05. sjednica Gradskog vijeća: Usvojeni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima; za programe u području obrazovanja i brige o mladima izdvojeno gotovo 2, 8 milijuna kn

U Velikoj gradskoj vijećnici, 31. siječnja 2022. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme.

Na početku zasjedanja, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 05. sjednice Gradskog vijeća izostavi treća točka, tj. prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka. Potom je usvojena dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj, a naposljetku i novom temom dopunjen Dnevni red.

 

– na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije i prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća Grada Krka i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća Grada Krka

S obzirom na to da je Vanda Dunato iz Krka, temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, svoj vijećnički mandat, iz osobnih razloga, stavila u mirovanje, sukladno navedenom Zakonu i Međustranačkom sporazumu zaključenom između PGS-a i SDP-a, PGS je kao zamjenicu članice Gradskog vijeća Grada Krka odredio Arijanu Staničić iz Krka. Mirovanje mandata Vandi Dunato započelo je 29. prosinca 2021. godine, kada je, ujedno, dužnost članice Gradskog vijeća Grada Krka počela obnašati Arijana Staničić. Imenovanje je zaključeno davanjem svečane prisege.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen Zapisnik sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 08. prosinca 2021. godine

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka

Prvotnu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je 30. siječnja

2018. temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 13. prosinca 2019. godine.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. donio je Zakon o gospodarenju otpadom, a njegovim stupanjem na snagu prestale su važiti odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Novim je Zakonom tako uređen sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Polazeći od sadržaja, Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka, u značajnom je dijelu istovjetna prethodnoj, a njom su utvrđeni način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada. Javna usluga podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi tj. zbrinjavatelju/oporabitelju otpada. Odlukom su, dakle, propisani: (1) kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja; (2) kategorije korisnika javne usluge; (3) standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada; (4) najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima; (5) područja pružanja javne usluge; (6) popis reciklažnih dvorišta na području Grada Krka i način njihovog korištenja; (7) način pružanja javne usluge tj. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima; (8) odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta; (9) obveze davatelja javne usluge; (10) obveze korisnika javne usluge; (11) odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom; (12) odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge; (13) odredbe o načinu sklapanja i provedbe Ugovora o javnoj usluzi; (14) odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično; (15) odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu; (16) iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određena; (17) odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge; (18) odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Grad Krk preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge; (19) odredbe o ugovornoj kazni te (20) opći uvjeti Ugovora s korisnicima.

Na području Grada Krka javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo Ponikve eko otok Krk.

Korisnici javne usluge razvrstani su u dvije kategorije: (1) kućanstvo i (2) nije kućanstvo. Kategoriju kućanstvo tako čine korisnici javne usluge koji nekretninu koriste trajno ili povremeno u svrhu stanovanja, dok su među povremene korisnike svrstani korisnici usluge čija je adresa prebivališta različita od adrese nekretnine. Kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo tvore korisnici javne usluge koji nisu razvrstani u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti.

Nadalje, strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području Grada Krka te na mjesečnoj razini iznosi 69,00 kn bez PDV-a, dok cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo na čitavom području Grada Krka na mjesečnoj razini iznosi 520,00 kn bez PDV-a. Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2022. godinu

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Odredbe tog Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove Europskog parlamenta, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Financiranjem, u smislu ovog Zakona, smatra se stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun. U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću planirana su u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos od 1.750,00 kn, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i tromjesečni dodatak od još 175,00 kn. Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka tromjesečna sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) s pet članova (od kojih su dvoje podzastupljenog spola) predviđeno je 9.100,00 kn, za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 3.675,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) s jednim članom predviđeno je 1.750,00 kn, za Uniju Kvarnera s jednim članom predviđeno je 1.750,00 kn, za troje članova liste grupe birača čiji je nositelj Dinko Jakovljević (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 5.425,00 kn, a za člana liste grupe birača čiji je nositelj Goran Marević predviđeno je 1.750,00 kn. Ukupno: 23.450,00 kn.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 1374/5, k.o. Skrbčići, površine od 1.613 m2, koja je u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, upisana kao javno dobro, a u katastru kao put.

Rješavajući po prijedlogu O. N. i M. N. iz Ukrajine, inače vlasnika z.č. 45/2 i z.č. 304/1, obje k.o. Skrpčići, u naravi neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Skrpčići, zahtjev za kupnju dijela z.č. 1374/5, k.o. Skrbčići, utvrđeno je kako predmetna parcela, u dijelu u kojem graniči s parcelama u vlasništvu spomenutih predlagatelja, više nema funkciju puta te kao takva predstavlja zemljište obraslo šikarom. Utvrđeno je, također, da je izgubila funkciju puta i u dijelu u kojem graniči sa z.č. 44/4, upisanom u z.k.ul. 1467, k.o. Skrbčići, kao vlasništvo Republike Hrvatske, s time da je u tijeku postupak s ciljem zaključenja nagodbe između Republike Hrvatske i Grada Krka radi njezinog vraćanja u vlasništvo Gradu Krku.

