05. sjednica Gradskog vijeća: Podneseno Izvješće o plaćanju naknade za deposedirano zemljište

U Maloj vijećnici Grada Krka, 28. studenog 2013. godine, održana je 05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  29. listopada 2013. godine
 
 
- usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
 
Sadržaj Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka vjećnicima su zajednički prezentirali Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika i Dean Kosić, djelatnik Trgovačko-komunalnog društva Ponikve. U kratkom uvodu Čedomir Miler istako je kako se Strategija nastavlja na projekt Organizacija lokalnih inicijativa za ublažavanje klimatskih promjena u koji se 2009. godine uključilo dvadesetak jedinica lokalnih samouprava s ciljem uvođenja mjera zaštite klime na lokalnoj razini, kako bi se podigla svijest o rastućim problemima što ih stvaraju klimatske promjene. O samoj Strategiji i njezinim ciljevima više je kazao Dean Kosić. Prema njegovim riječima, zbog rastućih cijena energenata, velike ovisnosti Hrvatske o njihovom uvozu, klimatskih promjena, ali i daljnjeg razvoja otoka, TKD Ponikve, jedinice lokalne samouprave otoka, interesne skupine, udruženja i nevladine asocijacije, zajedno s konzorcijem tvrtke IGR Zagreb te njemačkim Institutom za primjenjivo gospodarenje tokovima materijala, izvršili su obuhvatno ispitivanje postojećeg stanja te izradili Strategiju za postizanje bilančanog statusa nulte emisije stakleničkih plinova za otok Krk do 2030. godine. Iz Strategije proizlazi, nastavlja Kosić, nužnost paralelnog provođenja mjera uštede energije i njezina proizvodnja iz obnovljivih izvora. Za otok tako su do 2030., u odnosu na referentnu 2011., identificirani sljedeći ciljevi: ušteda energije za oko 15% putem podizanja javne svijesti, povećanje energetske učinkovitosti za oko 30% putem isplativih investicija u nove tehnologije te opskrba preostalih 55% putem obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunca i bioplina te gospodarenje otpadom). Kako bi se najznačajniji dio ovih ciljeva i ostvario, zaključuje Kosić, na otoku bi se, u zadanom periodu trebalo instalirati oko 36,8 MWp fotonaponskih postrojenja na krovnim površinama, 4 MWp fotonaponskih postrojenja na tlu, 25,2 MW vjetroelekrana i 250 kWel postrojenja na bioplin. Riječ je o ulaganju vrijednom 89,65 milijuna eura kojim bi otok Krk dobio titulu energetski neovisnog otoka.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2021. godine uz naknadno dostavljen Amandman
 
Programa ukupnog razvoja Grada Krka (PUR) za razdoblje od 2014. do 2021. godine vijećnicima je prezentirao Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika, kazavši kako je riječ o strateško-plansko-razvojnom dokumentu, odnosno sredstvu za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem, koji igra značajnu ulogu u povlačenju sredstava iz europskih fondova. Program ukupnog razvoja Grada Krka, nastavlja Miler, podijeljen je na strateški dio u kojem su elaborirani vizija, ciljevi, prioriteti i poveznica sa Županijskom razvojnom strategijom te operativni dio kojim je definirana provedba programa razvoja. Ugovor o reviziji postojećeg PUR-a sklopljen je 2011. s tvrtkom MICRO projekt iz Splita, a tijekom njegove izrade Grad je, kao nove strateške dokumente, usvojio strategije vezane uz poljoprivredu i energetiku. Na reviziji PUR-a intenzivno se radilo do ožujka 2013., a od rujna nadalje isti se usklađivao s prijedlogom Proračuna za narednu godinu i dopunjavao opisima mjera. Na novelaciji PUR-a, ističe Miler, radila je grupa stručnjaka iz splitskog MICRO projekta, a organizirano je i nekoliko radnih grupa, podijeljenih po područjima, u kojima su, pored ostalih, sudjelovali i gradski službenici. Na tim su se radionicama izrađivane SWOT analize kako bi se definirale snage i slabosti te prilike i prijedlozi za našu jedinicu lokalne samouprave, na temelju čega su definirani vizija i strateški ciljevi, a potom mjere i projekti. Također, u obzir su uzete i ostale, ranije izrađene i usvojene strategije. Za Grad Krk, ističe Miler, definirane su dvije vizije, i to za dva mandatna razdoblja. Tako vizija do 2017. predviđa intenzivnije iskorištavanje obnovljivih izvora energije, proizvodnju hrane na organskim osnovama, smanjenje razine emisije stakleničkih plinova, zadržavanje i dolazak mladih, podizanje razine kvalitete života stanovništva, poticanje tradicionalne proizvodnje ili povećanje turističkih standarda, dok vizija do 2021. predviđa dostizanje statusa energetske neovisnosti, proizvodnju dostatne količine hrane za stanovništvo, prepoznatljivost po zelenom gospodarstvu ili uravnoteženu razvijenost svih područja Garda. Što se misije tiče, zaključuje Miler, ona se reflektira u razvoju Grada kao otočne metropole koja svojim primjerom, inicijativama, primjerima i spremnošću na suradnju čitav otok pokreće u smjeru kvalitetnog i modernog načina življenja.
 
