetno područje 2. Promicanje kulture:

 

 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja,
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa,
 • provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja,
 • organizacija i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim i zabavnim manifestacijama,
 • novi medij i kultura mladih.

 

3) Prioritetno područje 3. Promicanje tehničke kulture:

 

 • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.

 

4) Prioritetno područje 4. Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:

 

 • organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti,
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika,
 • rad sa socijalno ugroženim osobama,
 • pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima,
 • briga za osobe treće životne dobi,
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • zaštita i promocija ljudskih prava.

 

5) Prioritetno područje 5. Potpore udrugama u poljoprivredi:

 

 • revitalizacija i zaštita maslinika,
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja,
 • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda,
 • poticanje poljoprivrede s posebnim naglaskom na povrćarstvo,
 • promicanje pčelarstva na otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
 • unapređivanje i zaštita stočnog fonda,
 • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanje prirodnih i društvenih pravila.

 

6) Prioritetno područje 6. Potpore građanskim inicijativama

 

 • sudjelovanje građana u javnom životu,
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja u gradu Krku,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

          

Važno je naglasiti kako će ključan faktor u dodjeli sredstava biti usklađenost programa i projekata udruga s utvrđenim prioritetnim područjima, a što će se očitovati u detaljno ispunjenim zadanim obrascima.    

 

Pojašnjenje pojmova projekt i program:

 

Projekt je skup aktivnosti koje su usko usmjerene u ostvarivanje jedne određene namjere, dok je program kontinuirani proces ostvarivanja osnovnih ciljeva udruge, na primjer:

 

Projekt je vremenski ograničen te se njegove aktivnosti provode isključivo za ostvarivanje usko definiranog cilja, dok program ima mnogo širi spektar aktivnosti, a može biti jednogodišnji ili pak višegodišnji, u tom slučaju potreban je višegodišnji dobro razrađen plan rada, a dodjela sredstava u idućim godinama strogo ovisi o prethodnom ostvarenju.

 

Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Krka 2014. - 2020.,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Krka i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Krka),
 • suradnja s  drugim udrugama,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekta iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Krka,
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ-a, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.).

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od navedenih djelatnosti iz ovog Javnog poziva: udruge, klubovi, društva, a koje imaju sjedište na području Grada i otoka te svi ostali registrirani na području Republike Hrvatske ukoliko imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka.

 

Prispjeli programi/projekti sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Krka i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Grada Krka za 2019. godinu.

 

Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2019. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

Grad Krk će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekta uz uvjet da:

 

 • su upisani u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statusom opredijelili su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).

 

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Grada Krka.

 

Za isplatu sredstava iz Proračuna, udruge su dužne dostaviti Zahtjev te priložiti dokaznice (preslike računa, predračuna, ponude, uplatnice) iz koji je razvidna namjena trošenja.

 

Prijedlozi programa/projekata moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:

 

 • obrazac opisa programa/projekta,
 • obrazac proračuna programa/projekta,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

Obrasci se mogu preuzeti iz priloga ovog Javnog poziva ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

 

Svaki  prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu i svu ostalu dokumentaciju.

 

Podnositelji zahtjeva dužni su uz gore navedene obrasce  priložiti:

 

 • izvadak iz Registra udruga RH,
 • presliku zapisnika s posljednje Skupštine,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno  da podnositelj prijave nema ne podmirenih obaveza na ime javnih davanja, izdanu nakon objave Javnog poziva,
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv osobe zadužene za zastupanje i voditelja programa udruge ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela.
 • popis članova s područja Grada Krka koji su potpisali privolu da udruga može raspolagati njihovim podacima: ime, prezime, adresa stanovanja i godina rođenja.

 

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni sukladno s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se zaključno do 21. siječnja 2019. godine na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 s naznakom: Prijedlog programa/projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima, ili osobno u Prijemni ured Grada Krka, I. kat, soba broj 27.

 

Prijedlozi programa/projekta koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na Internet stranicama Grada Krka.

 

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti telefon na 051 401 120.

 

Objavljeno: 21. prosinca 2018. godine.