09. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom Grada Krka za 2023. osiguran ukupni budžet od 24,5 milijuna eura; usvojen temeljni strateški planski dokument Plan razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine

U Velikoj gradskoj vijećnici, 14. prosinca 2022. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz sažetaka u nastavku.

Na samome početku, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 09. sjednice Gradskog vijeća izostave 2. i 26. točka, odnosno prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu te prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka.

 

– usvojen Zapisnik s 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 26. rujna 2022. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Kao (novodefinirani) ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu izdvojeni su: (1) pametan grad konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama, (2) pozitivni demografski trendovi i poticajni uvjeti života u gradu te (3) energetska učinkovitost i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom.

U odnosu na prethodni, Proračun Grada Krka za 2023. godinu zadržao je ili povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi stanovništva, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Njime su, također, planirani projekti preneseni iz prethodnih razdoblja koji se dovršavaju ili će se njihova realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet su, dakle, zaslužile one investicije za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz Europske unije ili drugih izvora.

Kao najznačajniji projekt koji bi trebao obilježiti naredno razdoblje izdvojena je: Izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (9.385.946,18 eura), dok su kao značajniji istaknuti: Rekonstrukcija građevine u Krku i njezina prenamjena u Multimedijalni centar za posjetitelje (906.170,00 eura), Energetska obnova Društvenog centra Krk (583.719,00 eura), Izgradnja male sportske dvorane za borilačke sportove u Krku (530.900,00 eura), Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 unutar poslovne zone na predjelu Sv. Petar u Krku (376.930,00 eura), Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Vrh - otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije (307.322,00 eura), Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav u Krku (265.440,00 eura), Ugradnja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (213.685,00 eura), Razvoj luke Krk (160.300,00 eura), Ulaganje u Centar aktivnosti Krk (156.945,00 eura) i Primjena koncepta Pametni gradovi i općine - izrada softverskih rješenja (123.269,00 eura).

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2023. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 20.729.110,00 eura, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 678.600,00 eura, primici od zaduživanja u iznosu od 851.800,00 eura te preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.254.780,00 eura. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati (dosad najvećim) ukupnim budžetom od 24.514.290,00 eura, dok je Projekcijom za 2024. predviđeno 15.187.350,00 eura, a za 2025. godinu 14.522.410,00 eura.

U odnosu na prethodni (preciznije, I. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2022.), Proračun za 2023. u ukupnom se iznosu povećava za 9.888.528,45 eura, odnosno za 67,0 posto, pri čemu se prihodi od poreza povećavaju za 68.810,52 eura, porezi na imovinu za 18.150,00 eura, pomoći za 8.180.426,59 eura, prihodi od imovine za 2.470,90 eura, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 13.482,49 eura te primici od zaduživanja za 851.800,00 eura, dok se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima smanjuju za 134.806,80 eura, a prihodi od prodaje imovine za 215.482,55 eura.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2023. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 3.162.254,00 eura, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 15.600,00 eura, Centra za kulturu Grada Krka 67.250,00 eura, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 2.391.000,00 eura i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 688.404,00 eura.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu, također, iznose 24.514.290,00 eura, a planom su vezani uz prihode u iznosu od 21.407.710,00 eura, primitke od zaduživanja u vrijednosti 851.800,00 eura te sredstva prenesena iz 2022. godine u visini od 2.254.780,00 eura. Rashodi poslovanja tako iznose 10.215.927,26 eura, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 13.896.275,02 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 402.087,72 eura.

