08. sjednica Gradskog vijeća: Usvojene I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022.; Odlukom o socijalnoj skrbi, sukladno višim troškovima života, redefinirane vrijednosti naknada

U Velikoj gradskoj vijećnici, 26. rujna 2022. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

Na početku zasjedanja, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 08. sjednice Gradskog vijeća izostave peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta i trinaesta točka. Potom je usvojena dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

 

– na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije i Odluka o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća

Budući da je Vanda Dunato, temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, predsjedniku Gradskog vijeća i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, 25. srpnja 2022. godine, dostavila obavijest o prestanku mirovanja svog mandata, 03. kolovoza (tj. osam dana od dostavljene obavijesti), nastavila je s obavljanjem dužnosti članice Gradskog vijeća. Usporedno s time, Arijana Staničić prestala je obnašati dužnost zamjenice članice Gradskog vijeća.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– usvojen Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. lipnja 2022. godine

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Proračun Grada Krka za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 124.028.000,00 kn prihoda i primitaka, 5.560.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 129.588.000,00 kn rashoda i izdataka.

Konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 43.231.229,75 kn, koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2021. godine od 8.502.277,03 kn čine ostvarenje od 51.733.506,78 kn, što predstavlja 40 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, s time da uobičajeno ostvarenje iznosi od 35 - 40 posto. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 39.563.597,68 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 3.667.632,07 kn prihoda i primitaka više, što predstavlja povećanje za 9,27 posto. No, ukupno prihoda i primitaka, uzimajući u obzir i preneseni višak, ostvareno je za čak 14,7 posto više nego li prošle godine.

Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 42.599.591,65 kn što je 39 posto od plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 37.882.462,32 kn, ostvareno ih je 12,45 posto više. U ukupno ostvarenom prihodu poslovanja, Grad Krk sudjeluje s 33.218.777,80 kn (77,98 posto), Gradska knjižnica Krk s 29.910,33 kn (0,07 posto), Centar za kulturu Grada Krka s 203.542,70 kn (0,48 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk s 8.266.263,88 kn (19,40 posto), a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka s 881.096,94 kn (2,07 posto). (Prihodi poslovanja koje su ostvarili proračunski korisnici odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračuna koji im nije nadležan, prihode od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga, donacije od pravnih i fizičkih osoba te ostale nespomenute prihode, bez prihoda nadležnog proračuna.) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 631.638,10 kn, što je 7 posto od plana te 38 posto od prihoda iz istog prošlogodišnjeg razdoblja kada ih je ostvareno 1.681.135,36 kn.Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda od poreza na dohodak (za 46 posto), pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (za 29 posto), prihoda od imovine (za 12 posto) te kazni i upravnih mjera (za 58 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 38 posto), kao i prihoda od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihoda od donacija (za 53 posto).

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 19.056.773,07 kn, pomoći i potpore u iznosu od 10.172.997,39 kn, prihodi od imovine u iznosu od 3.372.582,77 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 9.066.630,51 kn, prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 821.822,17 kn, kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 108.767,07 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata, u iznosu od 631.638,10 kn.

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 34.682.929,67 kn, što je za 8 posto manje nego li prošle godine, odnosno 27 posto od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 129.588.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 13.709.349,39 kn (48 posto od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 10.634.963,03 kn (43 posto), financijski rashodi 155.241,40 kn (35 posto), pomoći 608.544,99 kn (31 posto), naknade građanima i kućanstvima 725.120,73 kn (39 posto) i ostali rashodi 1.635.330,87 kn (17 posto). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 5.757.445,12 kn (10 posto), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.456.934,14 kn (34 posto).

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 79 posto čine rashodi poslovanja (2021. bili su 69 posto), 17 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2021. bili su 25 posto) te 4 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2021. bili su 6 posto).

Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je pozitivna, a iznosi 8.548.300,08 kn, pa je s prenesenim viškom prihoda iz 2021. godine u iznosu od 8.502.277,03 kn u promatranom razdoblju ostvaren ukupni višak prihoda u iznosu od 17.050.577,11 kn.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Proračun Grada Krka za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 124.028.000,00 kn prihoda i primitaka, 5.560.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 129.588.000,00 kn rashoda i izdataka. Ovogodišnjim Proračunom obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 101.695.522,97 kn prihoda i primitaka, 8.502.277,03 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2021. godine te 110.197.800,00 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 8.271.937,06 kn viška prihoda Grada Krka, zatim 194.663,05 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 32.138,08 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 3.538,84 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.

Do izmjene Proračuna, odnosno smanjenja prihoda za 16.332.477,03 kn (14 posto), smanjenja primitaka od zaduživanja za 6.000.000,00 kn (100,00 posto), povećanja planiranog viška prihoda za 2.942.277,03 kn te smanjenja rashoda i izdataka za 19.390.200,00 kn (15 posto), došlo je zbog: (1) rasporeda viška prihoda iz prethodne godine, (2) prijenosa u narednu godinu većeg dijela planiranih prihoda i rashoda za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka (3) uvođenja novih projekata, (4) korigiranja postojećih pozicija, (5) raspoređivanja prihoda koji su viši od prvotno planiranih, (6) smanjenja planiranih prihoda od komunalnog doprinosa te (7) ukidanja prihoda od zaduživanja - kredita, s obzirom na to da zbog ostvarenja Proračuna nisu potrebni.

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 4.565.900,00 kn, prihodi od imovine za 1.141.243,73 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 162.100,00 kn, kao i prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi za 960,86 kn. Pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene su za 19.388.937,38 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 940.000,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 1.873.534,24 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja su ukinuti, tj. smanjeni za 6.000.000,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 8.502.277,03 kn, koliko je utvrđeno Godišnjim izvještajem

U skladu s prihodima, rashodi i izdaci Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 19.390.200,00 kn, s time da Grad Krk rashode smanjuje za 21.181.453,59 kn, dok ih Centar za kulturu Grada Krka povećava za 127.301,70 kn, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 1.365.538,84 kn, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 298.413,05 kn. Rashodi Gradske knjižnice Krk ostali su na razini osnovnog plana.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 9.227.592,56 kn povećana su na 11.268.592,56 kn, od čega se 8.051.702,75 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade, 81.510,83 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 240.000,00 kn iz sredstava boravišne pristojbe, 460.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 2.435.378,98 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.520.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.965.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.300.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.790.592,56 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 350.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 260.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.733.000,00 kn.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 14.136.725,98 kn povećana su na 15.106.671,23 kn, od čega se 6.000.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 3.444.847,42 kn iz Proračuna Grada Krka (općih prihoda), 708.886,12 kn od pomoći, 4.181.811,23 kn od prodaje imovine, 75.000,00 kn od sredstava spomeničke rente te 696.126,46 kn od pomoći iz europskih fondova. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 1.353.237,55 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 4.724.727,19 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 1.049.927,14 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 7.978.779,35 kn.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (1) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu, s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (2) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu, s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen (3) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu, s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (4) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu

(1) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. Njime su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.351.000,00 kn povećana su na 1.459.000,00 kn (za 108.000,00 kn), od čega je 520.000,00 kn izdvojeno za program javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva), 175.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u kulturi, 50.000,00 kn za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 42.000,00 kn za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 65.000,00 kn za najam Etno kuće Kornić, 100.000,00 kn za sufinanciranje izdavaštva, 46.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe, 44.000,00 kn za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 16.000,00 kn za sufinanciranje regate Krčka jedra, 7.000,00 kn za sufinanciranje festivala Tramonto, 50.000,00 kn za sufinanciranje manifestacije Advent u Krku, 200.000,00 kn za proslave i pokroviteljstva, 20.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, 36.000,00 kn za zakupnine i najamnine vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 88.000,00 kn za održavanje tradicijskih barki.