- usvojen prijedlog Odluke o vrijednosti boda B za izračun komunalne naknade
 
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda B odlukom određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, i to do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu. Njegova vrijednost jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni općine/ grada. Ako predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda B najkasnije do kraja studenog tekuće godine, u sljedećoj se njegova vrijednost ne mijenja. 
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje koeficijent zone (Kz) - najviši u prvoj zoni iznosi 1,00 - kao i područja ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti, prema vlastitim uvjetima i mjerilima.
Važeću Odluku o vrijednosti boda B za izračun komunalne naknade Gradsko vijeće donijelo je 20. listopada 2005. godine. Tom Odlukom utvrđena je vrijednost boda B u iznosu od 0,30 kn/m2. Riječ je o vrijednosti jednakoj mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Krka - naselja Krk, koja se primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina te vrsti nekretnine, a iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice - boda B - određene u kunama po m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn). 
Komunalna naknada prihod je Proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture. Njime se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. 
U proteklih osam godina realizirani su brojni kapitalni projekti u izgradnji novih nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina te proširenja javne rasvjete. Također, izgrađeni su magistralni vodovodi i mjesne mreže u svim naseljima Grada Krka. Obzirom na takve aktivnosti vidljivo je da trenutna vrijednost boda B financijski ne osigurava niti održavanje postojeće infrastrukture, pa je, radi osiguranja namjenskih proračunskih prihoda i očuvanja standarda u drugim djelatnostima koje se financiraju iz poreznih prihoda gradskog Proračuna, bilo nužno povećati vrijednost boda B s 0,30 kn/m2 na 0,39 kn/m2.
 
- usvojeni prijedlozi planova davanja koncesija, i to prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu i prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
Temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim bi planovima trebale biti obuhvaćene koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje po posebnim zakonima postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave.
Grad Krk temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne djelatnosti: obavljanje dimnjačarskih poslova, obavljanje pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika) te održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, odnosno uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila.
Za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sklopljen je ugovor s Marijom Turčić iz Omišlja, vlasnicom Građevinsko-komunalnog obrta Komunalac i Josipom Cvelićem iz Malinske, vlasnikom Obrta Usluge Cvelić, i to na razdoblje od pet godina (od 27. srpnja 2009. do 27. srpnja 2014. godine). Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Mensurom i Hajderom Bajrektarevićem, vlasnicima obrta KDS Dimnjačar - Primorje iz Klenovice, na razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017. godine). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina, na razdoblje od sedam godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine).
Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima odnosno dinamici obavljanja pojedinih djelatnosti, Planom davanja koncesija za 2014. godinu planira se davanje nove koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova, obzirom da postojeći ugovor o koncesiji istječe 27. srpnja 2014. godine. Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2014. do2016. godine planirano je također davanje koncesije iz područja komunalnih djelatnosti, i to onih koje istječu ili se novim natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg razdoblja. Konkretno, radi se o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova kao i u slučaju Godišnjeg plana, obzirom da u 2015. i 2016. godini ne istječe niti jedan postojeći ugovor o davanju koncesija, niti je za sada planirano davanje koncesija iz drugih komunalnih djelatnosti.
 
- podneseno Izvješće vezano uz plaćanje naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk - grad Krk po zahtjevu Fiorella Fiorentina, Grazielle Fiorentin i drugih
 
 
- podneseno Izvješće o stanju sigurnosti na području otoka Krka i lokalnih samouprava za vrijeme trajanja turističke sezone 2013. godine
 
 
- pitanja i odgovori