Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2016. godini.

 
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava - programa i projekata - za (su)financiranje javnih potreba u 2016. godini.
 
1.1.  UVOD
 
Dosadašnji način dodjele sredstava, na način da se udruge javljaju na Javni poziv kroz rujan i listopad te im se sredstva dodjeljuju svakoj zasebno donošenjem Gradskog proračuna, izmijenjen je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 05. ožujka 2015. godine.
 
Ova Uredba uvodi unificirani sustav dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz javih izvora. Sukladno navedenoj Uredbi, Grad je dužan samostalno, a temeljem  lokalnih, regionalnih i državnih strateških dokumenata, kao i procjene stvarnih potreba na terenu, formirati prioritetna područja te za ista predvidjeti i osigurati ukupna sredstva u Proračunu.
 
Nakon donošenja Proračuna, raspisuje se Javni poziv. Udruge su dužne svoje prijave dostaviti na propisanim obrascima. Za ocjenjivanje dostavljenih prijava nadležno je Povjerenstvo koje je Grad dužan formirati.
 
Po završetku postupka dodjele sredstava sa svim udrugama Grad sklapa ugovor o financiranju te se transferi kao i do sada vrše po dostavi zahtjeva uz koji se prilažu dokaznice.
 
Udruge su dužne odmah nakon završenog programa a najkasnije do 15. ožujka 2017. godine dostaviti Gradu izvješće o ostvarenom programu za 2016. godinu sa specifikacijom svih utrošenih sredstava.
 
1.2.  CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA
 
Cilj ovog Javnog poziva je uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.
 
Prioriteti za dodjelu sredstava:
 
Prioritetno područje 1. | Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad
 
 • organizacija i provođenje humanitarno-socijalnih aktivnosti,
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika,
 • rad sa socijalno ugroženim osobama,
 • pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima,
 • briga za osobe treće životne dobi,
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • zaštita i promocija ljudskih prava.
 
Prioritetno područje 2. | Razvoj sporta i rekreacije
 
 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te podizanja psihofizičke sposobnosti građana, 
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja,
 • nagrađivanja i nastupi sportaša,
 • stručni rad u sportu te obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
 
Prioritetno područje 3. | Promicanje kulture
 
 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja,
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa,
 • provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja,
 • organizacija i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim i zabavnim manifestacijama,
 • novi medij i kultura mladih.
 
Prioritetno područje 4. | Promicanje tehničke kulture
 
 • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.
 
Prioritetno područje 5. | Potpore udrugama u poljoprivredi
 
 • revitalizacija i zaštita maslinika,
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja,
 • poticanje poljoprivrede,
 • promicanje pčelarstva na Otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
 • unapređivanje i zaštita stočnog fonda,
 • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanje prirodnih i društvenih pravila.
 
Prioritetno područje 6. | Potpore građanskim inicijativama 
 
 • sudjelovanje građana u javnom životu,
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja u gradu Krku,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.
           
Važno je naglasiti kako će ključan faktor u dodjeli sredstava biti usklađenost programa i projekata udruga s utvrđenim prioritetnim područjima, a što će se očitovati u detaljno ispunjenim zadanim obrascima.    
 
Pojašnjenje pojmova projekt i program:
 
Projekt je skup aktivnosti koje su usko usmjerene u ostvarivanje jedne određene namjere, dok je program kontinuirani proces ostvarivanja osnovnih ciljeva udruge, na primjer: projekt je vremenski ograničen te se njegove aktivnosti provode isključivo za ostvarivanje usko definiranog cilja, dok program ima mnogo širi spektar aktivnosti, a može biti jednogodišnji ili pak višegodišnji, u tom slučaju potreban je višegodišnji dobro razrađen plan rada, a dodjela sredstava u idućim godinama strogo ovisi o prethodnom ostvarenju.
 
1.3. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA  
 
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi: 2.045.000,00 kuna.
 
Prioritetno područje 1.: 280.000,00 kuna.
Prioritetno područje 2.: 1.045.000,00 kuna.
Prioritetno područje 3.: 340.000,00 kuna.
Prioritetno područje 4.: 155.000,00 kuna.
Prioritetno područje 5.: 180.000,00 kuna.
Prioritetno područje 6.: 50.000,00 kuna.
 
1.4. KRITERIJ I PRIORITETI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA SU:
 
 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Krka 2014. - 2020.,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Krka i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Krka),
 • suradnja s drugim udrugama,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekta iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Krka, 
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.).
 
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz točke 1.2. ovog Javnog poziva: udruge, klubovi, društva, ustanove i organizacije, a koje imaju sjedište na području Grada i otoka Krka te ostali registrirani na području Republike Hrvatske ukoliko imaju članove s prebivalištem na području grada Krka.
 
Prispjeli programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Krka i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Grada Krka za 2016. godinu.
 
Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Grada Krka za 2016. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.
 
Grad Krk će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekta uz uvjet da:
 
 • su upisani u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statusom opredjelili su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15).
 
Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Grada Krka.
 
Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne dostaviti Zahtjev te priložiti preslike računa, predračuna, ponude, uplatnice iz kojih je razvidna namjena trošenja.
 
Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:
 
 • obrazac opisa programa/projekta,
 • obrazac proračuna programa/projekta,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 
Navedeni obrasci mogu se preuzeti s Internet stranica Grada Krka ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti.
 
Svaki  prijavljeni program treba imati zasebnu pristupnicu i ostalu dokumentaciju.
 
Udruge građana dužne su priložiti:
 
 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija,
 • godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu,
 • presliku Zapisnika posljednje Skupštine, presliku ovjerenog Statuta udruge i uvjerenje nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje.
 
Prijedlozi programa, pripremljeni sukladno s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se zaključno do 12. veljače 2016. godine na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, s naznakom: Prijedlog programa/projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima ili osobno u Prijemni ured Grada Krka, I. kat, soba broj 27.
 
Prijedlozi programa/projekta koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.
 
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na Internet stranicama Grada Krka.
 
Sve dodatne informacije i odgovore na upite možete dobiti telefonom na 051 401 120 ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.
  
Javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju: