09. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Program ukupnog razvoja Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 22. travnja 2014. godine, održana je 09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  11. ožujka 2014. godine
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2021.
 
O Programu ukupnog razvoja Grada Krka (PUR-u), nakon kratkog uvoda gradonačelnikovog zamjenika Čedomira Milera, kao predstavnik splitske tvrtke MICRO projekt d.o.o. što je s Gradom Krkom ugovorila izradu spomenutog strateško-plansko-razvojnog dokumenta, vijećnicima je kazivao Alen Alija. 
Niti jedna jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, ističe Alija, nema zakonsku obvezu izraditi svoju razvojnu strategiju, međutim nakon ulaska zemlje u Europsku uniju i objave značajne količine natječaja, samo one jedinice lokalne samouprave koje su se prethodno pripremile mogu kvalitetno i pravovremeno reagirati na svaki od njih. Ako postoji nedoumica vezana uz isticanje dvaju vremenskih perioda, prvog od 2014. do 2017. i drugog od 2017. do 2021. godine, riječ je o svojevrsnom praćenju financijske perspektive Europske unije, čemu je također prilagođena vizija PUR-a. I dok vizija koja obuhvaća prvo razdoblje govori o tome u kojem smijeru Grad Krk ide, ona koja obuhvaća drugo definira gdje bi se točno Grad trebao nalaziti. PUR-u su, nastavlja Alija, prethodile tri radionice, podijeljene u različite sektore (gospodarstvo, društvene djelatnosti te zaštita okoliša i komunalno gospodarstvo), nakon čega su sudionici radnih skupina dobili zadatak delegirati vlastite projekte, a potom i zajednički izmjeriti viziju razvoja Grada. SWOT analizi također je posvećena zavidna pažnja, da bismo vodeći se njezinim rezultatima, odnosno delegiranim projektima što su ih predlagali članovi radne skupine, došli, ne do dvije vizije razvoja, već do jednog puta s dvije prolazne točke. Tako bi Grad, tumači Alija, do 2017., pored ostalog, trebao provoditi mjere opširnijeg korištenja obnovljivih izvora energije i postizanja energetske učinkovitosti, zatim proizvoditi sve više vlastite hrabe na organskim osnovama, ojačavajući pritom energetsku i prehrambenu samodostatnost, uz smanjenje razine emisije stakleničkih plinova. U odnosu na 2017., nastavak realizacije planiranih projekata do 2021. trebala bi rezultirati energetski neovisnim Gradom u kojem se proizvodi dostatna količina hrane za stanovništvo, dok su staklenički plinovi uglavnom svedeni na razinu vezanu uz promet. U tom slučaju Grad bi bio prepoznatljiv po zelenoj industriji baziranoj na naprednim tehnologijama te ekološki osvještenom stanovništvu. Uravnoteženim razvojem svih područja Grada stvorili bi se uvjeti za kvalitetan život, porast broja stanovnika i širenje naselja. Program PUR-a čine četiri cilja (razvoj zelenog gospodarstva; razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja; očuvanje okoliša, prirodnih i kulturnih resursa; efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva) proizašla iz prethodno delegiranih projekata tako da bi se izbjegla situacija kako za pojedini cilj nema odgovarajuće projektne inicijative ili ideje. Na poslijetku, PUR je obuhvatio ne samo projekte čiji je nositelj Grad, već i ostali subjekti - predstavnici privatnog i civilnog sektora. Međutim jedan dio projektnih inicijativa i ideja morao je biti izostavljen jer ih se nije dalo svesti pod niti jedan strateški dokument, bilo na razini države ili županije. Ono što je bilo bitno u izradi ovog, kao i svakog drugog strateškog dokumenta na lokalnoj razini, zaključuje Alija, jest njegovo usklađivanje sa Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije te raznim državnim strateškim dokumentima vezanim uz obnovljive izvore energije, kao i mnogim zakoskim aktima i podaktima.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul
 
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul zajednički su predstavili gradonačelnik Darijo Vasilić, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša te Iva Lukinić, predstavnica zagrebačke Urbanistice d.o.o.
Ono što je vezano uz ovu temu važno naglasiti, tumači Vasilić, jest činjenica kako se radi o prvoj turističkoj zoni izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za koju smo pred donošenjem urbanističkog plana uređenja. Grad Krk ima još nekoliko turističkih zona u svom prostornom planu - zone Glavotok i Politin - dok zonu Strigar tek treba, usklađenjem sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, uvesti u prostorno-plansku dokumentaciju Grada Krka. Turistička zona Torkul veličine je 14,95 hektara, nastavlja Vasilić, koliko je zakonom, u trenutku donošenja odluke o početku izrade urbanističkog plana, bila predviđena maksimalna veličina turističkih zona izvan naselja. Ta se zona, što je bitno spomenuti, u nešto većim prostorno-planskim gabaritima nego li danas, posljednjih 25 godina, kontinuirano nalazi u prostornim planovima, kako Grada Krka, tako i bivše Općine, međutim sada je detaljnije uređena, jer nakon urbanističkog plana uređenja potencijalni investitori mogu krenuti u ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, što predstavlja poodmaklu fazu planiranja i pripremu za početak izgradnje. Sretna okolnost vezana uz ovu zonu koja broji tridesetak vlasnika, priznaje Vasilić, jest ta da su se vlasnici udružili i angažirali odvjetnika koji zastupa njihove interese i što su shvatili da moraju sami uložiti sredstva u izradu dokumentacije da bi se pomakli korak dalje u odnosu na početnu poziciju. Tako su združenim snagama isfinancirali i izradu ovog urbanističkog plana uređenja, kao i svih potrebnih geodetskih i katastarskih podloga. Izraditelj plana je zagrebačka tvrtka Urbanistica d.o.o. koja je već izrađivala prostorno-planske dokumente Grada Krka. Također značajna je i činjenica, zaključuje Vasilić, kako je Torkul baziran na našem prostornom planu koji za zonu određuje maksimalno 800 turističkih kreveta (75% kreveta tako čini smještaj u hotelima, a 25% u vilama). Sem toga, odredbe plana definiraju kako je na jednoj građevinskoj čestici dopušteno graditi maksimalno tri građevine po hektaru. Prema tome na 10.000 m2 ne može se izgraditi više od tri vile čime je ograničen broj vila koje se mogu graditi uz hotele. Iz svega toga proizlazi kako se vodilo računa o svim parametrima za koje smo ocijenili da su važni za namjensku izgradnju prostora, obzirom da nam je vrlo važno da se ovaj urbanistički plan realizira na način kakvim ga je Grad zamislio, i to kao hotelsku zonu s vilama, a ne kao zonu u kojoj će se graditi apartmani ili neki drugi sadržaji. 
 
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju članova savjeta mladih Grada Krka
 
Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je da se članovi Savjeta mladih biraju na vrijeme od dvije godine. Članove tog tijela bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate tako predlažu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. 
Temeljem javnog poziva, objavljenog u Novom listu i na Internet stranicama Grada Krka, u otvorenom je roku (između 16. i 31. ožujka 2014.) zaprimljeno sedam kandidatura, temeljem kojih je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio i objavio listu kandidata za izbor članova u Savijet mladih Grada Krka. U to su tijelo naposlijetku imenovani: Luka Adžić Kapitanović (Boćarski klub Krk), Maria Elena Brusić (UABiA otoka Krka - Forum mladih), Karmen Čabraja (HDZ - Gradska organizacija Grada Krka), Dorotea Čeperić (Karate klub Krk Croatia), Teo Marević (Udruga demo bendova grada Krka), Adrian Morić (Udruga demo bendova grada Krka) i Ana Šikljan (Šahovski klub Krk).
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
 
Iako se, sukladno mišljenju Ministarstva uprave, izbore za članove vijeća mjesnih odbora planiralo provesti istovremeno s izborima za članove Europskog parlamenta, obzirom na tumačenje Državnog izbornog povjerenstva iz kojeg proizlazi kako se oni moraju provesti pred različitim izbornim tijelima, u odvojenim prostorijama te u cijelosti na trošak jedinice lokalne samouprave, ocijenjeno je boljim da se ta dva izborna događanja međusobno razdvoje. Sukladno usvojenoj Odluci za dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora (Kornić, Milohnić, Poljica, Skrpčić-Pinezić i Vrh) određena je nedjelja 08. lipnja 2014. godine.
 
- pitanja i odgovori