12. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Proračun Grada Krka za 2015. godinu

U Maloj vijećnici Grada Krka, 27. studenog 2014. godine, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. rujna 2014. godine
 
Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka   preuzmi

 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2016. do 2017. godine, Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. godine te prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2015. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2015. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2015. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2015. godinu, Prijedlog Programa socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka za 2015. godinu te Prijdlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2015. godinu

 
Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada za razdoblje od 2015. do 2017. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.
Prihodi i primici Proračuna Grada Krka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 71.517.912,00 kn od čega su: prihodi poslovanja 56.347.912,00 kn, prihodi od prodaje imovine 13.050.000,00 kn te primici od zaduživanja 2.120.000,00 kn. Također, planirano je i 3.000.000,00 kn viška prihoda iz 2014. koji će biti preneseni u 2015. godinu, pa je prijedlogom Proračuna na raspolaganju ukupno 74.517.912,00 kn.
U odnosu na 2014. Proračun za 2015. godinu u ukupnom se iznosu smanjuje za 4.303.750,00 kn, odnosno za 5,5%. Naime, prihodi i primici se u 2015. godini smanjuju radi očekivanog smanjenja prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 3.000.000,00 kn zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak kojom se povećavaju olakšice za obračun poreza, odnosno radi smanjenja pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 5.700.000,00 kn koja je ostvarena u 2014. godini, i to za sanaciju odlagališta Treskavac, te konačno smanjenja prihoda od zaduživanja koji je u 2014. godini bilo planiran radi kandidiranih projekata fondovima Europske unije.
Obveza po osnovi upravnog rješenja kojim Grad bivšim vlasnicima mora platiti izvlašteno zemljište oduzeto 1969. i 1984. godine i nadalje značajno opterećuje Proračun pa će se planiranih 12.500.000,00 kn rashoda u 2015. godini podmiriti iz raznih izvora: prodajom imovine u iznosu od 6.500.000,00 kn, sredstvima komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000.000,00 kn te uštedom u 2014. godini, točnije viškom prihoda u iznosu od 3.000.000,00 kn. Obveza se podmiruje u mjesečnim ratama po 1.100.000,00 kn, međutim radi pokrića likvidnosti u prvom polugodištu i eventualnog bržeg povratka glavnice, iznos okvirnog kredita tj. dozvoljenog minusa na žiro računu povećati će se s dosadašnjih 1.500.000,00 kn na 5.000.000,00 kn, čime bi se na razlici u kamatama između zakonskih zateznih i ugovorenih ostvarila ušteda.
U 2015. godini planirano je zaduživanje za realizaciju projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta iz sredstava fonda IPARD - Mjera 301 u iznosu od 2.100.000,00 kn, kolika je nakon provedenog postupka javne nabave i vrijednost ugovorenih radova. Naime, iz spomenutog je fonda za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 2014. odobren iznos od 1.783.556,20 kn, što znači da projekt mora biti realiziran do kraja 2015. godine. Radovi su u početnoj fazi financirani sredstvima kredita za koji se provodi postupak nabave najpovoljnije banke, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje. Nakon realizacije projekta Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrena sredstva vraća povratom kredita. Razliku između ugovorenih i odobrenih sredstava - očekivanih 300.000,00 kn - Grad će vraćati kao ostatak kredita na rok od tri godine. Taj je povrat sredstava za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta planiran i Projekcijom u 2016. godini.
