15. sjednica Gradskog vijeća: Novom Odlukom o nagrađivanju učenika i mentora povećani iznosi godišnjih nagrada; usvojen Plan upravljanja pomorskim dobrom za naredno višegodišnje razdoblje

U Velikoj gradskoj vijećnici, 20. veljače 2024. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

Na početku, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća izostave druga i treća točka, odnosno prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Krka, kao i prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine, odnosno Dnevni red dopuni prijedlogom Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Krka. Sukladno prijedlogu istog vijećnika, uz podršku većine vijećničkih glasova, s Dnevnog reda izostavljena je osma točka, odnosno prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk. Potom je usvojena dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i prijedlogom Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Krk, a naposljetku, i tako izmijenjen Dnevni red.

 

– usvojen Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. prosinca 2023. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih glasova i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Krka

Ovom se Odlukom, temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, propisuje red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Grada Krka, a što podrazumijeva: način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi te osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra. Nadalje, Odlukom se propisuju odredbe za provođenje mjera za održavanje reda na pomorskom dobru koje provodi pomorski redar, obveze fizičkih i pravnih osoba te prekršajne odredbe. Zakonom se, dakle, uvodi osoba pomorskog redara koji provodi poslove nadzora, a koje, temeljem Zakona, obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Pomorski redari ovlašteni su službenici koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom i Odlukom o redu na pomorskom dobru. Pomorski redar stječe i gubi pravo na obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi temeljem rješenja koje donosi Ministarstvo u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva. Isto Ministarstvo organizira i provodi stručno osposobljavanje pomorskog redara, dok troškove osposobljavanja snose jedinice lokalne samouprave. Vezano za prekršajne odredbe napominje se da je visina novčanih kazni predložena sukladno ograničenjima propisanim Prekršajnim zakonom, a temeljem kojeg jedinica lokalne samouprave, svojom odlukom, može propisati novčane kazne u sljedećim iznosima: (1) za pravnu osobu od 60,00 eura do 1.320,00 eura, (2) za fizičku osobu, obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj koji je počinila u vezi obavljanja njezinog obrta ili druge samostalne djelatnosti od 30,00 eura do 660,00 eura te (3) za ostale fizičke osobe od 10,00 eura do 260,00 eura.  

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih glasova i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine

Novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave najkasnije do 01. rujna tekuće godine izrađuje prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za naredno petogodišnje razdoblje, a kojim su sadržane sve planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja i dohranjivanja plaža te gradnje na pomorskom dobru, zatim plan davanja dozvola na pomorskom dobru, kao i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru. Na Plan prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju. Planom se, također, moraju planirati sredstva za uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem. Po provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Plan donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te ga radi davanja prethodne suglasnosti dostavlja jedinici područne (regionalne) samouprave i nadležnoj lučkoj kapetaniji. Ako se Planom predviđa dohranjivanje plaža, potrebno je zatražiti i prethodnu suglasnost upravnog odjela u jedinici područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi zaštite okoliša i prirode koja se izdaje kao upravni akt. (U slučaju da to javnopravno tijelo propusti ili odbije dati predmetnu suglasnost, smatra se da Plan u tom dijelu nije valjan). Po ishođenju suglasnosti, Plan se objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave.

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, i to u službenom glasilu, na oglasnoj ploči, na službenim internetskim stranicama jedinice lokalne samouprave te najmanje u jednom dnevnom listu. Temeljem ponuda zaprimljenih na javnom natječaju, sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Dozvolu na pomorskom dobru može dobiti gospodarski subjekt koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju je podnio ponudu na javnom natječaju, a ne može ju dobiti ponuditelj koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru. Rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru je upravni akt na temelju kojeg gospodarski subjekt stječe pravo na obavljanje djelatnosti kojom se ne ograničava opća upotreba pomorskog dobra. Dozvole na pomorskom dobru daju se na rok od dvije do pet godina, a iznimno, na zahtjev, mogu se dati i na rok od 20 dana za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti, samo jednom u kalendarskoj godini, uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate ulaska. Protiv rješenja o davanju i ukidanju dozvole na pomorskom dobru može se izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu. Ovlaštenik dozvole može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli. Davatelj dozvole dužan je brinuti se o tome da se pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli. Također, davatelj dozvole dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra. Ako utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, davatelj dozvole dužan je donijeti rješenje o ukidanju dozvole.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine, mikrolokacije i djelatnosti te plan davanja dozvola na pomorskom dobru utvrđeni su temeljem prioriteta postavljenih glede planiranja lokacija, i to za koje postoje mogućnosti obavljanja djelatnosti u prostornom smislu, za koje je bio iskazan interes ranijih godina, kao i zbog potrebe za određenim sadržajima. Uz to su razmotrena i nova pisma namjere za obavljanje djelatnosti na određenim lokacijama. Planom održavanja na pomorskom dobru sadržane su vrste poslova održavanja na pomorskom dobru s opisom i opsegom koji će se obavljati u razdoblju od 2024. do 2028. godine, kao i procijenjeni iznos potrebnih sredstava.

(S obzirom na devet amandmana što ih je podnio gradonačelnik, kao predlagatelj Plana, oni su postali njegovim sastavnim dijelom i o njima se, sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, nije odvojeno glasovalo.)

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2 (Amandmani gradonačelnika, od 19. 02.).