Naposljetku, sva četiri zaprimljena prijedloga amandmana DNK - Liste za Krk integrirana su u Proračun za 2023. godinu, a podrazumijevaju: (1) projektiranje i izgradnju pješačkog nogostupa na relaciji kružni tok - Plavnička ulica u gradu Krku, (2) uređenje javnog sanitarnog bloka na plaži Ježevac u gradu Krku, (3) povećanje sigurnosti pješaka na najprometnijim pješačkim prijelazima na području Grada Krka ugradnjom signalizacijske LED rasvjete te (4) zapošljavanje logopeda u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa u 2023. godini, procijenjena su na iznos od 1.623.654,00 eura od čega se 1.060.000,00 eura planira osigurati iz prihoda od komunalne naknade, 21.400,00 eura iz prihoda od spomeničke rente, 6.000,00 eura iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 40.000,00 eura iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 496.254,00 eura iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvojiti 211.260,00 eura, za održavanje javnih površina 410.490,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 274.080,00 eura, za održavanje javne rasvjete 378.746,00 eura, za održavanje groblja 23.890,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 46.450,00 eura, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 46.450,00 eura te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.738,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2023. godinu procijenjena su na iznos od 1.404.664,00 eura, od čega se 796.000,00 eura planira osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa, 303.734,00 eura iz prihoda Proračuna Grada Krka (tj. općih prihoda), 269.758,00 eura iz prihoda od prodaje imovine te 35.172,00 eura iz prihoda od pomoći Europske unije. Ovim se Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira izdvajanje od 278.220,00 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 453.902,00 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 24.300,00 eura te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine njihove rekonstrukcije 648.242,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu; (2) s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu; (3) jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini; (4) jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2023. godini

(1) Programom raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Turistička pristojba u Proračunu Grada Krka za 2023. planirana je u ukupnom iznosu od 216.600 eura, a iz tih se sredstava za organizaciju Krčkog karnevala planira izdvojiti 14.600,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 19.910,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 17.254,00 eura, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 13.936,00 eura, za organizaciju međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk 8.000,00 eura, za proslave u mjesnim odborima 3.217,00 eura, za održavanje opreme video nadzora 7.970,00 eura, za organizaciju proslave Dana grada Krka 4.645,00 eura, za bežični Wi-fi Internet 10.620,00 eura, za sufinanciranje regate Krčka jedra 2.124,00 eura, za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 3.500,00 eura, za organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 11.680,00 eura, za opremu Wi-fi sustava 9.955,00 eura, za organizaciju manifestacije Advent u Krku 4.000,00 eura, za organizaciju natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 8.620,00 eura, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 12.941,00 eura, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 10.538,00 eura, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 13.270,00 eura, za opremu video nadzora 6.640,00 eura te za sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe 33.180,00 eura.

(2) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta u Proračunu Grada Krka za 2023. planirana je u ukupnom iznosu od 21.400,00 eura, i to 20.000,00 eura po m2 na temelju izdanih Rješenja Grada Krka te 1.400,00 eura od poreza na dobit, a u cijelosti se namjenjuje za održavanje gradskih zidina i trgova.

(3) Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini utvrđeno je namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u Proračunu Grada Krka za 2023. planiran u ukupnom iznosu od 13.000,00 eura, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

(4) Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini utvrđeno je namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom. Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u Proračunu za 2023. planiran u iznosu od 9.350,00 eura (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 3.450,00 eura; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 5.900,00 eura), isti se u cijelosti namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu; (3) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu; (4) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu; (5) s 10 afirmativnih i dva suzdržana glasa usvojen prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu

(1) Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da gradovi donose programe javnih potreba u kulturi te da za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna. Tim su programima, dakle, obuhvaćeni oblici poticanja i promicanja kulture i kulturno-umjetničkog stvaralaštva te međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad Krk. Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu utvrđene su aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku kulturnog života, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 92.906,00 eura za programe javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva), 13.270,00 eura za kapitalne donacije udrugama u kulturi, 3.980,00 eura za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 5.735,00 eura za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 8.335,00 eura za najam Etno kuće Kornić, 7.900,00 eura za sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka, 3.000,00 eura za program međunarodne kulturne suradnje - gostovanje delegacije Grada Rockenhausena (Njemačka), 13.270,00 eura za sufinanciranje izdavaštva, 11.680,00 eura za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 14.600 eura za sufinanciranje Krčkog karnevala, 4.645,00 eura za sufinanciranje proslave Dana grada Krka, 2.124,00 eura za sufinanciranje regate Krčka jedra, 6.636,00 eura za sufinanciranje manifestacije Advent u Krku, 7.440,00 eura za održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 2.650,00 eura za održavanje tradicijskih barki. Ukupna vrijednost Programa iznosi 204.276,00 eura.

