04. sjednica Gradskog vijeća: Podržano osnivanje dvaju novih trgovačkih društava

U Maloj vijećnici Grada Krka, 29. listopada 2013. godine, u punom sazivu, održana je 04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije s prilozima i jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
 
Obzirom da je Serđo Samblić temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka svoj vijećnički mandat, iz osobnih razloga, stavio u mirovanje, sukladno navedenom Zakonu i međustranačkom Sporazumu (PGS-SDP-HSLS), Primorsko-goranski savez (PGS) kao zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka odredio je Danijela Brozića iz Bajčića. Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Serđu Sambliću započelo je 18. listopada, ove godine, kada je ujedno dužnost člana Gradskog vijeća počeo obnašati njegov zamjenik Danijel Brozić. Imenovanje zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka zaključeno je davanjem svečane prisege.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  13. kolovoza 2013. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
 
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine ostvario je prihode u iznosu od 25.010.928,91 kn, što predstavlja 38,7% od planiranog godišnjeg Proračuna, a obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35% do 40% Proračuna, isti je ostvaren u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je za turističku sezonu, pa se prihodi većim dijelom ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koju provodi Porezna uprava.
U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 22.376.328,29 kn prihoda i primitaka, što znači da je u ovoj godini ostvareno 2.634.600,62 kn više prihoda nego li prošle. Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, naknada uključujući komunalni doprinos, prihoda od donacija te primitaka od zaduživanja. Smanjenje prihoda ostvareno je od poreza na imovinu uključujući porez na promet nekretnina, pomoći, prihoda od imovine, tj. zakupa javnih površina i koncesija te prodaje imovine građevinskog zemljišta. 
Prihodi su povećani zahvaljujući komunalnom doprinosu i donacijama uplaćenim za izgradnju trgovačkog centra Plodine kao i komunalnom doprinosu vezanom uz legalizaciju bespravno sagrađenih građevina. Kako se ovdje govori o namjenskom prihodu isti će biti utrošen uglavnom za otkup građevinskog zemljišta te izvlaštenja povezana uz gradnju cesta i parkirališta, kao i za izradu prostorno planske dokumentacije. 
Unatoč nimalo idealnim gospodarskim kretanjima i prognozama za 2013. godinu uspješno je dovršen projekt izgradnje školske sportske dvorane i uređenje Školskog trga, uz korištenje kredita ugovorenog u iznosu od 8.000.000,00 kn. Kako je krajem 2012. godine ostvarena pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju dvorane u većem iznosu nego što je to bilo poznato u trenutku usvajanja Proračuna za 2013. godinu (ukupno je doznačeno 3.637.423,37 kn) nije bilo potrebe da se u cijelosti iskoristi ugovoreni kredit. Tako je do 30. lipnja 2013. kredit iskorišten i zaključen u iznosu od 6.352.006,94 kn. 
Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 33.047.590,37 kn, što je 42,65% od planiranih izdataka za 2013. godinu koji iznose 77.717.346,00 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su također grupirani prema programima i aktivnostima, kao i prema ekonomskom načelu - kontima računskog plana. Rashodi također uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30. lipnja 2013. godine te obračunatu plaću za mjesec lipanj.
U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 61% su rashodi poslovanja (2012. bili su 88%, 2011. 80%, a 2010. 86%), 29 % rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2012. bili su 7,5%, 2011. 12,42%, a 2010. 12,98%), a 10% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2012. bili su 4%, 2011. 7%, a 2010. 1%).
 
 
- usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
 
Trgovačko društvo Ponikve d.o.o. kandidiralo je projekt izgradnje vodnih građevina na području otoka Krka na natječaj Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Spomenuto trgovačko društvo provelo je i postupak nabave za svaku od pojedinih dionica vodovodne mreže te sklopilo ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima.
Obzirom da su u osnovnom Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom između Hrvatskih voda i TD Ponikve d.o.o. bile navedene procijenjene vrijednosti za pojedine investicije, nakon sklopljenih ugovora s izvođačima došlo je do određenih korekcija u iznosu sufinanciranja. Tako je Dodatkom Ugovora o sufinanciranju smanjen udio Hrvatskih voda sa 17.799.342,41 kn na 17.772.190,27 kn, dakle za 27.152,14 kn. 
Ovim Izmjenama i dopunama Odluke prihvaćeno je uvećanje iznosa koji osigurava Grad Krk na temelju osnovne Odluke o prihvaćanju investicije za umanjenje udjela Hrvatskih voda. Tako će Grad Krk sudjelovati u financiranju troškova građenja u iznosu od 2.004.856,87 kn (1.977.704,73 kn + 27.152,14 kn), a navedena sredstva planiraju se osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Krka. Sredstva će biti planirana Proračunom Grada Krka za 2013. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kn te Proračunom Grada Krka za 2014. godinu u iznosu od 1.004.856,87 kn. 
 
- usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (uz dva naknadno dostavljena amandmana kao dopune Prijedloga Odluke) 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta, dio k.č. 3440/13 (dio z.č. 1544/1,2 i 3), k.o. Krk - grad
 
Grad Krk, 28. lipnja 2013. godine u Narodnim novinama (br. 80/2013.) objavio je natječaj za prodaju dijela k.č. 3440/13, k.o. grad Krk (dio z.č. 1544/1,2 i 3, k.o. Krk) površine 309 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, radi formiranja okućnice, s utvrđenom početnom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 109,00 EUR po m2 te s obvezom plaćanja jamčevine u iznosu od 20% ponuđene cijene za cjelokupnu površinu zemljišta. Na prethodno navedeni natječaj prispjele su dvije ponude, i to Josipa Justića iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 112,00 EUR po m2 te s potvrdom o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 52.000,00 kuna i Snježane Justić Malović iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 140,00 EUR po m2 te s potvrdom o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 65.087,00 kuna.
Prispjele ponude otvorene su na Kolegiju gradonačelnika održanom 29. srpnja 2013. godine, o čemu je sastavljen Zapisnik. Tada je utvrđeno da obje prispjele ponude sadrže svu dokumentaciju traženu oglasom natječaja. 
Kriterijem za odabir najpovoljnije ponude utvrđena je ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene, odnosno ponuda Snježane Justić Malović.
 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk i Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk
 
Temeljem novih odredbi Zakona o vodama, Trgovačko društvo Ponikve d.o.o. Krk u svojstvu javnog isporučitelja komunalnih vodnih usluga više se ne smije baviti drugim nevodnim djelatnostima jer će u protivnom izgubiti to svojstvo pa je stoga bilo potrebno iz postojećeg trgovačkog društva izdvojiti sve ostale djelatnosti. Slijedom navedenog, Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk na sjednici održanoj 23. rujna, ove godine, razmotrivši ovu problematiku, donijela je Odluku o osnivanju dva nova trgovačka društva, kojima će upravljati jedan direktor, a koja će biti u vlasništvu svih otočnih jedinica lokalne samouprave:
 
  1. Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk u čijem su djelokrugu: prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog otpada; prikupljanje i prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada; gospodarenje biootpadom; skupljanje otpada; druge obrade otpada; zbrinjavanje otpada odlaganjem; posredovanje u gospodarenju otpadom; trgovanje otpadom; proizvodnja električne energije; trgovina električnom energijom; proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla; izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture; održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete;
  2. Trgovačko društvo za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti Ponikve usluga d.o.o. Krk u čijem su djelokrugu: računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti; izdavanje ostalog softvera; obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; obračun i objedinjena naplata vodnih, komunalnih i drugih usluga; uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti.
 
- usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk te jednoglasno usvojeni Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica
 
 
 
 
- pitanja i odgovori
 
Tijekom rasprave po ovoj, posljednjoj točki Dnevnog reda otvorene su mnoge značajne teme. Najprije se raspravljalo o problemu presuda vezanih uz financijski izuzetno zahtjevne naknade za zemljišta što ih je izvlastila bivša Općina. Tako će gradski vijećnici već sljedećeg saziva na uvid dobiti čitavu kronologiju posljednje, ujedno i financijski najzahtjevnije presude, koja će biti dopunjena modelima njezina zatvaranja. U nastavku, raspravljalo se o dovršenju mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh za koju je pokrenut postupak legalizacije, izgradnji POS-ovih stanova za koje su naručeni idejni projekti i koji bi trebali biti izgrađeni po modelu dobre energetske učinkovitosti, rasvjeti na potezu od doma zdravlja do robne kuće čije se dovršenje očekuje tijekom naredne godine, projektu otočnog deponija građevinskog otpada, problemu parkirališnih mjesta tijekom zimskih mjeseci i mogućnosti njihove naplate tijekom čitave godine te naposlijetku planovima vezanim uz nastavak sanacije gradskih zidina.