17. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.; I. izmjenama i dopunama Proračuna uvećane njegova prihodovna i rashodovna strana

U Velikoj gradskoj vijećnici, 26. lipnja 2024. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka i pripadajućih materijala.

Na samome početku, jednoglasnom odlukom, Dnevni je red dopunjen prijedlogom Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2024. godinu, nakon čega je uslijedio aktualni sat, tijekom kojeg se raspravljalo o problemu zastakljivanja terasa u središtu grada i širenju terasa izvan dodijeljenih gabarita, potencijalnim modelima organiziranja rada turističke ambulante, radu Turističke zajednice Grada Krka, rezultatima Poziva za sudjelovanje u anketi o zainteresiranosti za kupnju stana prema Programu POS-a, nastavku uređenja igrališta u eksterijeru Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, početku rada novouređene tržnice na malo Sv. Bernardin, problemu parkiranja u Ul. Ivana Zajca u gradu Krku te o tijeku realizacije nekolicine kapitalnih gradskih projekata poput izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh ili uređenja Multimedijalnog kulturnog centra na Trgu Kamplin u gradu Krku.

 

– usvojen Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. travnja 2024. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. s prilozima: (1) Knjigom izdanih računa za 2023. godinu; (2) Izvodom iz knjige javnog duga za 2023. godinu; (3) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine; (4) Odlukom o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu; (5) Izvještajem o korištenju sredstava Europske unije; (6) izvještajima proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) o izvršenju financijskih planova za 2023. godinu

Proračun Grada Krka za 2023. godinu usvojen je 14. prosinca 2022. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 22.259.510,00 eura, planiranim viškom prihoda od 2.254.780,00 eura te rashodima i izdacima u iznosu od 24.514.290,00 eura, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. lipnja 2023., bio povećan na 24.457.725,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura prenesenog viška iz 2022. te 26.715.500,00 eura rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 12. prosinca 2023., definiran je konačni gradski budžet od 23.397.195,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura prenesenog viška iz 2022. te 25.654.970,00 eura rashoda i izdataka.

Konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 20.770.200,59 eura, što je 89 posto plana, a u odnosu na 2022. godinu kada je realizirano 13.376.355,18 eura, ostvarenje je više za 55 posto.

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 17.870.369,30 eura, što je 11 posto manje od plana, a u odnosu na 2022. tijekom koje je uprihodovano 12.786.372,58 eura, 2023. godine realizirano ih je 40 posto više. U ukupnom ostvarenju, Grad Krk sudjeluje s 15.015.145,24 eura (84,02 posto), Gradska knjižnica Krk s 5.805,43 eura (0,03 posto), Centar za kulturu Grada Krka sa 67.511,69 eura (0,38 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk s 2.464.517,12 eura (13,79 posto) i Javna vatrogasna postrojba Grada Krka s 317.389,82 eura (1,78 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 113.588,25 eura, što je 29 posto plana, te za 81 posto manje od ostvarenja koje je u iznosu od 589.982,60 eura realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2023. ostvareni su iznosu od 2.786.243,04 eura. (Naime, u prošloj godini ugovoren je okvirni kratkoročni kredit za potrebe pokrića likvidnosti radi realizacije projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku. Dana 31. prosinca 2023. kredit je iskorišten u navedenom iznosu.)

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: prihoda od poreza na dohodak (za 36 posto), pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (za 130 posto) te prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 3 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: stalnih poreza na nepokretnu imovinu (za 6 posto), povremenih poreza na imovinu, tj. poreza na promet nekretninama (za 27 posto), poreza na robu i usluge (za 63 posto), prihoda od imovine (za 5 posto), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, zajedno s prihodima od donacija (za 12 posto), kazni i upravnih mjera (za 8 posto) i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 81 posto).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 5.642.342,22 eura, odnosno za 13 posto više nego li prethodne godine, dok su pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna realizirane u iznosu od 7.842.637,26 eura, što je za čak 130,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 897.013,90 eura, a što je 5 posto manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 23.836.433,47 eura, što u odnosu na planiranih 25.654.970,00 eura čini ostvarenje od 93 posto, s time da su u odnosu na 2022. povećani za 95 posto. Rashodi za zaposlene tako su realizirani u iznosu od 4.332.090,82 eura, što je 96 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 4.065.961,59 eura - 93 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 42.536,39 eura - 97 posto plana, pomoći u iznosu od 321.221,14 eura - 98 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 285.826,50 eura - 91 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 817.319,21 eura - 94 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 13.555.217,24 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 416.260,58 eura.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 20.770.200,59 eura, preneseni višak prihoda iz 2022. u iznosu od 2.257.762,79 eura te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 23.836.433,47 eura, konsolidirani manjak prihoda u 2023. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 808.470,09 eura, a sastoji se od manjka prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 836.889,12 eura, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 24.308,87 eura, kao i viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 4.110,16 eura.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. utvrđen je konsolidirani manjak prihoda za 2023. godinu u iznosu od 808.470,09 eura. Isti se sastoji od manjka prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 836.889,12 eura, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 24.308,87 eura, kao i viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 4.110,16 eura.