U odnosu na 2014., prema grupama, prihodi su u 2015. godini planirani na sljedeći način. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 56.347.912,00, što je za 12,2%, odnosno 7.803.750,00 kn manje nego li 2014. godine. Prihodi od poreza planirani su manje za 3.592.000,00 kn, i to radi manje planiranog poreza na dohodak, kao i manje planiranog poreza na promet nekretninama. Manje su planirane i pomoći iz proračuna za ukupno 6.492.570,00 kn, od čega su tekuće pomoći otočnih općina za vatrogastvo i dječji vrtić gotovo iste, dok su za 6.500.000,00 kn smanjene kapitalne pomoći iz Županijskog i Državnog proračuna, uglavnom radi pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjerene za sanaciju odlagališta Treskavac realiziranoj u 2014. godini. Manje su  planirani prihodi od imovine, i to za 90.000,00 kn radi smanjenja prihoda od zakupa imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, kao i oni po posebnim propisima, od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, planirani su za 2.250.000,00 kn više nego li prethodne godine, radi očekivanog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta i poslovnih prostora povećan je za 3.000.000,00 kn te iznosi 13.050.000,00 kn, od čega 3.000.000,00 kn predstavlja prolaznu stavku vezanu uz realizaciju izgradnje stambene zgrade iz programa poticajne stanogradnje - POS.
U Projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu najveća povećanja u planiranim prihodima su pomoći za projekte kandidirane fondovima, dok su planirana smanjenja prihoda od prodaje dugotrajne imovine i prenesenog viška prihoda.
Rashodi Proračuna Grada Krka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 74.517.912,00 kn. Planom su tako raspoređeni prihodi u iznosu od 69.397.912,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 2.120.000,00 kn te 3.000.000,00 kn planiranih sredstava prenesenih iz 2014. godine.
Tekući rashodi iznose 55.278.112,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 15.360.800,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.870.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su za 6,1 % manje nego li 2014. godine. Rashodi za plaću povećavaju se radi novozaposlenog defektologa u krčkom dječjem vrtiću, dok gradska uprava i ostali proračunski korisnici plaću obračunavaju prema osnovici od 01. travnja 2014. godine kada je ista smanjena za 5%. Materijalni rashodi planirani su na razini 2014. godine, dok su financijski povećani za 1,9%. Pomoći unutar općeg proračuna za programe u osnovnoškolskom obrazovanju smanjuju se za 100.000,00 kn. Također, ostali rashodi smanjuju se za 3.783.000,00 kn, a uključuju povećanje za plaćanje obveza prema sudskoj presudi u iznosu od 1.300.000,00 kn, odnosno 12.500.000,00 kn u 2015. godini te smanjenje od 5.050.000,00 kn za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.
U 2015. godini planirano je 2.000.000,00 kn prihoda od pomoći iz Državnog proračuna, točnije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za rekonstrukciju sortirne linije na reciklažnom dvorištu, a isto tako na rashodovnoj strani kapitalna pomoć za Trgovačko komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., koje je investitor spomenutog projekta. Također planirana je realizacija projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, poljoprivrednih puteva, u iznosu od 2.100.000,00 kn, kao i projekta rekonstrukcije gradskih zidina u iznosu od 800.000,00 kn.
U Projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu planirano je smanjenje u grupi ostalih rashoda, i to radi podmirene obveze po već spomenutoj naknadi za izvlaštenje građevinskog zemljišta po sudskoj presudi. Planirani su i rashodi za povrat zajmova jer se nakon realizacije projekta Programa IPARD - Mjera 301 od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, očekuje povrat primljenog zajma za izgradnju nerazvrstanih cesta. Također, planirani su i kapitalni projekti istaknuti u Programu ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2021. godine, poput uređenja muzeja na Trgu Kamplin, izgradnje gradske optičke mreže, širenja kanalizacijskog sustava grada Krka, izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav, pripreme Poslovne zone (projektiranje i infrastruktura), razvoja luke Krk ili uređenja polivalentne dvorane.
Za prijedloge programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka u 2015. godini predviđeno je ukupno 2.040.000,00 kn, što predstavlja izdvajanje neznatno veće od prošlogodišnjeg. Za Program javnih potreba u sportu tako je planirano 1.040.000,00 kn, za Program javnih potreba u kulturi 340.000,00 kn, za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 150.000,00 kn, za Program javnih potreba u poljoprivredi 180.000,00 kn, za Program javnih potreba socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova 280.000,00 kn te za Programe građanskih inicijativa, koji jedini bilježe povećanje, 50.000,00 kn.
 
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015., opći dio   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015., posebni dio   preuzmi
Projekcija Proračuna za razdoblje od 2016. do 2017.   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017.   preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa građanskih inicijativa za 2015.   preuzmi

 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu, Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. godinu te Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 
Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Prihod od boravišne pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2015.  godinu planiran u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn. Iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 220.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 170.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za proslavu Dana grada 20.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljeta 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 15.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 65.000,00 kn te za bežični Internet 90.000,00 kn.
Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu utvrđuje se raspored i način korištenja, odnosno ulaganja sredstava od ekološke pristojbe na području Grada Krka. Prihod od ekološke pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2015. godinu planiran u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn. Iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine planirano izdvajanje od 200.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 150.000,00 kn, za projektiranje i pripremu dokumentacije 136.000,00 kn, za održavanje gradskih zidina i trgova 69.000,00 kn, za provođenje projekta Zelena energija u mom domu 10.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn te za izgradnju objekata na javnim površinama 45.000,00 kn.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente tako je u Proračunu Grada za 2015. godinu planiran u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 30.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente za narednu godinu planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015.   preuzmi
Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015.   preuzmi
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.   preuzmi
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
 
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015.   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2015. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2014. godinu, izuzev planiranih radova na zamjeni dotrajalih, energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki s LED svjetiljkama (u naseljima Kornić, Salatići, Nenadići, Bajčići, Poljica, Brusići, Žgaljići, Brzac, Glavotok, Pinezići i gradu Krku) te povećanog ulaganja u rekonstrukciju istočnog dijela gradskih zidina uz financijsku podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske.  
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procjenjena su na iznos od 7.650.000,00 kn od čega se 6.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 180.000,00 kn iz prihoda spomeničke rente, 900.000,00 kn iz prihoda koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja, 200.000,00 kn iz pomoći, 151.000,00 kn iz općih prihoda te 69.000,00 kn iz prihoda ekološke pristojbe.
Ovim se Programom za čiščenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.710.000,00 kn , za održavanje javnih površina 3.005.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 910.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.725.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn te za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn.
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja te nabave opreme uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 13.539.000,00 kn, od čega se 8.250.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 374.000,00 kn iz prihoda koncesija (parkirališta i groblja) te 10.000,00 kn iz prihoda donacija. Nadalje, za njegovu su realizaciju predviđena i sredstva HBOR-a namijenjena investicijama na otocima u visini od 2.405.000,00 kn te sredstva kredita u iznosu od 2.100.000,00 kn za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (IPARD). 
Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 654.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 8.735.000,00 kn, za uređenje groblja 780.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 720.000,00 kn, za proširenje vodovoda 630.000,00 kn, za proširenje kanalizacije 500.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.520.000,00 kn.
 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - izvođenja radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka

 
Temeljem provedenog postupka nadmetanja prikupljanjem ponuda za obnovu vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, ti se komunalni poslovi (čija procijenjena godišnja vrijednost iznosi 90.000,00 kn), na vrijeme od tri godine, dodijeljuju tvrtki Futura trade d.o.o. iz Lovrana, koja je pored tri razmatrana kandidata ponudila najniže jedinačne cijene po svim troškovničkim stavkama.
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - izvođenja radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka   preuzmi
 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 3474/3, k.o. Poljica, površine 102 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na gr.č. 118, k.o. Skrpčići, površine 14 m2 i z.č. 1385/7, k.o. Skrpčići, površine 24 m2, obje upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1053/2, k.o. Krk (k.č. 2196/1, k.o. grad Krk), površine 533 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u z.k.ul., kao opće dobro
 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 3474/3, k.o. Poljica   preuzmi
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na gr.č. 118 i z.č. 1385/7, obje k.o. Skrpčići   preuzmi
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1053/2, k.o. Krk   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta 

 
Ovom Odlukom Grad Krk daruje krčkom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. polovicu z.č. 1683/4, k.o. Krk (dio k.č. 3979, k.o. grad Krk), površine od 795 m2, za izgradnju pristupne ceste vezane uz projekt Gravitacijski kolektor s pristupnom cestom do uređaja za pročiščavanje otpadnih voda Krk (projekt Jadran, podprojekt Krk) čiji je investitor upravo Ponikve voda d.o.o.
 
Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj

 
Ovom Odlukom od plaćanja naknade za razvoj (uvedene Odlukom o naknadi za razvoj) izuzima se voda potrošena na javnim i zelenim površinama - parkovima, nasadama, kružnim tokovima, javnim plažama i kupalištima te travnatim igralištima u sklopu kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi - kao voda koja nije u funkciji komercijalnog poslovanja već služi za povećanje oblikovanja i uređenosti naselja.
 
Prijedlog Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj   preuzmi

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka

 
U tročlano Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka, obzirom da mu u mjesecu ožujku naredne godine ističe četverogodišnji mandat, imenovani su: Čedomir Miler i Marinko Bajčić. Trećeg člana imenuje ravnatelj spomenute ustanove.
 
Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka   preuzmi

 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 
Nakon što je dosadašnjem Povjerenstvu istekao četverogodišnji mandat u novo su imenovani: Saša Grgantov, David Mrakovčić i Antonela Jurina. Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, njegovi su zadaci: utvrđivanje šteta za područje Grada Krka te organiziranje i usklađivanje njezine procjene; suradnja sa Županijskim povjerenstvom; potvrđivanje štete za čije se otklanjanje, odnosno ublažavanje, odobravaju sredstva iz Gradskog proračuna; predlaganje Državnom povjerenstvu odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, temeljem izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva; davanje podataka za proglašenje elementarne nepogode; prijavljivanje štete Županijskom povjerenstvu; izrađivanje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno poslova koje mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo.
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda   preuzmi

 
- pitanja i odgovori