02. sjednica Gradskog vijeća: Imenovani članovi radnih tijela Gradskog vijeća

U Maloj gradskoj vijećnici, 11. srpnja 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s (1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 07. lipnja 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku
 
Detaljni plana uređenja Zone 26 u gradu Krku donesen je 2006., a izmijenjen je 2011. godine. Područje obuhvata Plana sa južne i zapadne strane omeđeno je postojećim prometnicama - Ulicom Slavka Nikolića i Vinogradskom ulicom, dok sjeverna granica dodiruje Vršansku ulicu. To je područje djelomično izgrađeno, a okolna izgradnja pretežno je stambenog karaktera te prelazi iz višestambene izgradnje veće gustoće izgrađenosti na sjeveru prema rahlijoj strukturi obiteljskih kuća u smjeru juga, gdje ujedno završava javnim objektima. U središnjem dijelu obuhvata Plana izgrađen je dječji vrtić. Nakon donošenja Detaljnog plana uređenja Zone 26, izvršena je parcelacija gotovo svih ulica, a paralelno s izgradnjom stambenih i javnih objekata građena je komunalna infrastruktura. Zbog potrebe rješavanja križanja Vinogradske ulice, Ulice Smokvik i odvojka Vinogradske ulice u smjeru gradskog središta, tvrtka GPZ d.o.o. iz Rijeke izradila je idejno rješenje prometnog čvora, zajedno s dijelovima pripadajućih ulica. Budući da je procijenjeno kako spomenuto rješenje na prihvatljiv način rješava prometnu problematiku tog područja, zbog nemogućnosti njegove realizacije, točnije ishođenja akata kojima se odobrava građenje temeljem predmetnog Detaljnog plana, donesena je Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) u kojoj su za područje obuhvata Detaljnog plana, u odgovarajuće grafičke i tekstualne dijelove, ugrađeni gotovo istovjetni prostorno-planski uvjeti utvrđeni Detaljnim planom. Spomenuta izmjena Urbanističkog plana na primjeren je način definirala sustav prometa i komunalne infrastrukture, omogućivši nešto fleksibilnije mogućnosti rješavanja prometne mreže, dok se uvjeti gradnje za stambene, poslovne, društvene i slične objekte omogućavaju na gotovo identičan način kao i Detaljnim planom. Kako su, slijedom navedenog, Urbanističkim planom predviđeni svi zahvati kao i onim Detaljnim, pokazalo se nepotrebnim da za isto područje na snazi budu dva plana, s time da stavljanju van snage Detaljnog plana u prilog ide i odredba iz Zakona o prostornom uređenju kojom se ukida kategorija detaljnih planova uređenja.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka
 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Odredbe tog Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove Europskog parlamenta, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Financiranjem, u smislu ovog Zakona, smatra se stjecanje financijskih sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun. U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću planirana su u ukupnom iznosu od 107.100,00 kn (s time da se u ovoj, izbornoj, godini sredstva ne isplaćuju u razdoblju od raspisivanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno prestanka mandata članova prethodnog saziva Gradskog vijeća, pa sve do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća). Ovom Odlukom tako je definirano raspoređivanje preostalih proračunskih sredstava u iznosu od 53.200,00 kn za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za razdoblje od lipnja do prosinca ove godine. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno kandidacijskim listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je godišnji iznos sredstava od 7.000,00 kn, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i godišnji dodatak od 700,00 kn. Političkim strankama i kandidacijskoj listi grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka cjelogodišnja sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) sa šest članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 42.700,00 kn, za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 14.700,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) s dvoje članova predviđeno je 14.000,00 kn, za Hrvatsku stranku prava (HSP) s jednim članom predviđeno je 7.000,00 kn, za Uniju Kvarnera s jednim čanom predviđeno je 7.000,00 kn, te za Kandidacijsku listu grupe birača čiji je nositelj David Mrakovčić s troje članova predviđeno je 21.000,00 kn. Slijedom svega navedenog, za preostalu polovicu godine (lipanj - prosinac), za svaku od navedenih političkih stranaka i kandidacijsku listu grupe birača raspoređuje se polovica prethodno istaknutog godišnjeg iznosa, što ukupno iznosi 53.200,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke banke d.d.
 
