24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 21. prosinca 2012. godine, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. studenog 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine, Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2015. godine, te Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima (Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2013. godinu)
 
Prihodi i primici Proračuna za 2013. planirani su u iznosu od 76.717.346,00 kn od čega su: prihodi poslovanja - 60.522.346,00 kn, prihodi od prodaje imovine - 4.050.000,00 kn, te primici od zaduživanja - 12.145.000,00 kn. Planirano je i 1.000.000,00 kn viška prihoda iz 2012. godine koji će biti preneseni u 2013., pa je ovim Proračunom na raspolaganju ukupno 77.717.346,00 kn.
U odnosu na 2012. Proračun za narednu godinu u ukupnom se iznosu povećava za 6.235.626,00 kn, odnosno 8,7%. Prihodi i primici se u 2013. povećavaju radi planiranih pomoći i kredita za nove kapitalne projekte, kao i za izgradnju školske sportske dvorane za koju je u 2013. planirano 4.300.000,00 kn. Za dvoranu je također planirana i nabava opreme u vrijednosti od 400.000,00 kn, ali i uređenje Školskog trga (Tga Krčkih glagoljaša) u iznosu od 2.800.000,00 kn, što će se financirat zaduživanjem iz kredita čije korištenje započinje u ovoj godini. Proračun za 2013. u dijelu poreznih prihoda planiran je s povećanjem od 2% u odnosu na prethodnu godinu, a značajnija povećanja prihoda donose više planirani prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći drugih proračuna, zatim komunalnog doprinosa, prodaje imovine i zaduživanja. Planirano je i zaduživanje za dovršetak izgradnje školske sportske dvorane u iznosu od 7.500.000,00 kn te za kandidirane projekte IPARD fonda Eeuropske unije u iznosu od 4.625.000,00 kn. Ti su projekti trenutno u postupku odobravanja, a namijenjeni su kanalizaciji istočnog dijela grada Krka te cestama. Prema pravilima za kandidiranje i dobivanje sredstava iz Europskih fondova, svi projekti koji su u postupku moraju biti planirani proračunom i projekcijama. Financiranje u prvoj fazi ide na teret jedinice lokalne samouprave, i to iz sredstava kredita, a po dovršenom projektu fondovi refundiraju uložena sredstva. Zbog obaveze planiranja kandidiranih projekata Proračun za 2013. značajno je, unatoč recesiji, veći nego li prethodne godine. U odnosu na 2012. godinu prema grupama prihodi su u 2013. godini planirani na sljedeći način. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 60.522.346,00 kn što je za 11,7%, odnosno 6.342.346,00 kn, više nego li prošle godine. Prihodi od poreza više su planirani za 568.000,00 kn, radi više planiranog poreza na dohodak u iznosu od 300.000,00 kn, poreza na kuće za odmor u iznosu od 50.000,00 kn i poreza na potrošnju u iznosu od 180.000,00 kn. (Povećanje prihoda od poreza na potrošnju očekuje se radi povećanja prometa, ali i uvođenja fiskalnih blagajni u ugostiteljske objekte.) Više su planirane pomoći iz proračuna za ukupno 4.338.000,00 kn, od čega su smanjene tekuće pomoći otočkih općina za vatrogastvo u iznosu od 306.000,00 kn, a povećane kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 4.960.000,00 kn, radi pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac. Više su planirani prihodi od imovine, i to za 255.000,00 kn radi povećanja prihoda od koncesijskih odobrenja. Sredstva od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu, ukupno su planirana za 1.620.000,00 kn više nego li prethodne godine. 
Rashodi Proračuna za 2013. planirani su u iznosu od77.717.346,00 kn. Planom su tako raspoređeni prihodi u iznosu od 64.592.346,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 12.125.000,00 kn te 1.000.000,00 kn prenesenih sredstava iz 2012. godine. Tekući rashodi su 49.461.346,00 kn, kapitalni 19.591.000,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.665.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su za 4,9 % više nego li ove godine. Smanjuju se materijalni rashodi i tekuće donacije, a povećavaju izdaci za financijsku imovinu zbog povećanja rashoda za kamate na kredite te ostali rashodi. Za plaćanje obaveza prema sudskim presudama za ovršne postupke planirano je 1.850.000,00 kn i taj će iznos značajno opteretiti Gradski proračun.
U 2013. godini dovršavaju se  kapitalni projekti od kojih neki povećavaju društveni i komunalni standard, kao što je izgradnja školske dvorane i nastavak Vodoopskrbe Šotoventa, neki su uključeni u  projekte zaštite okoliša, kao što je to Projekt Jadran u okviru kojeg se gradi pročišćivač otpadnih voda, a započet će i projekt Katastarske izmjere te izrade nove baze podataka. Prema Zakonu o proračunu Proračun se planira na programskom načelu. Prema tome svi su rashodi raspoređeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela i šest odsjeka. Proračunski korisnici dio su Odsjeka za proračun i financije.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2013. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2012. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procjenjena su na iznos od 7.020.000,00 kn od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 200.000,00 kn od prihoda spomeničke rente, 670.000,00 kn od prihoda koncesijskih odobrenja, 200.000,00 kn od prihoda boravišne pristojbe, 560.000,00 kn od prihoda ekološke pristojbe, 100.000,00 kn od prihoda naknade za održavanje groblja, 300.000,00 kn od pomoći, te 490.000,00 kn od općih prihoda koji se planiraju osigurati u Proračunu za 2013. godinu. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina planira izdvajanje od 1.850.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.930.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 700.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.440.000,00 kn, te za održavanje groblja 100.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 8.822.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn planira osigurati od sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, 2.800.000,00 kn od primitaka kredita, 152.000,00 od prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 360.000,00 kn od prihoda koncesija, te 10.000,00 kn od prihoda donacija. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 3.222.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 4.050.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 400.000,00 kn, te za pripremu gradnje, tj. prostorno plansku dokumentaciju 900.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Plana procjenjena su na iznos od 10.125.000,00 kn, od čega se 600.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od naknade za priključenje, 3.205.000,00 od primitaka kredita, 2.805.000,00 kn od prihoda poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima - HBOR, 100.000,00 kn od prihoda pomoći, 815.000,00 kn od općih prihoda, 850.000,00 kn od viška prihoda, 100.000,00 kn od vodnog doprinosa, 50.000,00 kn od prihoda koncesija, te 1.600.000,00 kn od prihoda prodaje imovine koji će se osigurati iz Proračuna za 2013. godinu. Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom planira izdvajanje od 3.620.000,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 6.505.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojeni Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava: Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2013. godinu, Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2013. godinu, te Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
 
Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2013. raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Prihod od boravišne pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn. Iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 240.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 100.000,00 kn, za bežični Internet 100.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka 90.000,00 kn, za održavanje zelenih površina 100.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za održavanje plaža 100.000,00 kn, za zaštitu kulturne baštine 50.000,00 kn, te za proslavu Dana grada 20.000,00 kn.
Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe utvrđuje se raspored i način korištenja, odnosno ulaganja sredstava od ekološke pristojbe na području Grada Krka. Prihod od ekološke pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn. Iz tih je sredstava za održavanje zelenih površina planirano izdvajanje od 500.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 90.000,00 kn, za održavanje plaža 60.000,00 kn, te za zaštitu kulturne baštine 50.000,00 kn.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih gradskih Rješenja, te 50.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente za 2013. planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine
 
Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2011., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Nadalje, I. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te s viškom prihoda iz 2011. od 5.931.720,39 kn ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od  prethodnog Proračuna. II. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 65.550.000,00 kn prihoda i primitaka, te s viškom prihoda iz 2011. od 5.931.720,39 kn ukupno iznosi 71.481.720,39 kn. III. Izmjena Proračunakonačno predlaže umanjenje u iznosu od  8.552.696,00 kn, uglavnom  radi smanjenja kredita za izgradnju školske sportske dvorane u 2012. i korištenja dijela tog kredita u iznosu od 7.500.000,00 kn u 2013. godini. Korištenje kredita prati dinamiku izgradnje projekta koji obuhavaća izgradnju i opremanje dvorane, rekonstrukciju Školskog trga (Trga krčkih glagoljaša) i parkirališta.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu kako bi se izvršilo usklađenje sa pozicijama Proračuna Grada. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu procjenjena su na iznos od7.390.000,00  kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, dok se 2.890.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika po I. Izmjeni ovog Programa, planira osigurati iz ostalih pozicija Proračuna za ovu godinu.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Naime, I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, isti se smanjio za 12,5 %. Zaključcima gradonačelnika odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine planirane investicije su se smanjivale odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog programa procjenjena su u iznosu od 3.565.983,64  kn, od čega se 3.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u ovoj godini, a 65.983,64 kn, na koliko je procjenjena razlika, planira se osigurati iz ostalih pozicija Proračuna za 2012. godinu.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo je realizirati i I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina  za 2012. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama Proračuna Grada. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Plana procjenjena su na iznos od4.525.000,00 kn od čega se 850.000,00 kn planira osigurati iz sredstava naknade za priključenje, a razlika od 3.675.000,00 kn iz ostalih pozicija Proračuna za 2012. godinu.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
Usvajanjem ovog Zaključka Gradsko vijeće dalo je suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka, odnosno korištenju okvirnog kredita po poslovnom računu kod banke u kojoj Grad ima otvoren račun, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, i to u okvirnom iznosu od 1.500.000,00 kn, prema uvjetima banke kreditora, u razdoblju od 02. siječnja do 30. prosinca 2013. godine.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 
Usvajanjem ovog Zaključka Gradsko vijeće  na prijedlog Županijskog suda u Rijeci, kao suca porotnika za mladež, potvrdilo je Igora Gržetića, prof. iz Krka.