19. sjednica Gradskog vijeća: Usvojene mjere za pomoć lokalnim poduzetnicima i ostalim građanima

Na poziv predsjednika Josipa Brusića, 04. svibnja 2020. godine, održana je 19. izvanredna, elektronska sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje se glasalo o temama o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

jednoglasno usvojen Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. ožujka 2020. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

jednoglasno usvojen prijedlog Pravilnika o načinu sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća Grada Krka elektronskim putem u izvanrednim situacijama

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

na znanje primljena informacija gradonačelnika o poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme trajanja epidemije izazvane virusom COVID-19

 

Informaciju preuzmite: ovdje.

 

jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu s prilozima: (1) Izvještajem o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2019. godine; (2) Knjigom izdanih računa 2019. godine; (3) Izvodom iz knjige javnog duga za 2019. godinu; (3) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2019. godine

 

Proračun Grada Krka za 2019. godinu usvojen je 19. prosinca 2018. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 88.262.580,00 kn, planiranim viškom prihoda od 1.254.770,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 89.517.350,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 25. rujna 2019., bio povećan na 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn prenesenog viška iz 2018. te 97.966.151,31 kn rashoda i izdataka. Drugom (korektivnom) izmjenom, potvrđenom 13. prosinca 2019., definiran je konačni gradski budžet od 87.817.926,31 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,26 kn prenesenog viška iz 2018. te 89.671.619,27 kn rashoda i izdataka.

Naposljetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 79.943.137,57 kn, što čini 91,03% plana, a u odnosu na 2018. kada je realizirano 72.800.889,05 kn, ostvareno je 109,81% prihoda i primitaka. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje bolje od prošlogodišnjeg.

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 71.858.269,84 kn, što čini 91,0% plana, a u odnosu na 2018. tijekom koje je uprihodovano 69.330.833,77 kn, ove ih je godine realizirano čak 4% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.283.267,71 kn, što je 75,0% plana, te za 19,0% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.821.655,28 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.801.600,00 kn i kao takvi višu su za 795,0% u odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu d 648.400,00 kn.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: poreza na dohodak (za 2,0%), poreza na robu i usluge tj. poreza na potrošnju (za 12,0%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 28,0%), pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije (za 221,0%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 6,0%) uključujući komunalnu naknadu (za 12,0%), prihoda od kazni (za 43%), kao i primitaka od zaduživanja (za 648,0%).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: poreza na imovinu (za 15,0%), prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 81,0%), prihoda od imovine (za 5,0%), prihoda od komunalnog doprinosa (za 23,0%), prihoda od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacija (za 7,0%), kao i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 9,0%).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 24.552.117,08 kn, što čini 93,0% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 15.709.398,89 kn, što je 84,0% od ukupno planiranog.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 80.908.775,45 kn, što u odnosu na planiranih 89.671.619,27 kn, čini 90,0% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2018. povećani za 7,0%. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 23.997.735,52 kn, što je 98,0% plana, materijalni rashodi u iznosu od 22.453.692,13 kn - 91% plana, financijski rashodi u iznosu od 547.494,86 kn - 78,0% plana, pomoći u iznosu od 1.636.146,13 kn - 95% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.465.190,30 kn - 83,0% plana te ostali rashodi u iznosu od 4.400.526,13 kn - 92,0% plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 22.774.467,61 kn, što čini 93,0% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 3.633.522,77 kn, što čini 49,0% plana te ostvarenje za 43% više nego li ono realizirano prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 67,0% čine rashodi poslovanja, 28,0% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 5,0% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 79.943.137,57 kn, preneseni višak prihoda iz 2018. u iznosu od 1.855.484,68 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 80.908.775,45 kn, konsolidirani višak prihoda u 2019. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 889.846,78 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 714.976,00 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 155.021,00 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 8.977,00 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

 

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2019. godinu u iznosu od 889.846,79 kn. Isti se sastoji od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 714.976,00 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 155.021,00 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 8.977,00 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,00 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2019. u iznosu od 714.976,00 kn (Jedinstveni upravni odjel Grada Krka), prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda koji će se u 2020. godini utrošiti na financiranje projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU kanalizacije na području Grada Krka (929.046,47 kn), neutrošena sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru (3.937,23 kn) te viška prihoda od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (1.355.584,80 kn). I, manjkova koji podrazumijevaju: manjak od neuplaćene pomoći otočkih općina za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj (13.726,38 kn), manjak od ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen (2.914,42 kn), manjak iz Kohezijskog fonda za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj koji je realiziran u 2019., dok će sredstva biti uplaćena 2020. godine (201.366,90 kn) te manjak prihoda od komunalnog doprinosa za pokriće rashoda programa građenja komunalne infrastrukture (1.355.584,80 kn).

Višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.355.584,80 utrošit će se za pokriće manjka prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.355.584,80 kn.

Ukupan rezultat poslovanja za 2019. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 889.846,79 kn, kao i prethodno navedeni rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.536.656,60, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 1.426.006,19 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 115.889,30 kn, opći prihodi u iznosu od 101.918,72 kn te neutrošeni prihod komunalne naknade iz 2018. godine u iznosu od 136.499,29 kn, što je osiguralo konačan budžet od 10.316.970,10 kn.

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.431.927,00 kn, na održavanje javnih površina 2.930.174,95 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.261.734,29 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.063.736,39 kn, na održavanje groblja 115.889,30 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 235.691,80 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 150.000,00 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 191.847,41 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.580.384,16 kn. S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 8.961.385,30 kn, u 2020. godinu preneseno je 1.355.584,80 kn neutrošenih sredstava.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.745.046,58 kn, prihod iz naknade za koncesiju u iznosu od 137.560,35 kn, proračunski prihodi u iznosu od 6.434.968,82 kn te prihodi iz drugih izvora u iznosu od 2.541.072,94 kn, što je osiguralo konačni budžet od 14.858.648,69 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta tako je utrošeno 10.440.427,89 kn, na izgradnju i projektiranje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih zelenih površina te građevina i uređaja javne namjene 1.200.611,25 kn, na izgradnju i rekonstrukciju objekata javne rasvjete 996.968,94 kn, na izgradnju i uređenje groblja 432.920,83 kn te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.787.719,78 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojena izvješća o izvršenju: (1) Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, (2) Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu, te (3) Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

Prihodi od turističke pristojbe u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.431.903,21 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (246.870,00 kn), sufinanciranje Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera (108.171,43 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (119.625,72 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (70.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (170.000,00 kn), sufinanciranje izdavaštva (132.079,46 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (97.500,00 kn), proslave i pokroviteljstva (138.424,32 kn), proslave u mjesnim odborima (2.988,41 kn), opremu Wi-Fi sustava (62.925,15 kn), bežični Wi-Fi Internet (31.584,70 kn), intelektualne i osobne usluge za potrebe različitih manifestacija (89.277,31 kn), dodatno sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (37.000,00 kn), održavanje opreme video-nadzora (59.435,13 kn) te nabavu opreme video-nadzora (66.021,58 kn).

Prihodi od ekološke pristojbe u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.118.368,19 kn, a sastoje se od viška prihoda iz 2018. u iznosu od 287.967,28 kn te prihoda od ekološke pristojbe u iznosu od 830.400,91 kn. Ta su sredstva utrošena na održavanje spomenika (70.935,00 kn), održavanje poljoprivrednih putova (94.013,20 kn), proširenje poljoprivrednih puteva (69.238,00 kn), naknadu za održavanje odlagališta otpada Treskavac (120.000,00 kn), nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu - električnih bicikala (112.000,00 kn), ugradnju zaštitnih okna za bušotine (43.002,88 kn), ugradnju agregata i opreme za navodnjavanje (26.558,75 kn), ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (358.450,00 kn), nabavu komunalne opreme (134.578,31 kn), nabavu opreme za punionice električnih bicikala (23.862,50 kn) te izgradnju punionica električnih bicikala (23.862,50 kn).

Prihodi od spomeničke rente u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 161.358,73 kn, a sastoje se od viška prihoda iz 2018. u iznosu od 4.306,13 kn te prihoda od spomeničke rente u iznosu od 147.179,14 kn. Ta su sredstva utrošena na kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama, tj. sanaciju Frankopanskog kaštela u gradu Krku (50.000,00 kn) te zaštitu kulturne baštine (111.358,73 kn).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini

 

Prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 149.805,70 kn te su u cijelosti utrošeni na održavanje poljoprivrednih putova.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2019. godini

 

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 82.881,25 kn te su utrošeni na izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno prošle godine neutrošenih 3.937,23 kn za istu će se namjenu utrošiti ove.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, odnosno na području Grada Krka, općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Temeljem Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i Odluke o nastupanju posebnih okolnosti što ju je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, ovom se Odlukom, u situaciji nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a što ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može koristiti i za namjene različite od onih propisanih člankom 2., stavkom 2. Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Temeljem Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i Odluke o nastupanju posebnih okolnosti što ju je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, ovom se Odlukom, u situaciji nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a što ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dio naplaćenih sredstava komunalne naknade može koristiti i za namjene različite od onih propisanih člankom 3., stavkom 1. i 2. Odluke o komunalnoj naknadi. Uz to, ovom se Odlukom obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služe obavljanju poslovne djelatnosti može djelomično ili pak u cijelosti osloboditi od obveze plaćanja komunalne naknade u vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

 

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, korisnici tih prava te uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja. Prava propisana predmetnom Odlukom tako može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: (1) socijalni uvjet ostvaren temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, (2) uvjet prihoda te (3) uvjet koji se odnosi na stradalnike Domovinskog rata. S obzirom na trenutne okolnosti, a u namjeri zaštite građana s područja Grada Krka, ovom se Odlukom postojeći uvjet prihoda povećava za 25% čime veći broj građana može ostvari neki od oblika pomoći iz gradskog socijalnog programa. Prema tome, uvjet prihoda odsad će ispunjavati korisnik sa sljedećim prihodom: (1) samac do 2.625,00 kn (umjesto dosadašnjih 2.100,00 kn), (2) dvočlano kućanstvo do 3.750,00 kn (umjesto dosadašnjih 3.000,00 kn), (3) tročlano kućanstvo do 5.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 4.000,00 kn), (4) četveročlano kućanstvo do 6.375,00 kn (umjesto dosadašnjih 5.100,00 kn) te (5) ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 875,00 kn (umjesto dosadašnjih 700,00 kn).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

 

S obzirom na pojavu epidemije koronavirusa, a s ciljem ublažavanja negativnih posljedica poslovanja zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka koji, temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, u razdoblju trajanja epidemioloških mjera nisu mogli obavljati svoju djelatnost, ovom ih se Odlukom, za to razdoblje, oslobađa od plaćanja zakupnine. Nadalje, ova se Odluka odnosi samo na one zakupnike koji, temeljem spomenute Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, imaju zabranu, odnosno obustavu obavljanja djelatnosti u poslovnim prostorima i privremenim objektima za koje se, u razdoblju trajanja epidemioloških mjera, plaća mjesečna zakupnina. Zakupnici će se tako u cijelosti oslobađati od plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja epidemioloških mjera, s time da će se za mjesec koji je tek djelomično obuhvaćen tim mjerama iznos zakupnine umanjivati samo za one dane u kojima se nije moglo poslovati.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

 

S obzirom na pojavu epidemije koronavirusa, a s ciljem ublažavanja negativnih posljedica poslovanja zakupnika javnih površina na području Grada Krka koji, temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, u razdoblju trajanja epidemioloških mjera nisu mogli obavljati svoju djelatnost, ovom ih se Odlukom, za to razdoblje, oslobađa od plaćanja zakupnine. Međutim, nakon ukidanja epidemioloških mjera, zakupnina će se nositeljima važećih trogodišnjih ugovora o zakupu javnih površina obračunavati od dana ukidanja mjera do dana prestanka obavljanja djelatnosti, dok će se nositeljima jednogodišnjih ugovora zakupnina obračunavati na isti način, ali počevši od dana zaključenja ugovora, budući da ovogodišnji postupak davanja u zakup, zbog trajanja epidemioloških mjera, još uvijek nije dovršen. Nadalje, ovom se Odlukom zakupcima omogućava da svoje ugovore o zakupu zaključe na kraće vrijeme (tj. da ugovori o zakupu prestanu važiti i prije 30. studenog) čime se, također, u ovoj godini omogućuje umanjenje zakupnina.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

 

S obzirom na pojavu epidemije koronavirusa, mnogi su poduzetnici, temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavili svoje poslovanje za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Prema tome, ovom se Odlukom od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobađaju oni vlasnici ili korisnici poslovnih prostora i/ili građevinskih zemljišta koji služe poslovanju obuhvaćeni mjerom obustave rada, i to za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja ove godine (drugi kvartal). Postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade pokreće Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Krka, i to po službenoj dužnosti, s time da se od obveznika plaćanja komunalne naknade, u slučaju potrebe, može zatražiti dostava određene dokumentacije. U ovom se postupku ne donosi rješenje, već se obvezniku, na dokaziv način, dostavlja pisana obavijest o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Međutim, od obveze plaćanja komunalne naknade ne oslobađaju se oni obveznici iz članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi (pružatelji usluge smještaja u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom

 

S obzirom na pojavu epidemije koronavirusa, a temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljeno je izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, kao i redovan rad ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Prema tome, ovom se Odlukom korisnici Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk (roditelji), oslobađaju od participiranja u cijeni programa ustanove (600,00 kn mjesečno po djetetu za vrtić i 700,00 kn mjesečno po djetetu za jaslice) za vrijeme trajanja epidemioloških mjera.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk

 

Ovim Izmjenama i dopunama Statut Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk usklađuje se s Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama koje su stupile na snagu 01. siječnja ove godine, a vezano uz provedbu postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice ustanove, kao i definiranje odredbi za njegovo/njezino razrješenje.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– (s osam glasova za i tri suzdržana) usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za dugoročno zaduženje za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu kanalizacije EU projekta Ponikve voda d.o.o. - Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području otoka Krka

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.