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2024. godinu

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Odredbe tog Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove Europskog parlamenta, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Financiranjem, u smislu ovog Zakona, smatra se stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun. U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka planirana su u ukupnom iznosu od 13.936,00 eura. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerna broju članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama, odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos od 232,50 eura, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i tromjesečni dodatak od još 23,25 eura. Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka tromjesečna sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) s pet članova (od kojih su dvoje podzastupljenog spola) predviđeno je 1.209,00 eura, za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 488,25 eura, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) s jednim članom predviđeno je 232,50 eura, za Uniju Kvarnera s jednim članom predviđeno je 232,50 eura, za troje članova kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj Dinko Jakovljević (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 720,75 eura, a za člana kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj Goran Marević predviđeno je 232,50 eura. Ukupno: 3.115,50 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora

Novom Odlukom o nagrađivanju učenika i mentora, temeljenoj na Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Grada Krka, utvrđeni su uvjeti, visina i postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka te njihovim mentorima za rezultate postignute na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Mentorom se smatra odgojno-obrazovni radnik zaposlen u školskoj ustanovi koji priprema učenika za natjecanje. Nagrade ostvaruju pojedinačno učenik i mentor. Također, nagrade se ostvaruju za najbolji rezultat na svakom pojedinom natjecanju, ako se natjecalo iz više školskih predmeta ili svoja postignuća predstavljalo iz više područja. Mentor, međutim, ima pravo na jednu nagradu, i to onu za najviše rangiranog učenika, neovisno o broju učenika kojima je bio mentor.

Ovom Odlukom odsad je prihvaćena mogućnost nagrađivanja učenika i mentora koji su zapažene rezultate ostvarili i na županijskim natjecanjima, i to za osvojeno prvo mjesto 140,00 eura, za osvojeno drugo mjesto 120,00 eura, a za osvojeno treće mjesto 100,00 eura. Za postignute zapažene rezultate na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, učenike i mentore za osvojeno prvo mjesto učenika nagrađivat će se s 200,00 eura, za osvojeno drugo mjesto sa 180,00 eura, a za osvojeno treće mjesto sa 160,00 eura. Dosadašnjim odlukama te su nagrade bile propisane u visini od 132,72 eura (1.000,00 kn) za osvojeno prvo mjesto učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, 106,18 eura (800,00 kn) za osvojeno drugo mjesto i 79,63 eura (600,00 kn) za osvojeno treće mjesto, što govori u prilog njihovom osjetnom povećanju. Za sudjelovanje učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima kada nisu osvojena prva tri mjesta, za učenike i mentore prihvaćena je također značajno uvećana nagrada u iznosu od 140,00 eura, u odnosu na prethodno propisanih 66,36 eura (500,00 kn). Visina nagrade učeniku generacije (polazniku Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, odnosno polazniku srednje škole s prebivalištem na području Grada Krka) odsad će biti 200,00 eura, s time da je ona prethodno iznosila 132,72 eura (1.000,00 kn).

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka

Temeljem Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, ovom se Odlukom, sukladno prethodno provedenom postupku davanja koncesije, petogodišnja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka dodijeljena je tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku. Koncesionar je, dakle, obvezan dimnjačarske poslove obavljati u skladu s pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose. Naknada za predmetnu koncesiju utvrđena je u visini od 1.330,00 eura godišnje, a koncesionar ju je dužan plaćati u jednakim polugodišnjim obrocima. Također, koncesionar je u obvezi svoje usluge naplaćivati prema cijenama iz cjenika.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih glasova i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka

Članove Savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove Savjeta mladih imaju pravo predlagati udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi te podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, kao i neformalne skupine mladih. (Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje deset osoba.)

Budući da dosadašnjim članovima i njihovim zamjenicima, 11. ožujka 2024. godine, ističe mandat, ovim je Zaključkom pokrenut postupak izbora novih članova Savjeta mladih Grada Krka, i to javnim pozivom koji će biti objavljen na internetskim stranicama Grada Krka. Ovlašteni predlagatelji svoje prijedloge kandidata podnosit će u pisanom obliku, na propisanom obrascu, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura. Gradsko vijeće tako će na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura odabrati članove Savjeta mladih javnim glasovanjem. Rezultati izbora potom će se javno objaviti.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Krka koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih broji tri člana, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika. Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Krka koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na k.č. 2202/14, k.o. Krk grad (z.č. 1056/35, k.o. Krk), koja je u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, upisana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka, a u katastarskom operatu kao dvorište površine od 1 m2.

Naime, predmetna se nekretnina nalazi u okućnici stambene građevine izgrađene na k.č. 2156/1, k.o. Krk grad (z.č. 1079/15, k.o. Krk), vlasništvo A. U. iz Omišlja, M. U. iz Krka i LJ. M. iz Krka, te u naravi nije dio nerazvrstane ceste. Prema spomenutom Zakonu, kada trajno prestane potreba korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istoj može ukinuti status javnog dobra, iako nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u njezinom vlasništvu.

Prema tome, nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka na k.č. 2202/14, k.o. Krk grad, za istu će biti moguće zaključiti kupoprodajni ugovor s vlasnicima stambene građevine izgrađene na k.č. 2156/1, k.o. Krk grad.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Krk

Nastavno na činjenicu da je većinom vijećničkih glasova s Dnevnog reda izostavljena osma točka, odnosno prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk, ovom je Odlukom dosadašnja ravnateljica Ivančica Justinić imenovana vršiteljicom dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Krk. Imenovana će tu funkciju obavljati do 12. ožujka ove godine, tj. do imenovanja ravnatelja/ice na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do 31. prosinca ove godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.