20. sjednica Gradskog vijeća: Rebalansom Proračun Grada Krka reduciran na 82.782.854,81 kn

U Velikoj gradskoj vijećnici, 23. srpnja 2020. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

Na samom početku, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prigovor vijećnika Gorana Marevića na Dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, tj. inicijativa da se istog ispuste 13., 19. i 20. točka. Prvotno planirani Dnevni red potom je usvojen s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih.

 

– na znanje primljeno Izvješće o prestanku mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća s prijedlogom Zaključka i davanje prisege

 

S obzirom na to da je Ines Balorda temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, iz osobnih razloga, podnijela (pisanu) ostavku na članstvo u Gradskom vijeću Grada Krka, sukladno navedenom Zakonu i Međustranačkom sporazumu sklopljenom između PGS-a, SDP-a i HNS-a, SDP je kao zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka odredio Nikšu Franova. Članici Gradskog vijeća Grada Krka Ines Balordi mandat je prestao 26. svibnja ove godine, kada je ujedno dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka preuzeo Nikša Franov. Imenovanje je, naposljetku, zaključeno davanjem svečane prisege.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  (s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i 12 afirmativnih) usvojen Zapisnik s izvanredne (elektronske), 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 04. svibnja 2020. godine

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je u iznosu od 97.604.961,72 kn prihoda i primitaka, 58.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 97.662.961,72 kn rashoda i izdataka. Ovogodišnjim Proračunom obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 81.893.007,92 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2019. godine te 82.782.854,81 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 714.976,00 kn viška prihoda Grada Krka, zatim 155.020,73 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 8.976,83 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.

Do izmjene Proračuna, odnosno smanjenja prihoda za 8.709.953,70 kn (10%), smanjenja primitaka od zaduživanja za 7.002.000,00 kn (62,4%), povećanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine za 831.846,79 kn, a prema tome i smanjenja rashoda i izdataka za 14.880.106,91 kn (15,3%), došlo je zbog: (1) očekivanog smanjenja prihoda uzrokovanog zastojem prometa u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa; (2) smanjenja čitavog niza rashoda vezanih uz društveni i komunalni standard; (3) preuzimanja rashoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za razdoblje kada je isti bio zatvoren, a koji se inače financiraju roditeljskim uplatama; (4) smanjenja izdataka za otplatu glavnica kredita radi odobrenih moratorija na njihovo plaćanje; (5) odgode realizacije kapitalnog projekta gradsko-dijecezanskog muzeja (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk), i to u dijelu njegove izgradnje, dok je dio koji se odnosi na doprinos energetskoj učinkovitosti same zgrade i dalje planiran Proračunom, s obzirom na (su)financiranje sredstvima pomoći Europske unije;  (6) prijenosa prihoda pomoći za izgradnju ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, kao i rashoda za prijevremenu otplatu glavnice kredita za tu namjenu; (7) planiranja prihoda i rashoda vezanih uz Ugovor kojim će se definirati uvjeti i način preuzimanja zemljišta i nerazvrstane ceste s infrastrukturom u krčkoj poslovnoj zoni, i to kompenzacijom s obračunatim komunalnim doprinosom za izgradnju poslovne zgrade i donacijom; te (8) ostvarenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 889.846,79 kn.

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi smanjeni su za 4.718.000,00 kn, prihodi od imovine za 2.041.493,70 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 457.500,00 kn, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi za 86.400,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2.626.000,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja za 7.002.000,00 kn, dok se pomoći proračunu i proračunskim korisnicima povećavaju za 634.090,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 585.350,00 kn, a preneseni višak iz prethodne godine za 831.846,79 kn.

Poput prihoda, i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 14.880.106,91 kn, s time da se smanjenje od 11.982.600,00 kn odnosi na Grad Krk, smanjenje od 48.000,00 kn na Gradsku knjižnicu Krk, smanjenje od 448.233,17 kn na Centar za kulturu Grada Krka, smanjenje od 2.139.126,77 kn na Dječji vrtić Katarina Frankopan te smanjenje od 262.146,97 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka.

Plan razvojnih programa predstavlja dokument kojim se Proračun Grada Krka usklađuje s dugoročnim Programom razvoja Grada Krka, a kojim su definirane mjere za provođenje zacrtanih ciljeva. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine usklađuje se s Izmjenom Proračuna, tj. mijenja u dijelu koji se odnosi na ovu godinu, i to na način da se ukupni budžet smanjuje za 12.585.486,03 kn te sada iznosi 42.249.568,97 kn.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (sa 14 afirmativnih glasova) usvojen svaki od prijedloga izmjene Programa/Plana raspodjele/korištenja sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu, (2) prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu i (3) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

(1) Kako je I. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2020. godinu došlo do korekcija na njegovoj prihodovnoj i rashodovnoj strani zbog znatno smanjenih prihoda uslijed epidemije koronavirusa, tako je i Program raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu s prvotno planiranih 1.600.000,00 kn reduciran na svega 520.000,00 kn. Prema tome, iz prihoda od turističke pristojbe za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera sada je izdvojeno 140.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 100.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 50.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 20.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 34.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 10.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 30.000,00 kn, za regatu Krčka jedra 10.000,00 kn, za festival Tramonto 10.000,00 kn te za adventski program na Veloj placi 20.000,00 kn.

(2) Iz istog je razloga i Program korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu s prvotno planiranih 800.000,00 kn reduciran na 250.000,00 kn, što znači da je iz prihoda od ekološke pristojbe za održavanje spomenika sada planirano 72.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 40.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn te za tvrtku Otok Krk energija d.o.o. Baška 18.000,00 kn.

(3) Također, i Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu s prvotno planiranih 170.000,00 kn reduciran je na 85.000,00 kn, a prihod od spomeničke rente pritom će se u cijelosti iskoristiti za održavanje gradskih zidina i trgova.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 10.446.000,00 kn smanjena su na 8.737.000,00 kn, od čega se 6.600.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 85.000,00 kn iz prihoda od spomeničke rente, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 555.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 797.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda te 550.000,00 kn iz pomoći. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.550.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.785.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.100.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 952.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 650.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 9.500.000,00 kn povećana su na 10.128.000,00 kn, od čega se 9.990.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 10.300,00 kn iz proračuna Grada Krka (općih prihoda), 100.000,00 kn iz donacija te 27.700,00 kn od prodaje imovine. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 338.450,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 6.686.008,11 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 66.250,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 3.037.291,89 kn.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini

 

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2020. godinu utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka (100.000,00 kn), zajedno s prenesenim prošlogodišnjim sredstvima (3.937,23 kn), u Proračunu za 2020. godinu planiran u ukupnom iznosu od 103.937,23 kn, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (sa 14 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku

 

U uvjetima epidemije koronavirusa, jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka u ovoj je godini i moratorij na otplatu glavnica ugovorenih kredita u trajanju od šest mjeseci.

Naime, za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u gradu Krku s Privrednom bankom Zagreb d.d. ugovoren je dugoročni kredit u iznosu od 15.000.000,00 kn (ili 2.048.847,81 EUR), s počekom od dvije godine i osam mjeseci te rokom otplate do 31. kolovoza 2023. godine. Otplata kredita je kvartalna, i ide u 48 rata.

Usvajanjem ove Odluke, s Privrednom bankom Zagreb d.d. sklopit će se dodatak ugovora o kreditu kojim će se rok otplate kredita produljiti za šest mjeseci, tj. do 29. veljače 2024. godine (umjesto do 31. kolovoza 2023.), s time da se u razdoblju od 31. kolovoza do 30. studenog 2020. godine dvije tromjesečne rate neće naplatiti. Nakon isteka roka privremene obustave plaćanja glavnice, ista će se nastaviti naplaćivati sukladno postojećem otplatnom planu, počevši od 28. veljače 2021. godine.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (sa 14 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hypo Alpe-Adria banke d.d. Zagreb (sadašnja Addiko banka d.d. Zagreb) za financiranje projekta školske sportske dvorane u Krku

 

U uvjetima epidemije koronavirusa, jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka u ovoj je godini i moratorij na otplatu glavnica ugovorenih kredita u trajanju od šest mjeseci.

Naime, za izgradnju osnovnoškolske sportske dvorane u gradu Krku s Addiko bankom d.d. (ex-Hypo Alpe-Adria banka d.d.) ugovoren je dugoročni kredit u iznosu od 8.000.000,00 kn s rokom otplate do 30. travnja 2023. godine. Otplata kredita je kvartalna.

Usvajanjem ove Odluke, s Addiko bankom d.d. sklopit će se dodatak ugovora o kreditu kojim se dvije rate glavnice, svaka u iznosu od 158.800,14 kn, a koje dospijevaju 30. travnja i 31. srpnja 2020. godine, neće naplatiti. Posljedično, rata glavnice bit će izmijenjena, što znači da će se umjesto 158.800,17 kn, počevši od 31. listopada 2020., naplaćivat 187.672,94 kn, i to sve do krajnjeg roka otplate, 30. travnja 2023. godine, koji ostaje neizmijenjen.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) prijedlog Odluke o III. izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu Grada Krka

 

U uvjetima epidemije koronavirusa, jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka u ovoj je godini i moratorij na otplatu glavnica ugovorenih kredita u trajanju od šest mjeseci.

Naime, za realizaciju projekta Modernizacije postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. ugovoren je dugoročni kredit u iznosu od 3.030.000,00 kn s počekom od šest mjeseci, s time da otplata prve od 19 polugodišnjih rata dospijeva 31. srpnja 2020. godine.

Usvajanjem ove Odluke, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. sklopit će se dodatak ugovora o kreditu kojim će se otplata prve rate kredita odgoditi za šest mjeseci, što znači da ista umjesto 31. srpnja 2020., kreće 31. siječnja 2021. godine.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen svaki od prijedloga izmjena i dopuna odluka vezanih uz realizaciju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, i to: (1) prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka i Pisma namjere o suradnji te (2) prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje

 

Prihvaćanjem ovih odluka, Grad Krk, kao jedan od partnera u (EU) Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, budući da radovi još uvijek traju, dao je suglasnost Komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. da se krajnji rok korištenja kredita (prijenos kredita u otplatu) ugovorenog s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d., i to u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, s 30. lipnja 2020. produlji na 31. prosinac 2021. godine tj. da prva rata otplate kredita umjesto 31. prosinca 2020. na naplatu dospije 30. lipnja 2022., a posljednja umjesto 30. lipnja 2030., 31. prosinca 2031. godine. Nakon što svi partneri u Projektu (Grad Krk i općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Punat) dostave svoje suglasnosti vezane uz produljenje roka korištenja kredita, tj. prve i posljednje rate otplate kredita, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d., Ponikve voda d.o.o. sklopit će Dodatka I. Ugovora o kreditu. (Kreditna sredstva koriste se kao dio lokalne komponente u sufinanciranju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, a vraćaju ga svi navedeni partneri.)

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaključenju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi izgradnje komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa pod uvjetima

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o smanjenju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka u 2020. godini

 

Kao jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka, sredstva za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka u 2020. godini, smanjena su način da se u cijelosti dokinu u trećem i četvrtom kvartalu, što znači da će, s obzirom na isplaćena prva dva kvartala, za svakog vijećnika, naposljetku, biti odobrena godišnja naknada u iznosu od 3.500,00 kn (ili 50%), uz dodatak od 350,00 kn (ili 50%) za svakog vijećnika podzastupljenog spola. Iako je prijedlogom ove Odluke bilo planirano dovođenje predmetnih sredstva na zakonski minimum, a koji za svakog gradskog vijećnika, temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, iznosi 2.000,00 kn, uz dodatak od 200,00 kn za svakog vijećnika podzastupljenog spola, nakon rasprave inicirane prijedlogom vijećnika Gorana Marevića, ipak je usvojen prvospomenuti model.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o smanjenju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

Kao jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka, ovom su Odlukom za 50% smanjene naknade troškova za rad članovima Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika (mjesečne naknade i naknade za prisustvovanje na sjednicama), prethodno utvrđene Odlukom o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, i to za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o smanjenju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini

 

Kao jedna od mjera za likvidnost Proračuna Grada Krka, ovom su Odlukom, u 2020. godini, za 50% smanjene naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka, prethodno utvrđene Odlukom o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Dodatak I. Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojeni prijedlozi svake od odluka povezane s raspisivanjem Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to: (1) prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka i (2) prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

 

(1) Pravni temelj za donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka sadržan je u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u kojem se navodi kako ovakve odluke donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području nalaze takva zemljišta, o čemu je jedinica lokalne samouprave dužna obavijestiti svoju Županiju, ali i nadležno Ministarstvo.

Naime, temeljem prethodno izdvojenog Zakona, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka izradila je Primorsko-goranska županija, a čemu je suglasnost dalo i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, što je bio i preduvjet za definiranje ove Odluke. Njezinim usvajanjem, uskoro bi trebao biti raspisan Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, točnije u katastarskim općinama: Skrbčići, Poljica, Vrh, Kornić i Krk, i to na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Postupak Javnog natječaja prikupljanjem ponuda, provest će Gradsko vijeće Grada Krka. Početna cijena zemljišta bit će utvrđena temeljem Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Maksimalna površina za zakup po sudioniku Javnog natječaja iznosit će 20 ha, u što su uključene i površine državnog poljoprivrednog zemljišta što ih je sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Javni natječaj bit će objavljen na gradskom portalu, i trajat će 30 dana.

(2) Usvajanjem Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, u predmetno su Povjerenstvo imenovani: Tamara Žic (članica pravne struke), Luka Adžić Kapitanović (član agronomske struke), Leo Pavičić (član geodetske struke) te Zlatko Morožin i Siniša Patrk (članovi Gradskog vijeća Grada Krka). To je tijelo, pored ostalog, dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na Javni natječaj i sastaviti zapisnik, izvršiti analizu dostavljenih ponuda te Gradskom vijeću Grada Krka predložiti najpovoljnije ponude. (No, prije nego li se raspiše Javni natječaj, Povjerenstvo je, na prijedlog Odbora za poljoprivredu, dobilo zaduženje da još jednom detaljno analizira, kako sve natječajem obuhvaćene čestice, tako i one koje su već prethodno dane u zakup.)

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka

 

Ovom je Odlukom prihvaćen kapitalni Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka, čija je ukupna vrijednost, s uračunatim PDV-om, procijenjena na 79.460.650,68 kn. Riječ je Projektu koji će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), posredstvom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

2014. - 2020. Uz to, Odlukom je prihvaćen i Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik, kao i model osiguravanja financijskih sredstava temeljem Odlike o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, i to na način da 57.619.737,11 kn (ili 74,48%) čine europska sredstva, 19.740.912,97 kn (ili 25,52%) sredstva otočnih jedinica lokalne samouprave, dok 2.100.000,00 kn iznose neprihvatljivi troškovi. Udio Grada Krka u strukturi prihvatljivih troškova iznosi 2.695.539,86 kn (ili 13,65%), udio Općine Baška 2.336.995,91 kn (ili 11,84%), udio Općine Dobrinj 5.271.565,08 kn (ili 26,70%), udio Općine Malinska-Dubašnica 5.699.556,73 kn (ili 28,87%), udio Općine Omišalj 1.786.259,49 kn (ili 9,05%), udio Općine Punat 712.242,71 kn (ili 3,61%), a udio Općine Vrbnik 1.238.753,19 kn (ili 6,28%). Neprihvatljivi troškovi u iznosu od 2.100.000,00 kn podrazumijevaju troškove djelatnika/suradnika koji će biti uključeni u provedbu Projekta u jedinicama lokalne samouprave i Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Nositelj projekta je Grad Krk, koordinator Ponikve eko otok Krk d.o.o., dok su konzultantski poslovi povjereni tvrtki HUB CONSULTING d.o.o. iz Samobora. Projet je prošao sve tri faze procedure dodjele bespovratnih sredstava, a po dobivanju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Krk, krenut će se u pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovaj Projekt podrazumijeva izgradnju svjetlovodne pristupne mreže (engl. Fiber to the Home - FTTH) do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima u svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Bijelim područjima tako su obuhvaćeni korisnici kojima trenutno nije dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, odnosno korisnici kojima operatori elektroničkih komunikacija širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće osigurati do kraja 2023. godine.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (sa 14 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju povrata dugoročnog kredita za financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (sa 14 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

 

Članove savjeta mladih i njihove zamjenike bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih i njihove zamjenike imaju pravo predlagati udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i neformalne skupine mladih. Kako dosadašnjim članovima, 30. studenog 2020. godine, ističe (trogodišnji) mandat, ovom se Odlukom pokreće postupak izbora novih članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka, i to javnim pozivom koji će biti objavljen na gradskom portalu. Ovlašteni predlagatelji svoje prijedloge kandidata podnosit će u pisanom obliku Gradu Krku, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura. Gradsko vijeće tako će na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura odabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih potom će se javno objaviti.

Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih. Ono broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika Županijskog suda u Rijeci

 

U ovogodišnjem postupku imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, Vlatko Martinović, dipl. Iur. (umirovljenik) iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, niti se bavi političkom djelatnošću, ovim je Zaključkom, u narednom četverogodišnjem mandatu, imenovan sucem porotnikom s područja Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori

 

Tijekom rasprave vezane uz posljednju točku otvorene su sljedeće teme (izbor iz rasprave):

 

(1) Na primjedbu o neuređenosti gradske plaže Dražica (smještene ispod Hotela Koralj u gradu Krku), odgovoreno je kako Grad Krk s Komunalnim društvom Vecla ima potpisan ugovor o održavanju gradskih plaža, i to na razini od 50.000,00 kn mjesečno, tijekom tri ljetna mjeseca, s time da će se ova primjedba u što skorijem roku uputiti Vecli, s napomenom da ondje pojačaju intenzitet održavanja, unatoč tome što, iz općepoznatih okolnosti, ove godine nisu zaposlili sezonske radnike.

(2) Na pitanje vezano uz mogućnost ovogodišnjeg sufinanciranja obrazovnih materijala krčkim školarcima, odgovoreno je kako će se, kao i prošle godine, osnovnoškolcima osigurati novčana naknada za nabavu obrazovnih materijala u visini od 500,00 kn, dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u istoj vrijednosti, iako je na posljednje održanom Kolegiju bilo rečeno da će te potpore iznositi svega 300,00 kn. No, s obzirom na brojne intervencije njihovih korisnika, naposljetku je odlučeno da se ipak vrati izdašnija potpora.

(3) Nastavno na komentar o velikom broju neupisane djece s područja Grada Krka u Dječji vrtić Katarina Frankopan (trenutno, njih 69), istaknuto je kako se zaista radi o ozbiljnom problemu kojem se može pristupiti na dva načina, od kojih je jedan privremeni, a drugi trajan. Trajni, naravno, podrazumijeva izgradnju novih zgrada dječjih vrtića u Krku i Vrhu, no to zahtjeva zaista dugotrajan proces izmjene prostorno-planske dokumentacije. Od objekata koji su postojeći, tj. pripremljeniji za eventualnu nadogradnju su sjedište Centra za socijalnu skrb Krk uz čiji bi se zapadni zid mogao dograditi objekt za tri odgojne grupe - 100 m2 po svakoj od tri etaže, kao i trgovački centar preko puta autobusnog kolodvora koji, također, dopušta dogradnju etaže od 1.000 m2. Međutim, najbrže rješenje mogla bi biti prilagodba Društvenog centra Krk, i to na način da se ondje smjeste jedna do dvije odgojne grupe, a dodajmo tome i aktualne pregovore s Općinom Malinska-Dubašnica da se u zgradi njihovog vrtića, u slobodnu grupu, preseli 20-ak krčkih mališana. No, odabir najadekvatnijeg rješenja najavljen je za rujan.

(4) Na pitanje vezano uz izgradnju kružnog toka na raskrižju Vele ravnice, gdje se znaju stvarati ozbiljne gužve, odgovoreno je kako su, s obzirom na informacije iz Hrvatskih cesta, svi projekti dovršeni te se za izgradnju kružnog toga iščekuje izdavanje građevinske dozvole.

(5) Nastavno na konstataciju kako je Komunalno društvo Vecla započelo naplaćivati parking u zoni lučkog područja uvale Sv. Fuska, zaključeno je da će se navedeno provjeriti, odnosno Vecli sugerirati reguliranje odnosa sa Županijskom lučkom upravom Krk, inače nadležnoj za davanje takvih koncesija.