(2) Sukladno Zakonu o sportu, Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu utvrđene su sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Krk, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 185.800,00 eura za programe javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva), 3.318,00 eura za kapitalne donacije udrugama u sportu, 8.620,00 eura za organizaciju natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy, 8.000,00 eura za organizaciju međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk, 6.100,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 46.450,00 eura za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 46.450,00 eura za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te 27.209,00 eura za održavanje, opremanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica. Ukupna vrijednost Programa iznosi 331.947,00 eura.

(3) Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu utvrđene su aktivnosti, projekti i programi vezani uz djelatnost osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 17.260,00 eura za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 159.300,00 eura za produženi boravak djece u osnovnoj školi, 6.640,00 eura za dodatne programe u osnovnoj školi, 26.550,00 eura za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 6.630,00 eura za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 16.000,00 eura za kapitalne pomoći srednjoj školi, 79.600,00 eura za stipendije učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 34.510,00 eura za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 4.520,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 13.270,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 11.950,00 eura za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole. Ukupna vrijednost Programa iznosi 396.130,00 eura.

(4) Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 33.180,00 eura za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 14.600,00 eura za dodatne standarde u zdravstvu, 2.655,00 eura za pomoć Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, 70.343,00 eura za Socijalni program Grada Krka, 20.911,00 eura za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 39.820,00 eura za sufinanciranje opreme novorođenčadi te 21.235,00 eura za program pomoći i njege u kući (rad gerontodomaćice). Ukupna vrijednost Programa iznosi 202.744,00 eura.

(5) Sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o tehničkoj kulturi, Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu utvrđena su područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, kao i aktivnosti udruga koje potiču i promiču tehničku kulturu, i to s namjerom jačanja civilnog društva i uključivanja građana u društveno važna događanja te unapređenja kvalitete života, uopće. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 42.471,00 eura za aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga (posredstvom javnog poziva), 21.236,00 eura za programe javnih potreba u poljoprivredi (posredstvom javnog poziva), 6.636,00 eura za programe građanskih inicijativa (posredstvom javnog poziva), 11.945,00 eura za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi (posredstvom javnog poziva) te 13.273,00 eura za dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima. Ukupna vrijednost Programa iznosi 95.561,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Proračun Grada Krka za 2022. godinu, 08. prosinca 2021., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 124.028.000,00 kn, viškom prihoda iz prethodne godine od 5.560.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 129.588.000,00 kn, dok je njegovom I. izmjenom i dopunom, 26. rujna 2022., odobreno 101.695.522,97 kn prihoda i primitaka, 8.502.277,03 kn prenesenog prošlogodišnjeg viška te 110.197.800,00 kn rashoda i izdataka.

Ovom, II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2022. godinu predloženo je smanjenje prihoda, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 1.211.100,00 kn, iliti za 1,1 posto, što vodi prema budžetu koji podrazumijeva 100.484.422,97 kn prihoda i primitaka te 8.502.277,03 kn prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 108.986.700,00 kn. (Višak prihoda u ovom se slučaju sastoji od: 8.271.937,06 kn viška Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, 194.663,05 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 32.138,08 kn viška Centra za kulturu Grada Krka te 3.538,84 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do ovih izmjena i dopuna došlo je zbog: (1) raspodjele više ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 717.000,00 kn; (2) raspodjele više ostvarenih prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 794.000,00 kn; (3) uvođenja novih aktivnosti; (4) korekcije postojećih pozicija Jedinstvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika; (5) smanjenja planiranih prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 855.000,00 kn; (6) smanjenja planiranih prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 2.200.000,00 kn; (7) usklađenja s programima kojima se raspoređuju namjenski prihodi te (8) prijenosa u 2023. prihoda pomoći za projekt koji je prvotno planiran u ovoj godini.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.528.810,00 kn , a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kao i prihodi od donacija za 2.685,00 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 156.116,32 kn, prihodi od imovine za 11.657,83 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 331.660,00 kn, prihodi od kazni i ostali prihodi za 48.960,85 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2.194.200,00 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja te preneseni višak prihoda ostali su na prethodno planiranim razinama.