(2) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. Njime su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.770.000,00 kn povećana su na 1.970.000,00 kn (za 200.000,00 kn), od čega je 1.135.000,00 kn izdvojeno za program javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva), 25.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u sportu, 65.000,00 kn za program(e) asocijacije AIDA Hrvatska, 45.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima, 350.000,00 kn za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 260.000,00 kn za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te 90.000,00 kn za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica.

(3) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. Njime su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 2.792.000,00 kn povećana su na 3.556.000,00 kn (za 764.000,00 kn), od čega je 127.000,00 kn izdvojeno za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 1.100.000,00 kn za produženi boravak djece u osnovnoj školi, 47.000,00 kn za dodatne programe u osnovnoj školi, 820.000,00 kn za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 90.000,00 kn za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 140.000,00 kn za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju, 542.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima, 200.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 260.000,00 kn za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 35.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima, 100.000,00 kn za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 95.000,00 kn za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

(4) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. Njime su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 1.282.000,00 kn povećana su na 1.355.000,00 kn (za 73.000,00 kn), od čega je 215.000,00 kn izdvojeno za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 110.000,00 kn za dodatne standarde u zdravstvu, 480.000,00 kn za Socijalni program Grada Krka, 120.000,00 za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 300.000,00 za pomoć u opremanju novorođenčadi te 130.000,00 kn za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice).

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (1) prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu, s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (2) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu, s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen (3) prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini

(1) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa raspodjele turističke pristojbe za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prvotno planiranih 1.325.000,00 kn povećana su na 2.068.349,10 kn, tako da je iz prihoda od turističke pristojbe za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka sada izdvojeno 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 130.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 105.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 60.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 35.449,10 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 80.000,00 kn, za regatu Krčka jedra 16.000,00 kn, za festival Tramonto 7.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 44.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 75.000,00 kn, za manifestaciju Advent u Krku 30.000,00 kn, za održavanje tradicijskih barki 88.000,00 kn, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 100.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 115.000,00 kn, za sufinanciranje rada turističke ambulante i hitne medicinske službe 215.000,00 kn, za projekt osvjetljenja povijesnih bedema grada Krka 250.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge 26.000,00 kn, za program(e) u organizaciji AIDA Hrvatska 65.000,00 kn, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 79.400,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 97.500,00 kn te za održavanje plaža 240.000,00 kn.

(2) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Iako su ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Plana ostala na prvotno planiranom iznosu od 160.000,00 kn, prihod od spomeničke rente sada je namijenjen sanaciji pročelja i krova zgrade na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku u iznosu od 85.000,00 kn te uređenju dijela javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka u iznosu od 75.000,00 kn.

(3) Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. Njime je utvrđeno namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prvotno planiranih 56.000,00 kn povećana su na 115.671,78 kn, od čega se 26.000,00 kn osigurava iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 40.000,00 kn iz naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, a 49.671,78 kn iz prošlogodišnjeg viška. Tako izmijenjen Program, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, u cijelosti se namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Pravni temelj za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka sadržan je u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Statutu Grada Krka te Zakonu o socijalnoj skrbi. Novi Zakon o socijalnoj skrbi, kao temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, na snagu je stupio 17. veljače 2022., a njegova izmjena 16. travnja 2022. godine.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi te Statutu, Grad Krk u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to posebice poslove koji se, pored ostalog, odnose i na socijalnu skrb.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi tako je, uz sve ostalo, propisano kako su jedinice lokalne samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom, kao i da mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego li je to utvrđeno Zakonom, i to putem općeg akta jedinice lokalne samouprave, ako su u proračunu za to osigurana sredstva.