Manjak prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) za 2023. godinu u iznosu od 836.889,12 eura, prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda, višak pomoći Europske unije za projekt Climaborough horizon, višak kapitalne pomoći za financiranje Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, višak tekuće pomoći otočkih općina, višak prihoda od donacija, višak prihoda Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Krka, neutrošena sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom, višak prihoda iz prethodnih razdoblja, višak prihoda pomoći općina otoka Krka za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije (PRŠI) i višak kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma Republike Hrvatske za Projekt Centar aktivnosti Krk. I, manjkovi koji podrazumijevaju: manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica, manjak kapitalne pomoći iz drugih proračuna za rekonstrukciju Društvenog doma Bajčići, manjak pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije (PRŠI), manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za rekonstrukciju Društvenog doma Bajčići i manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu Društvenog centra Krk.

Ukupni kumulirani konsolidirani rezultat poslovanja, u iznosu od -781.412,35 eura, na kraju 2023. godine uvrstit će se u I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2024. godinu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.168.059,98 eura, prihod od spomeničke rente u iznosu od 22.208,22 eura, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 1.019,94 eura, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 69.094,82 eura, pomoći u iznosu od 4.429,30 eura te opći (ostali) prihodi u iznosu od 462.021,19 eura, što je osiguralo konačan budžet od 1.726.833,45 eura.

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 189.924,72 eura, na održavanje javnih površina 495.451,28 eura, na održavanje nerazvrstanih cesta 423.746,90 eura, na održavanje objekata javne rasvjete 186.074,33 eura, na održavanje groblja 14.204,77 eura, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 158.584,95 eura, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 26.559,18 eura te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.737,32 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 925.490,64 eura, prihod iz proračuna jedinice lokalne samouprave (opći prihodi) u iznosu od 400.718,34 eura, prihodi temeljem ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim propisima (od pomoći i prodaje imovine) u iznosu od 90.654,97 eura te prihod od pomoći Europske unije (predfinanciranje) u iznosu od 17.866,11 eura, što je osiguralo konačni budžet od 1.434.730,06 eura.

Tijekom prošle godine na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 260.381,43 eura, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 567.275,21 euro, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 6.526,10 eura te na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, kao i na načine rekonstrukcije 600.547,32 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojeni: (1) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu; (2) prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu; (3) prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini; (4) prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini

(1) Prihodi od turističke pristojbe u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 255.230,56 eura (245.907,20 eura turističke pristojbe i 9.323,36 eura turističke pristojbe na plovnom objektu), a utrošeni su na: sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (25.528,64 eura), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (22.562,00 eura), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (13.935,00 eura), sufinanciranje sportske manifestacije Jump2Krk (8.000,00 eura), proslave u mjesnim odborima (5.410,00 eura), održavanje video nadzora (8.400,00 eura), održavanje tradicijskih brodica (5.000,00 eura), bežični Wi-Fi Internet (4.460,00 eura), sufinanciranje regate Krčka jedra (1.380,46 eura), intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale potrebe (1.979,30 eura), sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (17.917,00 eura), opremu Wi-Fi sustava (2.458,40 eura), uređenje interpretacijskog centra s antičkim mozaičkim podom (35.337,26 eura), adventsku dekorativnu rasvjetu (16.156,25 eura), sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy (8.600,00 eura), sufinanciranje mjesnog prijevoza (14.600,00 eura), zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti (26.617,50 eura), održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza (13.270,00 eura) i sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe (23.618,75 eura).

(2) Prihodi od spomeničke rente u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 22.208,22 eura, a sastoje se od prihoda od spomeničke rente u iznosu od 1.074,20 eura te prihoda od spomeničke rente po kvadratnom metru u iznosu od 21.134,02 eura. Ta su sredstva u cijelosti utrošena na održavanje gradskih zidina i trgova.

(3) Prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 36.655,23 eura, a u cijelosti su utrošeni na održavanje postojećih i uređenje novih poljoprivrednih putova.

(4) Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.707,02 eura, a u cijelosti su uloženi u izradu prostorno-planske dokumentacije.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojeni: (1) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu; (2) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu; (3) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu; (4) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu; (5) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu

(1) Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu bila su utvrđena područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, i to s namjerom jačanja civilnog sektora i uključivanja građana u društveno važna događanja. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga utrošeno je 41.916,74 eura, na programe javnih potreba u poljoprivredi 18.969,78 eura, na programe građanskih inicijativa 6.144,90 eura, na programe javnih potreba u tehničkoj kulturi 8.731,90 eura te na dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima 13.161,78 eura, što je ukupno 88.925,10 eura.

(2) Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu bile su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe javnih potreba u kulturi utrošeno je 85.451,87 eura, na kapitalne donacije udrugama u kulturi 16.413,33 eura, na sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk 3.093,20 eura, na sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk 5.735,00 eura, na najam Etno kuće Kornić 8.332,20 eura, na sufinanciranje izdavaštva 14.696,73 eura, na intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 1.979,30 eura, na sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 17.917,00 eura, na sufinanciranje regate Krčka jedra 1.380,46 eura, na sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje Krk - Rockenhausen (Njemačka) 2.221,12 eura, na sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka 7.385,81 eura, na održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka (intelektualne i osobne usluge; zakupnine i najamnine) 7.178,43 eura te na održavanje tradicijskih barki 5.369,76 eura, što je ukupno 177.154,21 eura.

(3) Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu bile su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe u osnovnoškolskom obrazovanju utrošeno je 19.376,19 eura, na program produženog boravka djece u osnovnoj školi 176.951,55 eura, na dodatne programe u osnovnoj školi 10.607,36 eura, na kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju 57.211,48 eura, na programe u srednjoškolskom obrazovanju 6.630,00 eura, na kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju 30.000,00 eura, na stipendije učenicima i studentima 84.392,72 eura, na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima 15.056,42 eura, na subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole 38.100,00 eura, na nagrade učenicima i sportašima 2.832,36 eura, na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama 8.418,44 eura te na nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole 9.639,22 eura, što je ukupno 459.215,74 eura.

(4) Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu bile su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe javnih potreba u sportu utrošeno je 183.369,51 eura, na najam školske sportske dvorane 4.196,97 eura, na kapitalne donacije udrugama u sportu 12.000,00 eura, na sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 8.600,00 eura, na sufinanciranje sportske manifestacije Jump2Krk 8.000,00 eura, na nagrade učenicima i sportašima 6.211,46 eura, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 158.584,95 eura, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 26.559,18 eura te na održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica (intelektualne i osobne usluge; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; sportska oprema) 19.324,81 euro, što je ukupno 426.846,88 eura.

(5) Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu bile su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima je osigurano poboljšanje zdravstvene zaštite stanovnika i kojima se nastojao povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe utrošeno je 23.618,75 eura, na dodatne standarde u zdravstvu 6.510,02 eura, na Socijalni program Grada Krka 66.044,52 eura, na sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk 20.910,96 eura, na sufinanciranje opreme novorođenčadi 23.961,39 eura, na program pomoći i njege u kući (rad gerontodomaćice) 18.856,45 eura, na sufinanciranje rada Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke 2.655,00 eura te na novčane potpore umirovljenicima 36.535,00 eura, što je ukupno 199.092,09 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcija za 2025. - 2026. godinu

Proračun Grada Krka za 2024. godinu usvojen je u iznosu od 19.883.800,00 eura prihoda i primitaka, 205.900,00 eura viška prihoda iz prethodne godine te 20.089.700,00 eura rashoda i izdataka. Proračunom su obuhvaćeni planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 22.426.829,35 eura prihoda i primitaka, 781.412,35 eura konsolidiranog prenesenog manjka iz 2023. godine te 21.645.417,00 eura rashoda i izdataka.

Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda za 2.543.029,35 eura (ili za 14 posto u odnosu na plan), smanjenja planiranog viška prihoda za 987.312,35 eura te povećanja rashoda i izdataka za 1.555.717,00 eura (ili za 8 posto u odnosu na plan), došlo je zbog: (1) rasporeda manjka prihoda iz 2023. godine u iznosu od 781.412,35 eura, (2) uvođenja novih projekata, (3) korigiranja postojećih pozicija, (4) raspoređivanja prihoda od poreza na dohodak koji su viši od prvotno planiranih, (5) raspoređivanja prihoda od poreza na kuće za odmor koji su viši od prvotno planiranih, (6) povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te (7) povećanja prihoda od komunalne naknade.

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 308.810,00 eura, pomoći za 1.930.916,40 eura, prihodi od imovine za 96.336,43 eura, prihodi od pristojbi i naknada za 96.600 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 110.288,95 eura, a prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 77,57 eura.

Izmjenom su, također, obuhvaćeni i manjkovi/viškovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine. Preneseni konsolidirani manjak tako iznosi 808.470,09 eura, a čini ga manjak prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 836.889,12 eura, višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 24.308,87 eura, kao i višak prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 4.110,16 eura. Izuzev navedenog konsolidiranog manjka, Izmjenom je obuhvaćen i višak sredstava iz 2022. godine u iznosu od 27.057,74 eura, što znači da ukupni preneseni manjak iznosi 781.412,35 eura.

U skladu s prihodima, rashodi i izdaci Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 1.555.717,00 eura, s time da Grad Krk rashode povećava za 826.312,84 eura, Centar za kulturu Grada Krka za 14.520,16 eura, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 479.950,00 eura, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 234.934 eura. Rashodi Gradske knjižnice Krk ostali su na razini osnovnog plana.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 1.736.242,00 eura povećana su na 1.981.520,00 eura, od čega se 1.250.000,00 eura osigurava iz sredstava komunalne naknade, 21.400,00 eura iz sredstava spomeničke rente, 500,00 eura iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 183.754,00 eura iz prihoda od naknada za dozvole na pomorskom dobru, 36.246,00 eura od prihoda od naknade za koncesiju na pomorskom dobru te 489.620,00 eura iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 244.030,00 eura, za održavanje javnih površina 855.790,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 460.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete 173.000,00 eura, za održavanje groblja 49.700,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 27.000,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 137.000,00 eura te za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 35.000,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojeni: (1) prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu; (2) prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu; (3) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu; (4) prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu; (5) prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu

(1) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjena i dopuna ovog Programa s prethodno planiranih 168.864,00 eura povećana su na 189.691,00 eura, od čega je 110.000,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u kulturi, 10.090,00 eura za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 11.500,00 eura za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 11.000,00 eura za najam Etno kuće Kornić, 930,00 eura za sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka, 2.000,00 eura za sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje - gostovanje delegacije iz pobratimskog Grada Rockenhausena, 13.270,00 eura za sufinanciranje izdavaštva, 6.937,00 eura za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 2.124,00 eura za sufinanciranje regate tradicijskih brodica Krčka jedra, 2.660,00 eura za intelektualne i osobne usluge vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, 4.780,00 eura za zakupnine i najamnine vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, 2.000,00 eura za održavanje tradicijskih brodica, 1.400,00 eura za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje tradicijskih brodica te 11.000,00 eura za intelektualne i osobne usluge vezane uz održavanje tradicijskih brodica.

(2/3) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu, kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk. Izmjene su, također, potkrepljene Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjena ovog Programa s prethodno planiranih 414.682,00 eura povećana su na 493.132,00 eura, od čega je 240.000,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u sportu, 4.400,00 eura za najam školske sportske dvorane, 5.000,00 eura za kapitalne donacije udrugama u sportu, 8.000,00 eura za sufinanciranje manifestacije Jump2Krk, 7.900,00 eura za sufinanciranje biciklističke utrke CRO Race, 9.000,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 137.000,00 eura za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 35.000,00 eura za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane, 20.000,00 za opremanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 6.637,00 eura za intelektualne i osobne usluge, 11.945,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 8.250,00 eura za opremanje Centra aktivnosti Krk.

(4) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjena i dopuna ovog Programa s prethodno planiranih 482.900,00 eura povećana su na 518.390,00 eura, od čega je 10.700,00 eura izdvojeno za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 224.200,00 eura za program produženog boravka djece u osnovnoj školi, 20.000,00 eura za dodatne programe u osnovnoj školi, 45.000,00 eura za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 6.630,00 eura za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 16.000,00 eura za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju, 100.000,00 eura za stipendije učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, 38.100,00 eura za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 2.640,00 eura za sufinanciranje priprema za državnu maturu, 10.000,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 13.270,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 11.950,00 eura za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

(5) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjena ovog Programa s prethodno planiranih 267.221,00 eura povećana su na 361.571,00 eura, od čega je 40.000,00 eura izdvojeno za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 14.600,00 eura za dodatne standarde u zdravstvu, 5.000,00 eura za sufinanciranje rada Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke, 85.000,00 eura za Socijalni program Grada Krka, 20.911,00 eura za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 22.200,00 eura za boravak djece s teškoćama, 51.600,00 eura za pomoć u opremanju novorođenčadi, 21.600,00 eura za sufinanciranje projekta Kokolingo - digitalne logopedske vježbenice, 4.000,00 eura za preventivni pedijatrijski program - IAIM, masaža za bebe, 23.930,00 eura za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice) te 72.730,00 eura za novčane potpore umirovljenicima.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s osam glasova protiv, četiri afirmativna i jednim suzdržanim odbijen prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća

Prijedlogom ove Odluke, na inicijativu člana Gradskog vijeća Gorana Marevića, bilo je predviđeno uvođenje i organizacija prakse izravnog prijenosa Sjednica Gradskog vijeća Grada Krka putem elektroničkih medija, tj. internetske stranice Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova (s obzirom na odsutnost jednog vijećnika) usvojen prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2028. godine (II. natječaj)

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine, Grad Krk objavio je drugi Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, a koji je bio dostupan putem Službenih novina Primorsko-goranske županije te internetskih stranica i oglasne ploče Grada Krka, s time da je obavijest o raspisanom natječaju bila objavljena i u Novom listu. Rok za dostavu ponuda bio je utvrđen s datumom 17. lipnjem 2024. godine, do 10.00 sati. Na natječaj je prispjela jedna ponuda (za lokaciju broj 1, kupalište Dražica, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - ugostiteljska terasa površine od 145 m2), a nju je pregledalo i ocijenilo Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru, o čemu je sastavljen Zapisnik. Za preostale dvije Javnim natječajem oglašene lokacije (lokaciju broj 32, plaža Črnike, za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport - ležaljke i suncobrani i lokaciju broj 33, plaža Črnike, za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport - pedaline i sandoline) nisu prispjele ponude.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da temeljem zaprimljenih ponuda rješenje o davanju dozvole najpovoljnijem ponuditelju donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik Grada Krka. Rješenjem gradonačelnika, a sukladno ovoj Odluci, utvrđuju se: ovlaštenik dozvole, godišnji iznos naknade, rokovi dospijeća plaćanja naknade, vremensko razdoblje važenja dozvole te ostali uvjeti i obveze ovlaštenika dozvole utvrđeni Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim podzakonskim propisima. Također, davatelj dozvole dužan je donijeti rješenje o ukidanju dozvole, ako se utvrdi da ovlaštenik dozvole pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih dozvolom i/ili da ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova (s obzirom na odsutnost jednog vijećnika) usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 2538/15, k.o. Linardići

Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na k.č. 2538/15, k.o. Linardići, koja je u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, u z.k.ul. 4320 za k.o. Linardići, upisana kao dvorište površine od 18 m2, u vlastovnici kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka, a u katastarskom operatu kao dvorište površine od 18 m2.

Naime, predmetna se nekretnina nalazi unutar ograđene okućnice stambene građevine izgrađene na k.č. 1572/2, upisane u z.k.ul. 4344, k.o. Linardići, i k.č. 2779, upisane u z.k.ul. 861, k.o. Linardići (stara jezgra naselja Brzac), obje vlasništvo A. J. iz Krka i M. Z. iz Krka, te u naravi ne ulazi u sastav nerazvrstane ceste. Prema spomenutom Zakonu, kada trajno prestane potreba korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istoj može ukinuti status javnog dobra, iako nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u njezinom vlasništvu.

Prema tome, nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka na k.č. 2538/15, k.o. Linardići, za istu će se rješavati imovinsko-pravni odnosi s navedenim vlasnicima stambene građevine izgrađene na k.č. 1572/2 i k.č. 2779, obje k.o. Linardići.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 12 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopune Statuta Gradske knjižnice Krk

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s devet afirmativnih glasova, tri suzdržana i jednim protiv usvojen prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Krka za 2023. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2023. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2024. godinu

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Krka donio je Program rada za 2024. godinu, odobren ovom Odlukom. Njime su tako, u okviru godišnjeg Proračuna ukupno vrijednog 4.000,00 eura, obuhvaćene sljedeće aktivnosti: (1) sudjelovanje u procesu izrade i praćenja provedbe lokalnog programa za mlade (s budžetom od 1.250,00 eura), (2) konzultiranje s mladima i organizacijama mladih o temama bitnim za mlade (750,00 eura), (3) suradnja s tijelima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u politici za mlade (1.500,00 eura) te (4) suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Hrvatskoj i inozemstvu (500,00 eura).

Materijal preuzmite: OVDJE.