Javni poziv: Sufinanciranje troškova testiranja na bolest COVID-19 za turiste

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Krka, donesene na 17. sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine, Turistička zajednica Grada Krka objavljuje Javni poziv za iskaz interesa pružatelja usluga smještaja u ugostiteljskim objektima, domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za sudjelovanje u sufinanciranju troškova testiranja na bolest COVID-19 za turiste koji borave na području Grada Krka.

 

1. Predmet i svrha Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa pružatelja usluga smještaja u ugostiteljskim objektima iz skupine hoteli, kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj, te u domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: pružatelji usluge smještaja) za sudjelovanje u sufinanciranju troškova uzorkovanja i testiranja na bolest COVID-19 koje obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na području Grada Krka, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 

– za sve turiste, odnosno strane državljane kojima je potreban rezultat PCR testa na bolest COVID-19 za nesmetan ulazak u matičnu državu;

– plaćeni komercijalni smještaj minimalno pet noći neprekidno na području Grada Krka u razdoblju do 31. prosinca 2020. godine.

 

Turist plaća 50 posto cijene testiranja na bolest COVID-19, dok u financiranju preostalih 50 posto sudjeluju pružatelji usluge smještaja, Turistička zajednica Grada Krka i Grad Krk, svaki u 1/3 dijela, a sve sukladno cjeniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

 

2. Sredstva

 

Ukupni fond za provedbu programa (Turistička zajednica Grada Krka i Grad Krk) iznosi 50.000,00 kn.

 

3. Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju sve fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljskim uslugama odnosno pružanjem usluge smještaja iz točke 1. Javnog poziva sukladno rješenju nadležnog tijela, a koji nemaju dugovanja naspram Turističkoj zajednici Grada Krka i Gradu Krku. 

 

4. Rok za podnošenje prijava i trajanje programa

 

Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka (www.tz-krk.hr), pa sve do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava.

 

Sufinanciranje se provodi do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

 

5. Potrebna dokumentacija

 

Sve zainteresirane osobe dužne su prilikom iskaza interesa nastavno na Javni poziv dostaviti Turističkoj zajednici Grada Krka ispunjeni obrazac Zahtjeva, dostupan u prilogu ovog Javnog poziva.

 

 6. Dostava Zahtjeva

 

Prijave i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno ili šalju preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Grada Krka, Vela placa 1/1, 51500 Krk, s napomenom Prijava na Javni poziv - Ne otvaraj.

 

7. Zaštita podataka

 

Svi osobni podatci prikupljeni temeljem ovog Javnog poziva obrađuju se u svrhu provedbe programa sufinanciranja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Podnošenjem prijave, pružatelj usluge pristaje da se njegovi podatci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe predmeta Javnog poziva, od strane ovlaštenih osoba za provedbu predmeta Javnog poziva.

 

8. Sklapanje Ugovora o sufinanciranju

 

Pružatelji usluge smještaja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva bit će o istome obaviješteni u roku od osam dana od dana prijave te će se s istima sklopiti Ugovor o sufinanciranju.

 

Pravo na sufinanciranje turist dokazuje potvrdom koju izdaje Turistički ured Turističke zajednice Grada Krka na zahtjev pružatelja usluge smještaja, a u korist turista.