Dakle, osim potrebe usklađivanja odredbi važeće Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka s odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, njezina je analiza pokazala i kako je nužno redefinirati vrijednosti naknada vodeći računa o sve višim životnim troškovima. Prema tome, novom je Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka povećana dostupnost i adekvatnost prava i naknada kojima se pridonosi smanjenju socijalne ugroženosti i isključenosti pojedinaca i obitelji s područja Grada Krka.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima, naknade su iskazane dvostruko, u kunama i u eurima, koristeći fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za jedan euro. Sredstva potrebna za realizaciju nove Odluke o socijalnoj skrbi, do kraja ove proračunske godine, predviđena su I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada Krka

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se način podnošenja prijedloga i peticija te odlučivanje o njima, kao i druga pitanja uređuju općim aktom općine, grada ili županije. Njime je, također, predviđeno da građani imaju pravo predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom i statutom jedinice.

Gradsko vijeće Grada Krka, u ožujku 2021. godine, donijelo je Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, te je, pored ostalog, u njega ugrađena i odredba kojom se građanima daje mogućnost podnošenja prijedloga i peticija. Također, određeno je i da će se posebnom odlukom Gradskog vijeća urediti način podnošenja prijedloga i peticija, kao i odlučivanja o istima.

Odlukom o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada Krka sada je uređeno podnošenje prijedloga i peticija od strane građana, odnosno definirana je procedura podnošenja prijedloga i peticija kojima se predlaže donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, a sve u skladu sa Zakonom i Statutom. Dakle, određen je način zaprimanja prijedloga i peticija, zatim model utvrđivanja ispunjavaju li prijedlog, tj. peticija formalne uvjete za postupanje od strane Gradskog vijeća te postupanje Gradskog vijeća po pravovaljanom prijedlogu, tj. peticiji. Sastavnim dijelom ove Odluke su i odgovarajući obrasci: Obrazac za podnošenje prijedloga i Obrazac za podnošenje peticija.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– uz prethodno usvojene usmeno podnesene amandmane predlagatelja (Gradonačelnika), s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka

Odlukom o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka, za četverogodišnje mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine, u Socijalno vijeće Grada Krka imenovani su: Manuela Margetinac predstavnica Mjesnog odbora Kornić, Ivica Žužić predstavnik Mjesnog odbora Vrh, Josip Depope predstavnik mjesnih odbora Skrbčić-Pinezić, Milohnić i Poljica, Ljiljana Vasilić predstavnica mjesnih odbora Krk Istok i Krk Zapad te Nives Karabaić predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk.

U svom djelovanju članovi ovog tijela: razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava te donose zaključke o isplatama i njihovoj visini pritom ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu s gradskim Socijalnim programom, zatim obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi te daju prijedloge, mišljenja i prate stanje na svom području, ali obavljaju i sve ostale poslove iz djelokruga socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog (1) Odluke o imenovanju članova Etičkog odbora, s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog (2) Odluke o imenovanju članova Vijeća časti

Odlukom o imenovanju članova Etičkog odbora, u isti su imenovani: Natalija Rakić, za predsjednicu, te Dalibor Pahlić i Dinko Jakovljević, za članove, dok temeljem Odluke o imenovanju članova Vijeća časti, isti čine: Dobrila Todović Soyer, predsjednica, te Milica Žužić i Vlatko Martinović, članovi.

Podsjetimo, novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uveo je obvezu donošenja kodeksa ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela. Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka tako su uređena osnovna načela postupanja člana predstavničkog tijela u obavljanju javnih dužnosti i djelovanja prema građanima i medijima, međusobnim odnosima, odnosima prema drugim dužnosnicima, službenicima i namještenicima, odnosno prema obnašanju dužnosti te odnosu prema Gradskom vijeću u kojem obnaša dužnost, kao i drugim tijelima. S ciljem ostvarivanja nadzora nad primjenom Kodeksa, na razini predstavničkog tijela bilo je potrebno osnovati neovisno radno tijelo koje ima ulogu nadzora primjene Kodeksa u prvom stupnju, ali i tijelo koje u drugom stupnju odlučuje o povredama Kodeksa koje su u njegovoj nadležnosti. Prema tome, primjenu odredbi Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka prate Etički odbor u prvom stupnju te Vijeće časti u drugom stupnju.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori