16. sjednica Gradskog vijeća: Usvojena I. izmjena ovogodišnjeg Proračuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. rujna 2019. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- (s jednim suzdržanim glasom) usvojen Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2019. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu s prilozima: a) Izvodom iz knjige javnog duga, do 30. lipnja 2019. godine; b) Izvršenjem Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2019. godine; c) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe od 01. siječnja - 30. lipnja 2019. godine

 

Konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 36.546.820,63 kn, koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2018. godine od 1.855.483,00 kn čine ostvarenje od 38.402.304,93 kn, što predstavlja 42,89% od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna (uobičajeno ostvarenje iznosi 35 - 40%). Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 32.067.720,21 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 4.479.100,42 kn prihoda više, što predstavlja povećanje od 13,96%. No, ukupno prihoda i primitaka uzimajući u obzir preneseni višak ostvareno je za 4,68% više nego li prošle godine. Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50%, s obzirom da je, radi turističke sezone, priliv sredstava pojačan u drugom dijelu godine, čemu treba pridodati i manje ostvaren primitak od zaduživanja kod Erste&Steiermarkische banke za projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku (od planiranih 9.905.000,00 kn ostvareno je 2.841.203,93 kn!), kao i neostvarene planirane prihode od zaduživanja u iznosu od 3.030.000,00 kn za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području grada Krka te u iznosu od 2.000.000,00 kn za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku.

Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 32.559.289,00 kn što je 45,9% od plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 30.977.315,18 kn, ostvareno je 5,1% više. U ukupno ostvarenom prihodu poslovanja, Grad Krk sudjeluje s 23.621.449,00 kn (72,5%), Gradska knjižnica Krk s 39.633,00 kn (0,1%), Centar za kulturu Grada Krka s 334.110,00 kn (1,0%.), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk sa 7.785.785,00 kn (23,9%), a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 778.312,00 kn (2,5%). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.146.327,51 kn, što je 15,5% od plana te za 5,0% više od prošlogodišnjeg prihoda kada je ostvareno 1.090.405,03 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 2.841.203,93 kn, što je 28,7% od plana, dok ih u prvom polugodištu 2018. godine nije bilo.

Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na dohodak (za 9,7%), pomoći proračunu iz međunarodnih organizacija te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 34,0%), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prihoda od nefinancijske imovine (za 6,3%), ostalih prihoda (za 53,8%), komunalne naknade i komunalnog doprinosa (za 3,8%), prihoda od kazni i upravnih mjera (za 20%), prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (za 5,1%) te primitaka od zaduživanja.

Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda poreza na imovinu (za 20%), pomoći proračunu iz drugih proračuna te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 1%) i donacija (za 20%).

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.415.499,00 kn, pomoći i potpore u iznosu od 7.902.963,76 kn, prihodi od imovine u iznosu od 3.173.065,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 10.339.174,87 kn, a prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 636.089,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 1.146.328,00 kn, što je samo 15,5% od planiranog za ovu godinu. S obzirom na to da je Proračunom predviđeno 7.382.100,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici ove godine, realizirana su sredstva kredita za projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku (2.841.203,93 kn), dok za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području grada Krka ugovoreni kredit vrijedan 3.030.000,00 kn nije iskorišten, a kredit za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku još nije ugovoren.

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 37.572.886,18 kn, što je za 12,0% više nego li prošle godine, odnosno 42,0% od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 89.517.350,00 kn.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 11.535.3712,00 kn (50,0% od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 11.255.169,00 kn (52,0%), financijski rashodi 236.753,00 kn (34,0%), pomoći 795.204,00 kn (33,0%), naknade građanima i kućanstvima 605.207,00 kn (35,0%) te ostali rashodi 1.847.059,00 kn (38,0%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 9.123.106,86 kn (29,0%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.882.730,27 kn (54,0%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 70,0% čine rashodi poslovanja (2018. bili su 68,0%), 24,0% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2018. bili su 23,0%) i 6,0% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2018. bili su 9,0%).

Iako je razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda negativna te iznosi 1.026.065,55 kn, s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine u iznosu od 1.939.326,30 kn ostvaren je ukupni višak prihoda od 913.260,75 kn. No, nakon pripajanja Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, 01. siječnja 2019., a koji je u prošloj godini ostvario manjak od 83.843,30 kn, ukupni preneseni višak je smanjen te sada iznosi 829.417,45 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

 

Izvještaj preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2019. godinu usvojen je u iznosu od 88.262.580,00 kn prihoda i primitaka te 89.517.350,00 kn rashoda i izdataka, s planiranim viškom prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Centra za kulturu Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan od 1.254.770,00 kn. Ovogodišnjim Proračunom obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2018. godine te 97.996.151,31 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 522.796,53 kn viška prihoda Grada Krka i 1.791,72 kn manjka prihoda iz Državnog proračuna za sredstva decentralizirane funkcije vatrogastva, zatim 1.406.686,64 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 761,62 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. Dodajmo tome, kako je od 01. siječnja ove godine Dječji vrtić Lastavica Punat integriran u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, čime je prenesen i njegov prošlogodišnji manjak u iznosu od 83.842,00 kn, koji je, međutim, u Gradski proračun uplatila Općina Punat.

Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda za 6.929.878,35 kn (7,72%), povećanja primitaka od zaduživanja za 950.000,00 kn, povećanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine za 598.922,96 kn, kao i povećanja rashoda i izdataka za 8.478.801,31 kn (9,5%), došlo je zbog: (1) povećanja prihoda od pomoći otočnih općina i roditeljskih uplata radi integriranja Dječjeg vrtića Lastavica Punat u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk (2.312.087,14 kn); (2) povećanja prihoda od pomoći otočnih općina za financiranje vatrogastva (188.200,00 kn) uz istovremeno smanjivanje državne pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva (54.003,28 kn); (3) uvođenja novog projekta Sanacije toplovoda u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk (412.000,00 kn), (4) realizacije projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku za koji je planiran prihod od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (3.645.000,00 kn), kao i izvoran prihod iz državnog proračuna (644.000,00 kn), a koji će po primitku biti uplaćeni banci za povrat glavnice kredita (zbog čega je ovaj projekt dvaput prikazan u prihodima i rashodima Proračuna, i to kao primitak od kredita i prihod pomoći za povrat kredita, odnosno kao rashod za realizaciju projekta i kao izdatak za povrat glavnice kredita!); (5) nabave tehničkog vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (950.000,00 kn); (6) izmjene pojedinih stavki prihoda s obzirom na izvršenje, kao i pojedinih stavki rashoda te (7) uvedenog viška prihoda po godišnjem obračunu za 2018. godinu (1.853.692,96 kn).

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.150.000,00 kn, pomoći Proračunu i proračunskim korisnicima za 5.764.500,25 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 1.815.227,00 kn, prihodi od kazni za 59.000,00 kn, primici od financijske imovine za 950.000,00 kn, a preneseni višak prihoda iz 2018. godine za 598.922,96 kn, dok su prihodi od imovine smanjeni za 439.863,90 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 10.900,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 1.408.085,00 kn.

Poput prihoda, i rashodi Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 8.478.801,31 kn, s time da se povećanje od 4.881.752,00 kn odnosi na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, povećanje od 2.000,00 kn na Gradsku knjižnicu Krk, povećanje od 44.054,39 kn na Centar za kulturu Grada Krka, povećanje od 2.205.630,00 kn na Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk te povećanje od 1.345.364,92 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. godinu, (2) prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu i (3) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

(1) Iako je po osnovi turističke (donedavno boravišne) pristojbe u ovoj godini ostvaren izvorno planiran prihod od 1.260.000,00 kn, do izmjena je došlo zbog određenih korekcija na rashodovnoj strani, u smislu financiranja novih projektnih i programskih aktivnosti. Izmjenom Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe tako je izdvojeno 285.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 185.000,00, za sufinanciranje izdavaštva 126.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 70.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 50.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 37.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu video nadzora 100.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 66.500,00 kn te za bežični WiFi Internet 17.000,00 kn.

(2) Također, i po osnovi ekološke pristojbe u ovoj je godini ostvaren izvorno planiran prihod od 800.000,00 kn, a do izmjena je došlo zbog rasporeda utroška prenesenih sredstava koja su u prošloj godini ostvarena u iznosu od 287.967,28 kn. Izmjenom Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu za održavanje spomenika tako je izdvojeno 72.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 107.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za nabavu električnih bicikala 115.000,00 kn, za zaštitna okna bušotina 44.000,00 kn, za agregate i opremu za navodnjavanje 27.000,00 kn te za ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 225.000,00 kn. Iz prenesenih je sredstava za komunalnu opremu izdvojeno 61.267,28 kn, za opremanje punionice električnih bicikala 25.350,00 kn, za izgradnju punionice električnih bicikala 66.350,00 kn te za ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 135.000,00 kn.

(3) I po osnovi spomeničke rente u ovoj je godini ostvaren izvorno planiran prihod od 170.000,00 kn, a do izmjena je došlo zbog rasporeda utroška prenesenih sredstava koja su u prošloj godini ostvarena u iznosu od 4.306,13 kn. Prema tome, Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, čitav je iznos od 174.306,13 kn utrošen u programe zaštite kulturne baštine.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2019. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.812.046,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.530.841,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 281.205,00 kn za materijalne troškove

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.050.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 480.841,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 68.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 85.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 116.205,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.  

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Izvršenim I. Izmjenama Proračuna Grada Krka prišlo se i Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 15.679.600,00 kn neznatno su smanjena na 15.094.600,00 kn, od čega se 7.500.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 200.000,00 kn iz naknade za koncesiju, 4.932.600,00 kn iz proračuna Grada Krka, 2.362.000,00 kn iz ugovora, naknada i ostalih izvora sukladno posebnim propisima te 100.000,00 kn iz donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta izdvojeno je 10.206.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te građevina i uređaja javne namjene 1.219.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 970.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 433.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 2.266.600,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- (s jednim suzdržanim glasom) usvojen prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka

 

Ovom Odlukom, u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka imenovani su: Saša Grgantov, David Mrakovčić i Antonela Mahulja. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, njegovi su zadaci: (1) utvrđivanje i provjerava visine štete od prirodne nepogode za područje Grada; (2) unos podataka o prvim procjenama šteta u Registar šteta; (3) prosljeđivanje konačne procjene šteta Županijskom povjerenstvu;  (4) raspoređivanje dodijeljenih sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima; (5) praćenje i nadzor namjenskog korištenja odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda; (6) sastavljanje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i njihovo dostavljanje Županijskom povjerenstvu; (7) suradnja sa Županijskim povjerenstvom; (8) donošenje plana djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti te (9) obavljanje drugih poslova i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa Županijskim povjerenstvom.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca (suca) porotnika Županijskog suda u Rijeci

 

U postupku imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, Ivana Kovačević Ostojić iz Krka i Natalija Rakić iz Krka, s obzirom na to da nisu članice niti jedne političke stranake niti se bave političkom djelatnošću tj. ispunjavaju sve zakonske uvijete za imenovanje na dužnost suca porotnika, ovim su Zaključkom, u narednom četverogodišnjem mandatu, imenovane sucima porotnicima s područja Grada Krka.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada Krka i Grada Vukovara

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- pitanja i odgovori