Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za provedbu mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje

Primorsko-goranska županija, 11. svibnja 2020. godine, objavila je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za provedbu mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini.

 

 

 

I. Predmet Javnog poziva:

 

Predmet ovog Javnog poziva su sljedeće mjere očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje:

– Mjera Očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstva;

– Mjera Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara;

– Mjera Investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda i ulaganje u razvoj tržišta.

 

II. Korisnici mjera, prihvatljivi troškovi i maksimalan iznos sredstava potpore:

 

1. Mjera Očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstva

 

Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

– Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR čije će se investicijsko ulaganje provoditi na ruralnom području PGŽ i čije je sjedište u ruralnom području PGŽ, a koji imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog.

 

Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

– podizanje novih/restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, maslina, vinograda (uključujući nabavu sadnica, ograđivanje, navodnjavanje, zaštitu od padalina i sl.);

– sadnja/sjetva povrća, ljekovitog i industrijskog bilja (uključujući nabavu sadnica/sjemena, ograđivanje, navodnjavanje i sl.);

– čišćenje i ograđivanje pašnjaka i nabava pasa čuvara;

– nabava poljoprivredne mehanizacije;

– troškovi na gospodarskim objektima (građevinski radovi uređenja ili rekonstrukcije).

 

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, a 30.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

 

2. Mjera Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara

 

Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

–  Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godine prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR i koji imaju upisanu vrijednost od najmanje pet uvjetnih grla i imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog. Aktivnost i sjedište korisnika mora biti na području Gorskog kotara.

 

Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

– nabava uzgojno valjanih grla za rasplod i obnovu stada.

 

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kuna po korisniku.

 

3. Mjera Investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda  i ulaganje u razvoj tržišta

 

Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

– Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR čije će se investicijsko ulaganje provoditi na ruralnom području PGŽ i čije je sjedište u ruralnom području PGŽ, a koji imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog.

– Prijavitelji koji ulažu u razvoj nove djelatnosti moraju dokazati da mogu zadovoljiti uvjete sukladno odgovarajućim zakonima i pravilnicima i ulaganje mora biti u skladu s prostorno planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave gdje se planira provesti. Nakon završetka ulaganja ishoditi potrebna rješenja za obavljanje djelatnosti temeljem nadležnih Pravilnika.  

 

Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

– nabava opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda i skladištenje prerađenih poljoprivrednih proizvoda;

– građevinski troškovi i troškovi uređenja na izgrađenim objektima koji posjeduju odgovarajuće dozvole, a u njima se odvija prerada te za iste posjeduju odgovarajuća rješenja;

– ulaganja u nabavu opreme za kušaonice i uređenje  kušaonica;

– troškovi nacionalnih oznaka kvalitete certifikata sukladno zakonskim obvezama za proizvod ili sustav kvalitete;

– laboratorijske i druge analize proizvoda za potrebe deklariranja i stavljanja na tržište;

– stavljanja proizvoda na tržište što uključuje troškove dizajna proizvoda, tiskanja etiketa i troškove informatičkih usluga.

 

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, a 30.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

 

III. Način i rok za podnošenje prijava za sufinanciranje:

 

Prijava za sufinanciranje se podnosi:

– u papirnatom obliku;

– uvezena u neraskidivu cjelinu;

– u zatvorenoj omotnici;

– s naznakom naziva i adrese nadležnog Upravnog odjela Županije i predmeta Javnog poziva:

 

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Riva 10, 51 000 Rijeka

Predmet: Mjere očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije

- NE OTVARATI -

 

– podnositelj prijavu šalje poštom ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Riva 10, Rijeka, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

 

Posebna napomena:

– Prijava se izrađuje sukladno odredbama Uputa za prijavitelje programa/projekta.

– Ako prijava ne bude podnesena u neraskidivoj cjelini ili u zatvorenoj omotnici, Županija ne odgovara za cjelovitost i sadržaj prijave.

 

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje:

– Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Županije od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Županije. (Javni poziv objavljen je: 11. svibnja 2020. godine.)

– Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu potpora sastajat će se svakih 15 dana te obrađivati zahtjeve do iskorištenja sredstava.  

– U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavjestiti javnost putem svoje službene internetske stranice.

– Sredstva za potporu poljoprivrednim gospodarstvima s područja Gorskog kotara za sufinaciranje mjera posebno su izdvojena u Proračunu Županije.

 

IV. Obvezna dokumentacija za prijavu:

 

1. Obrazac br. 1.: Zahtjev za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije

– obrazac kojim se korisnik prijavljuje na ovaj Javni poziv;

– obrazac mora biti uredno popunjen, vlastoručno potpisan po prijavitelju/osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeren pečatom.

 

2. Obrazac br. 2a i Obrazac br. 2b: Izjava o korištenim  potporama male vrijednosti

– prijavitelj ispunjava jedan od ova dva obrasca, i to:

► Obrazac 2a ispunjavaju prijavitelji koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;

► Obrazac 2b ispunjavaju prijavitelji koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda;

– obrazac mora biti uredno popunjen, vlastoručno potpisan po prijavitelju/osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeren pečatom.

 

3. Obrazac br. 3.: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

– obrazac mora biti uredno popunjen, vlastoručno potpisan po prijavitelju/osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeren pečatom.

 

4. Obrazac br. 4.: Izjava o nekažnjavanju

– Izjava kojom prijavitelj jamči da se protiv njega, osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz područja gospodarstva;

– obrazac mora biti uredno popunjen, vlastoručno potpisan po prijavitelju/osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeren pečatom;

– u slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih u ovom obrascu, Županija ima pravo tražiti od prijavitelja dopunu prijave na način da dostavi potvrdu o nekažnjavanju izdanu od nadležnog tijela.

 

5. Obrazac br. 5.: Izjava o PDV-u

 

6. Potvrda porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja

– dostavlja se u originalu;

– ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva.

 

7. Dokaz o registraciji odnosno osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra ili drugog upisnika

– izvadak iz ogovarajućeg registra za obrte, zadruge i trgovačka društva;

– ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva;

– obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao dokaz dostavljaju presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava uz uvjet da su u isti upisani na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv;

– dokaz se može dostaviti u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici; 

– neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave (neslužbeni e-izvadak).

 

8. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske

– rješenje o upisu, izvadak iz Upisnika i slično;

– dostavlja se u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici;

– neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave (neslužbeni e-izvadak);

– iznimno, poljoprivredne zadruge koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske već su upisani njihovi članovi trebaju dokaz o upisu dostaviti za najmanje sedam članova.

 

9. Preslika računa za prihvatljive troškove za sve navedene mjere koje prijavitelj prijavljuje kroz ovaj Javni poziv, a koji su nastali do podnošenja prijave na ovaj javni poziv (prihvatljivi su troškovi od 01. siječnja 2020. godine).

 

10. Za prijavu na Mjeru 3. presliku rješenja o preradi za ulaganja u postojeće kapacitete te presliku odgovarajućih dozvola ili rješenja za ulaganje u kušaonice ili gospodarske objekte što obuhvaća i prijavu za Mjeru 1. U slučaju ulaganja u gospodarske objekte.

 

11. Za prijavu na Mjeru 2. Izvadak iz Jedinstvenog registra domaćih životinja.

 

12. Potvrda poslodavca o broju zaposlenih.

 

13. Kopija osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

 

Posebna napomena:

– Prijava u kojoj ne bude dostavljena sva dokumentacija navedena u ovoj točki ili dostavljeni dokazi ne budu u skladu s propisanim ili iz istih ne budu vidljive činjenice koje se iz njih trebaju utvrditi, smatrat će se formalno neispravnom i neće se dalje razmatrati.

– U slučaju odbijanja zahtjeva prijavitelj može podnijeti žalbu u roku od osam dana od primitka obavijesti o odbijanju zahtjeva.

 

Županija ima pravo u bilo kojem trenutku provedbe ovog Javnog poziva zatražiti od prijavitelja da izvrši uvid u originale dokumenata koji se prilažu prijavi i prijavitelj ih je dužan dostaviti.

 

V. Dodatni uvjeti:

 

Poljoprivredna gospodarstva mogu se prijaviti samo na jednu od mjera izuzev prijavitelja na Mjeru Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara koji se mogu prijaviti na još jednu od Mjera.

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivo ulaganje osim ukoliko prijavitelj ne može tražiti njegov povrat sukladno važećim zakonskim propisima.

Isti prijavitelj i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti samo jedan zahtjev za potporu tijekom natječaja što uključuje povezanost s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom.                              

Prijavitelji koji ne poštuju uvjete natječaja i dostave krive podatke ili lažno prijave ostvarene potpore isključit će se sljedećih pet godina iz mogućnosti sudjelovanja na natječajima Županije.

 

VI. Informacije:

 

Informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti telefonom na 051/351-266 ili 051/351-260, odnosno e-mailom na: gospodarstvo@pgz.hr.