Na rashodovnoj strani, rashodi i izdaci smanjeni su za 1.211.100,00 kn, s time da se smanjenje rashoda u iznosu od 1.004.778,68 kn odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, u iznosu od 23.546,32 kn na Centar za kulturu Grada Krka, u iznosu od 42.300,00 kn na Dječji vrtić Katarina Frankopan te u iznosu od 140.475,00 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka. Rashodi Gradske knjižnice Krk ostali su na prethodno planiranim razinama.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 11.268.592,56 kn smanjena su na 11.198.592,56 kn, od čega se 8.051.702,75 kn osigurava iz prihoda od komunalne naknade, 121.510,83 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 295.000,00 kn iz prihoda od boravišne pristojbe, 420.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 2.310.378,98 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.540.000,00 kn, za održavanje javnih površina 3.075.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.300.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.540.592,56 kn, za održavanje groblja 200.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 350.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 260.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.733.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 15.106.671,23 kn neznatno su povećana na 15.153.900,75 kn, od čega se 5.145.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 5.935.703,34 kn iz Proračuna Grada Krka (općih prihoda), 1.068.886,12 kn od pomoći, 2.248.104,83 kn od prodaje imovine, 696.126,46 kn od pomoći iz europskih fondova te 60.080,00 od donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 1.362.767,94 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja 4.469.415,30 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja 1.085.675,89 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju i načine rekonstrukcije 8.236.041,62 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2022. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2022. godini

(1) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa raspodjele turističke pristojbe za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 2.068.349,10 kn povećana su na 2.224.349,10 kn, tako da je iz prihoda od turističke pristojbe za proslave u mjesnim odborima sada izdvojeno 76.949,10 kn, za bežični WiFi Internet 60.000,00 kn, za projekt osvjetljenja povijesnih bedema grada Krka 274.500,00 kn, za opremu WiFi sustava 75.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 44.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 170.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 105.000,00 kn, za organizaciju regate Krčka jedra 16.000,00 kn, za organizaciju festivala Tramonto 7.000,00 kn, za adventsku dekorativnu rasvjetu 30.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 26.000,00 kn, za organizaciju natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 65.000,00 kn, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 79.400,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 60.000,00 kn, za održavanje tradicijskih barki 88.000,00 kn, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 100.000,00 kn, za sufinanciranje rada turističke ambulante i hitne medicinske službe 215.000,00 kn, za održavanje plaža 295.000,00 kn, za održavanje video nadzora 60.000,00 kn te za opremu video nadzora 130.000,00 kn.

(2) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Iako su ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Plana ostala na prvotno planiranom iznosu od 160.000,00 kn, prihod od spomeničke rente sada se u cijelosti namjenjuje sanaciji pročelja i krova zgrade na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu; (3) s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu; (4) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu

(1) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.459.000,00 kn neznatno su smanjena na 1.413.500,00 kn, od čega je 520.000,00 kn izdvojeno za programe javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva), 175.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u kulturi, 50.000,00 kn za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 42.000,00 kn za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 65.000,00 kn za najam Etno kuće Kornić, 100.000,00 kn za sufinanciranje izdavaštva, 46.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe, 44.000,00 kn za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 16.000,00 kn za sufinanciranje regate Krčka jedra, 7.000,00 kn za sufinanciranje festivala Tramonto, 200.000,00 kn za proslave i pokroviteljstva, 60.500,00 kn za održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 88.000,00 kn za održavanje tradicijskih barki.

(2) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.970.000,00 kn neznatno su povećana na 2.022.100,00 kn, od čega je 1.150.000,00 kn izdvojeno za programe javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva), 35.000,00 kn za najam školske sportske dvorane, 27.100,00 kn za kapitalne donacije udrugama u sportu, 65.000,00 kn za organizaciju natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy, 45.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima, 350.000,00 kn za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 260.000,00 kn za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te 90.000,00 kn za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica.

(3) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 3.556.000,00 kn neznatno su smanjena na 3.516.000,00 kn, od čega je 127.000,00 kn izdvojeno za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 1.100.000,00 kn za produženi boravak djece u osnovnoj školi, 47.000,00 kn za dodatne programe u osnovnoj školi, 820.000,00 kn za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 90.000,00 kn za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 140.000,00 kn za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju, 542.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima, 200.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 260.000,00 kn za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 35.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima, 60.000,00 kn za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 95.000,00 kn za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

(4) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.355.000,00 kn povećana su na 1.515.000,00 kn, od čega je 215.000,00 kn izdvojeno za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 110.000,00 kn za dodatne standarde u zdravstvu, 500.000,00 kn za Socijalni program Grada Krka, 120.000,00 kn za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 300.000,00 kn za pomoć u opremanju novorođenčadi, 130.000,00 kn za program pomoći i njege u kući (rad gerontodomaćice), 20.000,00 kn za pomoć Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke te 120.000,00 kn za novčane potpore umirovljenicima.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih glasova (jedan je vijećnik u trenutku glasovanja bio odsutan) usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (SECAP)

Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECAP) izrađen je u sklopu projekta Island of Krk SECAP for all koji se sufinancira posredstvom europskog programa Horizon 2020 - Island Facility NESOI, a čija je zadaća olakšavanje energetske tranzicije na otocima. Kako se od otoka Krka očekuje smanjenje emisija CO2 od oko 25.799,83 tCO2, Zajednički Akcijski plan donosi ukupno 21 mjeru za ublažavanje i 25 mjera za prilagodbu na klimatske promjene koje će se provoditi između 2022. i 2030. godine. Strateški ciljevi Zajedničkog Akcijskog plana usklađeni su sa Strategijom nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka te podrazumijevaju: (1) gospodarski razvoj kroz unaprjeđenje sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete provedbom zacrtanih mjera na administrativnom području svih otočnih jedinica lokalne samouprave, (2) gospodarski razvoj kroz pojačano investiranje u projekte energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje, (3) energetski razvoj na načelima održivosti u svim sektorima energetske potrošnje, (4) energetski razvoj baziran na sigurnosti i diverzifikaciji energetske opskrbe otoka, (5) primjenu mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete za 55 posto do 2030. godine, (6) znatno povećanje udjela obnovljivih izvora energije te (7) uspješnu transformaciju Krka u energetski i klimatski održivi otok. Strateški ciljevi plana prilagodbe klimatskim promjenama u okviru Zajedničkog Akcijskog plana su: (1) procjena trenutne i buduće ranjivosti na klimatske promjene te pripadajućih rizika u odabranim sektorima, (2) održivi razvoj otoka provedbom zacrtanih mjera prilagodbe u sektorima zdravlja, turizma, poljoprivrede i vodoopskrbe, (3) smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, (4) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena te (5) iskorištavanje potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. Ključni dionik za provedbu Zajedničkog Akcijskog plana je Lokalna akcijska grupa - LAG Kvarnerski otoci, budući da okuplja javni, poslovni i civilni sektor. No u provedbu mjera za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene uključene su sve otočne jedinice lokalne samouprave te Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o., kao najveća otočna komunalna poduzeća koja se bave vodoopskrbom i odvodnjom, proizvodnjom energije i gospodarenjem otpada.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja, a prema periodu važenja usklađen je s novim programskim razdobljem na razini Europske unije. Kao takav, Plan razvoja predstavlja temeljni strateški planski dokument na razini Grada Krka koji određuje prioritete, posebne ciljeve i mjere razvoja, a nastavlja se na Program ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2014. - 2020. godine. Temeljem utvrđene vizije, definirano je pet posebnih ciljeva razvoja Grada Krka: (1) konkurentno gospodarstvo temeljeno na zelenoj i digitalnoj tranziciji te plavom rastu, (2) podrška razvoju odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga i institucija, (3) izgradnja poticajnog životnog okruženja s fokusom na mlade i obitelj, (4) razvoj ljudskih potencijala te (5) razvoj infrastrukture i održiv pristup upravljanju prostorom. Riječ je o srednjoročnim ciljevima kojima se ostvaruje razvojni prioritet, i to nastavno na 26 mjera iz kojih proizlazi skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u svakom od područja, kojima se izravno ostvaruju posebni ciljevi. Tijekom izrade Plana razvoja, kroz suradnju uključenih dionika, kao i temeljem dosadašnjih planova ulaganja, identificirani su razvojni projekti koji imaju potencijal ostvarenja u budućem razdoblju te snažan pozitivni utjecaj na razvoj Grada Krka. Odabrani projekti bit će upisani u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, kao preduvjet za korištenje sredstava proračuna ili sredstava Europske unije namijenjenih Republici Hrvatskoj.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Ovom je Odlukom osigurana mogućnost korištenja površina javne namjene (javnoprometnih površina, javnih parkirališta, javnih zahoda, stajališta javnog gradskog prijevoza i slično) na način koji dozvoljava kretanje osoba s posebnim potrebama. Odlukom su, također, proširene ovlasti komunalnog redarstva u smislu nadzora nad uređenjem površina izvan granica građevinskog područja naselja, i to zbog sve češće pojave narušavanja autohtonog pejzaža i odlaganja različitih predmeta, objekata, uređaja, strojeva i drugih pokretnih naprava, kioska, mobilnih i kamp kućica, komunalnih objekata, opreme ili uređaja. Kako se učestalim intervencijama pojedinih vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog i šumskog zemljišta onečišćuje okoliš i stvara nered u prostoru, ocjenjeno je potrebnim širenje ovlasti komunalnog redarstva, kao i traženje od prekršitelja povrat u prijašnje stanje, izdavanje prekršajnog naloga ili predlaganje drugih radnji i mjera propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu na području Grada Krka te drugim zakonskim, podzakonskim i općim aktima.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području grada Krka u 2023. godini

Ovom je Odlukom definirana privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, zatim vrste građevina tj. radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se radovi ne mogu izvoditi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima radovi mogu izvoditi te nadzor i prekršajne odredbe. Naime, zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove, kao i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2023. godini, a po prvi se put generalizira na sva naselja na području Grada Krka, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, između 00.00 i 24.00 sata. Međutim, privremena zabrana radova ne odnosi se na: (1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, (2) uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, (3) radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti (4) radove od značaja za turizam i gospodarstvo, (5) radove na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno na većim projektima od posebnog interesa, (6) radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk i radove koji se financiraju iz nacionalnih i europskih fondova te (7) nužne radove kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti. Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji, s time da su novčane kazne određene Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, a koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 10 afirmativnih, jednim suzdržanim i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka

Odlukom o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka, propisano je kako Savjet ima predsjednika i dva člana. Dva člana imenuje Gradsko vijeće Grada Krka, a jednog udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Primorsko-goranske županije. Slijedom navedenog, u Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka imenovani su: Josip Brusić i Čedomir Miler, dok je trećeg člana, Vlatka Martinovića, prethodno, imenovalo Društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske Potrošačica. Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima za: javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, obavljanje dimnjačarskih poslova, sakupljanje komunalnog otpada, elektroničku komunikacijsku uslugu te uslugu parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojena Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka; (2) jednoglasno usvojen Plan zaštite od požara Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku

Detaljni plan uređenja (DPU) Mali Kankul u gradu Krku donesen je 18. prosinca 2007., a njegove I. izmjene i dopune 29. siječnja 2013. godine. II. izmjene i dopune DPU-a Mali Kankul u gradu Krku izrađene su sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata preostalih planova, Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) te posebnih zakona i propisa. Prema iskazanoj privatnoj inicijativi, razloga ovih izmjena i dopuna ogleda se u osiguravanju prometnog pristupa za planirane građevne čestice na k.č. 1033/1 i 1033/2, k.o. Krk te ostale susjedne čestice, sjeverno od Ul. Mate Balote koje se nalaze u kontaktnom području DPU-a. Dakle, korekcija granice obuhvata DPU-a potrebna je u smislu smanjenja područja obuhvata, odnosno izuzimanja iz obuhvata dijela Ul. Mate Balote (planske oznake U-1). Dio koji se izuzima uključuje zelene površine, javno parkiralište i spoj dijela Ul. Mate Balote (planske oznake U-1) s planiranom nerazvrstanom cestom (planske oznake U-5), a nakon izuzimanja taj će se dio provoditi na temelju plana šireg područja, tj. Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), te posebnih zakona i propisa. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, sredstva za izradu ovih izmjena i dopuna osigurava privatni investitor.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku

Detaljni plan uređenja (DPU) dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku donesen je 24. listopada 2003. godine. Potom je uslijedilo usklađivanje tekstualnog dijela DPU-a sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i s terminologijom Prostornog plana uređenja Grada Krka. Odluka o usklađenju donesena je 27. svibnja 2008. godine. Postupak stavljanja izvan snage DPU-a provodi se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Cilj stavljanja izvan snage predmetnog DPU-a ogleda se u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za omogućavanje gradnje na neizgrađenim površinama u kontaktnom području obuhvata DPU-a, a za što je neophodna realizacija pristupne ceste. Prema tome, u tijeku je izrada Idejnog projekta nerazvrstane ceste na području Garbecaj za potrebe ishođenja lokacijske dozvole. Cesta se većim dijelom projektira prema uvjetima iz Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), no dijelom se nalazi i unutar obuhvata DPU-a. Njegovim stavljanjem izvan snage, prema odredbama plana šireg područja, bit će moguće ishodovati lokacijsku dozvolu za cestu. Područje obuhvata DPU-a gotovo je u cijelosti izgrađeno te opremljeno prometnom i ostalom infrastrukturom tako da se s namjerom realizacije ceste pristupilo postupku stavljanja izvan snage DPU-a. Izgradnjom ceste, osigurat će se mogućnost gradnje POS-ovih stanova, kao i građevina na ostalim česticama u privatnom vlasništvu u kontaktnom području važećeg DPU-a. Uvjeti gradnje i ostali uvjeti za preostale neizgrađene građevne čestice unutar obuhvata DPU-a utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Krka i Urbanističkim planom uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Budući da su tako omogućeni svi zahvati na tom području, pokazuje se nepotrebnim da su za njega na snazi oba plana. S obzirom na sve navedeno, DPU dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku stavljen je izvan snage u cjelokupnom obuhvatu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2023. - 2025. godine

Temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim se planovima obuhvaćaju koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Sukladno postojećoj Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, 2019. godine, izvršeno je davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Ugovor o koncesiji sklopljen je s tvrtkom MLD usluge d.o.o. iz Koprivnice na razdoblje od pet godina (od 02. siječnja 2019. - 02. siječnja 2024.). Prema tome, Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2023. - 2025. godine, planirano je davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, s time da će se pripremne radnje za postupak davanja same koncesije pokrenuti tijekom 2023. godine. Koncesija će se davati na pet godina, a procijenjena godišnja naknada iznosi 10.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim suzdržanim glasom usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2023. godinu

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Krka donio je Program rada za 2023. godinu, odobren ovom Odlukom. Njime su tako, u okviru godišnjeg Proračuna vrijednog 4.645,00 eura, obuhvaćene sljedeće aktivnosti: (1) sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, (2) konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade, (3) suradnja s tijelima Grada Krka u politici za mlade te (4) suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori