Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 27. rujna 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, 12. listopada 2017. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka.
 
I. Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.
 
II. Savjet mladih Grada Krka ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.
 
III. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
 
IV. Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka imaju:
 
 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Krka,
 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Krka,
 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,
 • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
 • neformalne skupine mladih.
 
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka.
 
V. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:
 
 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata,
 • obrazloženje kandidatura i
 • izjave o prihvaćanju kandidature.
 
Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
 
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB).
 
VI. Uz obrazac kandidature prilaže se:
 
 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate,
 • izjava o prihvaćanju kandidature te
 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne starije od šest mjeseci.
 
VII. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka dostavljaju se na adresu Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor  za izbor,  imenovanja i razrješenja, Trg bana J. Jelačića 2, 51 500 Krk, s naznakom - Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, osobno u pisarnicu ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka. (Javni poziv objavljen je 12. listopada 2017. godine.)
 
VIII. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.
 
IX. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
 
Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.
 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.
 
X. Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
XI. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka objavljuju se na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.
 
Prilozi: