Izrađena i predstavljena Brend i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka zajedno s novim logom Turističke zajednice otoka Krka

Polazeći od koncepta održivog i uravnoteženog razvoja turizma na otoku Krku, brendiranje i razvoj outdoor aktivnosti destinacije predstavlja novu inicijativu i poželjni marker atrakcija u otočnoj ponudi s namjerom da se motiviraju dolasci posebice u periodu pred i posezone.

Imajući viziju daljnjeg razvoja ponude u sinergiji s gospodarstvom, a vodeći računa o interesima i potrebama gostiju, kao i trendovima u turizmu te se usklađujući sa strateškim dokumentima, Turistička zajednica otoka Krka u suradnji sa svim otočnim turističkim zajednicama krenula je u izradu Brend i komunikacijske strategije outdoor ponude otoka Krka kojoj je financijsku podršku pružilo i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.

Strategija je kreirana u suradnji s agencijom Studio Conex iz Samobora, a nakon što je tijekom rujna ove godine predstavljena direktorima svih lokalnih turističkih zajednica i članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka, ista je, konačno, i usvojena. U izradu strategije, pored jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica, bio je uključen i veliki broj vanjskih suradnika - partnera s kojima Turistička zajednica otoka Krka surađuje u razvijanju outdoor aktivnosti.

Ovim zahtjevnim dokumentom najprije je analizirano postojeće stanje outdoor aktivnosti, nakon čega su iznesene strateške odrednice brenda Krk outdoor kojima je glavni zadatak izgraditi tržišni identitet i prepoznatljivost outdoor ponude otoka Krka. Inputi na koje se odgovaralo su: diverzifikacija turističkih proizvoda i razvoj novih proizvoda/programa usklađenih s interesima i potrebama gostiju te novim trendovima u turizmu, i to na otoku koji je lako dostupan, visoko razvijen i ekološki održiv. Također, strategijom je obuhvaćen i čitav niz aktivnosti koje će se odvijati u fazama, a koje podrazumijevaju edukaciju, izradu baze podataka, organizaciju manifestacija, definiranje suradnje s lokalnim medijima, izradu internetske stranice, produkciju promotivnog materijala, upravljanje društvenim mrežama, oglašavanja, nastupe na sajmovima i sve ostalo što bi u konačnici trebalo dovesti do jedinstvenog otočnog imidža, odnosno veće prepoznatljivosti otoka Krka kao outdoor destinacije, a s time i do boljeg pozicioniranja na emitivnim tržištima.

Pored Brend i komunikacijske strategije outdoor ponude otoka Krka predstavljen je i novi logo vezan uz otočni outdoor, a koji bi trebao postati jedinstveni vizual na svim promotivnim materijala koji će pratiti sve outdoor programe.

 

 

Novi logo Turističke zajednice otoka Krka
 

Nakon što je Turistička zajednica otoka Krka punih 15 godina koristila postojeći logo, ove je godine krenula s njegovim preoblikovanjem nužnim radi bolje vizualne prepoznatljivosti i prilagodbe novim zahtjevima tržišta. Novi logo, kojeg potpisuje Valter Stojšić, je suvremeniji, a dobivena knjiga standarda omogućava profesionalniji pristup prilikom izrade svih promotivnih materijala. Logo kojeg čine stilizirane konture otoka Krka sastoji se od tri boje - zelene, žute i plave - koje utjelovljuju prirodu, sunce i more, ispod čega je smješten tipografski dio na više jezičnih mutacija shodno tržištima kojima se obraća, što znači da postoje hrvatska, njemačka, talijanska, engleska i slovenska verzija loga. Novi logo bit će apliciran na novim promotivnim materijalima, a koristit će se u službenoj korespondenciji Turističke zajednice otoka Krka.