Prema tome, nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka na z.č. 1374/5, k.o. Skrbčići, bit će moguće izvršiti parcelaciju dijela te parcele na kojem je prestala funkcija puta te zaključiti kupoprodajni ugovor s vlasnicima z.č. 45/2 i z.č. 304/1 za dio u kojem graniči s navedenim parcelama, dok se dio koji graniči sa z.č. 44/4 planira spojiti s tom parcelom čime bi se povećala njezina ukupna površina, ali i vrijednost, s obzirom na to da se pretpostavlja kako će biti vraćena Gradu Krku.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– usvojeni prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Krka za 2022. godinu, i to: (1) s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu; (2) s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu; (3) s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu; (4) s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu; (5) s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu

(1) Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da gradovi donose programe javnih potreba u kulturi te da za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna. Tim su programima, dakle, obuhvaćeni oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života. Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu tako su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 520.000,00 za program javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva); 40.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u kulturi; 50.000,00 kn za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk; 42.000,00 kn za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk; 65.000,00 kn za najam Etno kuće Kornić, 100.000,00 kn za sufinanciranje izdavaštva; 30.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe, 44.000,00 kn za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera; 65.000,00 kn za sufinanciranje Krčkog karnevala, festivala Melodije Istre i Kvarnera i Krčkog sajma; 35.000,00 kn za sufinanciranje proslave Dana grada Krka; 15.000,00 kn za sufinanciranje regate Krčka jedra; 20.000,00 kn za sufinanciranje festivala Tramonto; 30.000,00 kn za sufinanciranje manifestacije Advent u Krku; 14.000,00 kn za sufinanciranje festivala Prvomajski inkubator; 200.000,00 kn za proslave i pokroviteljstva; 56.000,00 kn za održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 25.000,00 kn za održavanje tradicijskih barki. Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.351.000,00 kn, s time da se 1.039.900,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 311.100,00 kn iz prihoda od turističke pristojbe.

(2) Sukladno Zakonu o sportu, Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 1.135.000,00 kn za program javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva); 25.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u sportu; 65.000,00 kn za program(e) asocijacije AIDA Hrvatska; 30.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima; 220.000,00 kn za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi; 205.000,00 kn za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te 90.000,00 kn za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica. Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.770.000,00 kn, s time da se 1.345.000,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 425.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene.

(3) Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 142.000,00 za programe u osnovnoškolskom obrazovanju; 980.000,00 kn za produženi boravak djece u osnovnoj školi; 70.000,00 kn za dodatne programe u osnovnoj školi; 170.000,00 kn za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju; 90.000,00 kn za programe u srednjoškolskom obrazovanju; 140.000,00 kn za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju; 510.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima; 200.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima; 260.000,00 kn za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole; 35.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima; 100.000,00 kn za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 95.000,00 kn za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole. Ukupna vrijednost Programa iznosi 2.792.000,00 kn, s time da se kompletan iznos planira namiriti iz općih prihoda i primitaka.

(4) Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 190.000,00 kn za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe; 110.000,00 kn za dodatne standarde u zdravstvu; 432.000,00 kn za Socijalni program Grada Krka; 120.000,00 za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk; 300.000,00 za opremu novorođenčadi te 130.000,00 kn za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice). Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.282.000,00 kn, s time da se 1.092.000,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 190.000,00 kn iz prihoda od turističke pristojbe.

(5) Sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o tehničkoj kulturi, Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu utvrđena su područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, i to s namjerom jačanja civilnog društva i uključivanja građana u društveno važna događanja. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 280.000,00 kn za aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga (posredstvom javnog poziva); 180.000,00 kn za program javnih potreba u poljoprivredi (posredstvom javnog poziva); 50.000,00 kn za programe građanskih inicijativa (posredstvom javnog poziva); 155.000,00 kn za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi (posredstvom javnog poziva) te 100.000,00 kn za dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima. Ukupna vrijednost Programa iznosi 765.000,00 kn, s time da se kompletan iznos planira namiriti iz općih prihoda i primitaka.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka uređeno je osnivanje Savjeta mladih Grada Krka, sastav, način i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Ovom se Odlukom tako mijenja i dopunjuje članak 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka, i to na način da se izričito navodi kako Savjet mladih, putem svojih predstavnika, sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Krka te na odobravanje Gradskom vijeću daje svoj program rada popraćen financijskim planom. Nadalje, dopunom članka 28. navodi se kako svoje godišnje izvješće o radu Savjet mladih podnosi Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za onu prethodnu te ga objavljuje na internetskim stranicama Grada Krka. Također, izmijenjena je i odredba koja je propisivala da članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu za svoj rad čime je Odluka sada usklađena s odredbama Zakona o savjetu mladih.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka

Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Krka utvrđeni su kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Grada Krka udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih gradskim strateškim i planskim dokumentima.

Ovim se Pravilnikom tako dopunjuje Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Krka, i to člankom 8.a koji uvodi digitalizaciju postupka prijave na javne pozive za financiranje javnih potreba i dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, odnosno propisuje da Grad Krk, kao davatelj financijskih sredstava, osigurava mogućnost podnošenja cjelokupne prijavne dokumentacije, kao i svih zavisnih izvještaja, elektroničkim putem, tj. korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja ili nekog drugog prikladnog elektroničkog načina. Također, dopunom članka 9. propisano je da se financijska sredstva iz Proračuna Grada Krka mogu dodjeljivati izravno, odnosno mimo javnog poziva i kada je to uređeno posebnim propisima.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Ovom su Odlukom u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenovani Milan Žužić iz Krka umjesto Berislava Manestra iz Krka te Darko Glažar iz Rijeke umjesto Mila Miklaušića iz Krka.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– usvojeni prijedlozi dokumenata sustava civilne zaštite: (1) s jednim glasom protiv, tri suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2021. godinu; (2) s jednim glasom protiv, tri suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj

Materijale preuzmite: OVDJE.