02. sjednica Gradskog vijeća: Imenovani članovi radnih tijela Gradskog vijeća

U Velikoj gradskoj vijećnici, 21. srpnja 2021. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

Na početku zasjedanja, od strane predlagatelja, prihvaćen je prigovor vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 02. sjednice Gradskog vijeća, sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća, izostave točke od 02. do 08., s obzirom na to da prethodno nisu raspravljene na radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća. Kako su radna tijela konstituirana tek na ovoj sjednici, o temama iz spomenutih točaka rasprava će se povesti najesen.

 

– jednoglasno usvojen Zapisnik s 01., konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. lipnja 2021. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2021. godinu

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Odredbe tog Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove Europskog parlamenta, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Financiranjem, u smislu ovog Zakona, smatra se stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun. U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću planirana su u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos od 1.750,00 kn, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i tromjesečni dodatak od još 175,00 kn. Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka tromjesečna sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) s pet članova (od kojih su dvoje podzastupljenog spola) predviđeno je 9.100,00 kn, za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 3.675,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) s jednim članom predviđeno je 1.750,00 kn, za Uniju Kvarnera s jednim članom predviđeno je 1.750,00 kn, za troje članova liste grupe birača čiji je nositelj Dinko Jakovljević (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 5.425,00 kn, a za člana liste grupe birača čiji je nositelj Goran Marević predviđeno je 1.750,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka i radnih tijela

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno te za to ne prima plaću, ali da ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Sukladno odredbama Zakona te odredbama Statuta Grada Krka i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela donesena je 19. prosinca 2005., a izmijenjena 11. srpnja 2017. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donesenim 15. prosinca 2020. godine, propisano je ograničenje visine naknada koje mogu dobivati članovi predstavničkih tijela, što znači da se naknada za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela može odrediti u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da njegova ukupna godišnja neto naknada u gradu ili općini s 5.000 do 10.000 stanovnika ne smije biti viša od 8.000,00 kn. Ujedno, utvrđeno je kako se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto pripadajuće naknade utvrđene za članove predstavničkog tijela. Slijedom navedenog, novom se Odlukom o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela, njezin sadržaj uskladio s odredbama Zakona.

Prema tome, za predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka utvrđena je mjesečna neto naknada u visini od 1.000,00 kn, za potpredsjednike u visini od 800,00 kn neto mjesečno, a za ostale članove u visini od 600,00 kn neto mjesečno. Za članove radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Krka koji nisu iz redova vijećnika utvrđena je naknada od 200,00 kn neto, i to za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela, ako su na sjednici bili nazočni. Predsjednik, potpredsjednici i ostali članovi Grdskog vijeća Grada Krka za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– usvojeni prijedlozi odluka o izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada Krka, i to: Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (jednoglasno), Odbora za proračun i financije (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih), Odbora za statutarno-pravna pitanja (s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih), Odbora za poduzetništvo i obrtništvo (jednoglasno), Odbora za komunalno gospodarstvo (jednoglasno), Odbora za turizam (s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih), Odbora za poljoprivredu (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih), Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju (jednoglasno), Odbora za razvoj mjesne samouprave (jednoglasno), Odbora za društvene djelatnosti (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih) i Odbora za ravnopravnost spolova (jednoglasno)

U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša imenovani su David Mrakovčić za predsjednika te Vanda Dunato i Nikša Franov za članove. U Odbor za proračun i financije imenovani su Ivan Jurešić za predsjednika te Danijel Milohnić i Zoran Morožin za članove. U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenovani su Arijana Staničić za predsjednicu te Aleksandra Braut i Čedomir Miler za članove. U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo imenovani su Šimun Josipović za predsjednika te Josip Brusić i Zlatko Herić za članove. U Odbor za komunalno gospodarstvo imenovani su Kristijan Kosić za predsjednika te Danijel Pavlović i Dinko Jakovljević za članove. U Odbor za turizam imenovani su Željko Cvitkušić za predsjednika te Martina Brusić i Dejan Ilijić za članove. U Odbor za poljoprivredu imenovani su Goran Marević za predsjednika te Siniša Patrk i Pavić Bajčić za članove. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Domagoj Lukanović za predsjednika te Tomislav Sokolić i Dubravka Dijanić za članove. U Odbor za razvoj mjesne samouprave imenovani su Alen Mrakovčić za predsjednika te Danijel Brozić i Milojka Mršić za članove. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su Joško Marković za predsjednika te Josip Karabaić, Iris Radivoj, Vedran Kirinčić i Iva Tabar za članove. U Odbor za ravnopravnost spolova imenovane su Milena Debrunner za predsjednicu te Nada Lužina, Branka Radivoj, Ružica Marković i Tijana Novaković za članice.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

Ovom su Odlukom kao članovi/predstavnici Gradskog vijeća Grada Krka u Povjerenstvu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka imenovani: Nikša Franov i Milan Žužić, s obzirom na to da je prethodno imenovanim članovima/predstavnicima Gradskog vijeća, nakon ove godine provedenih Lokalnih izbora, prestao mandat.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s pet glasova protiv i sedam afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Krka donio je svoj Program rada za 2021. godinu, odobren ovom Odlukom. Njime su tako, u okviru godišnjeg proračuna vrijednog 20.000,00 kn, obuhvaćene sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade, suradnja s tijelima Grada Krka i drugim tijelima o temama za mlade te suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Hrvatskoj i inozemstvu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori

Od tema što ih je otvorio Aktualni sat, spomenimo predstavljanje alternativnih rješenja vezanih uz problem nedostatka mjesta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krk i Područnom vrtiću Vrh. Pored toga, raspravljalo se o turističkom rezultatu u prvoj polovici ove godine, izgradnji kružnog toka u zoni Vela Ravnica, problemu neodržavanja pristupnih putova do privatnih kuća/parcela, izmjenama Odluke o komunalnom redu ili projektu uređenja tržnice na autobusnom kolodvoru u gradu Krku.