Ovom Odlukom, krčkom Komunalnom društvu Vecla d.o.o. dana je suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita (na devet godinu uz fiksnu kamatnu stopu od 2,50% godišnje) u Zagrebačkoj banci d.d., i to u iznosu od 5.200.000,00 kn, uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove (670.930,00 kn), a sve s ciljem financiranja projekta rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja na području Dunata. Naime, sukladno Zakonu o proračunu pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave smije se dugoročno zaduživati samo uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka o izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada Krka, i to: Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša; Odbora za proračun i financije; Odbora za statutarno-pravna pitanja; Odbora poduzetništvo i obrtništvo; Odbora za komunalno gospodarstvo; Odbora za turizam; Odbora za poljoprivredu; Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju; Odbora za razvoj mjesne samouprave; Odbora za društvene djelatnosti; Odbora za ravnopravnost spolova
 
U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša imenovani su Nikša Franov za predsjednika te Siniša Patrk i Anto Čabraja za članove. U Odbor za proračun i financije imenovani su Ivan Jurešić za predsjednika te Damir Kremenić i David Mrakovčić za članove. U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenovani su Arijana Staničić za predsjednicu te Darko Fanuko i Nives Karabaić za članove. U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo imenovani su Dean Kinkela za predsjednika te Ivan Mršić i Tomislav Cimerman za članove. U Odbor za komunalno gospodarstvo imenovani su Danijel Pavlović za predsjednika te Katharina Žic i Goran Marević za članove. U Odbor za turizam imenovani su Anton Žužić za predsjednika te Ines Balorda i Goran Stanić za članove. U Odbor za poljoprivredu imenovani su Vilim Papa za predsjednika te Darinka Brusić i Vlatko Milohnić za članove. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Tomislav Stašić za predsjednika te Damir Balenović i Ivica Brusić za članove. U Odbor za razvoj mjesne samouprave imenovani su David Mrakovčić za predsjednika te Danijel Milohnić i Grgo Čabraja za članove. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su Serđo Samblić za predsjednika te Marinko Pavlić, Miranda Šebelja, Ružica Maraković i Jovana Čutul za članove. U Odbor za ravnopravnost spolova imenovani su Ivana Purić za predsjednicu te Tina Karabaić Mrakovčić, Dajana Baković, Vesna Pajalić i Nada Lužina za članice.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića, u ovom slučaju Grada Krka. Osnovni razlozi donošenja Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk mogu mogu se sažeti na: promjenu sjedišta Područnog vrtića Malinska, obzirom da je u međuvremenu (na adresi Priko poja 9, 51511 Malinska) uređena nova vrtićka zgrada, te promjenu naziva Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koja je proizašla iz usklađenja s novim Zakonom o javnoj nabavi.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića, u ovom slučaju Grada Krka. Osnovni razlozi donošenja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk mogu se sažeti na: povećanje broja djelatnika u Područnom vrtiću Malinska zbog većih prostornih kapaciteta obzirom da je nedavno (na adresi Priko poja 9, 51511 Malinska) uređena nova vrtićka zgrada, te otvaranje još jednog radnog mjesta (administrativno-računovodstveni radnik/ca III) radi povećanog obima administrativno-računovodstvenih poslova.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka
 
Ovim Zaključkom, mrtvozornicima na području Grada Krka utvrđuju se: Alemka Žic, dr. med.; Biserka Mahulja, dr. med.; Ivanka Peranić, dr. med.; Marinka Tičić, dr. med.; Miro Bušljeta, dr. med.; Mladen Španjol, dr. med.; Nenad Mijić, dr. med.; Karmen Barbiš, dr. med. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga nove Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije.
 
Materijal preuzmite: ovdje.