22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 22. listopada 2012. godine, održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2012. godine
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb za financiranje projekta izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku
 
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 24. svibnja, ove godine, usvojilo je Odluku o prihvaćanju investicije - izgradnja školske sportske dvorane u gradu Krku. Ovogodišnjim Proračunom, kao i Odlukom o izvršavanju Proračuna, za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirano je zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn. Temeljem Zakona o javnoj nabavi proveden je postupak za dobivanje spomenutog novčanog kredita. Kredit su ponudile Erste & Steiermarkische banka d.d. Rijeka, Hypo-Alpe-Adria banka d.d. Zagreb i Privredna banka d.d. Zagreb. Na prijedlog Povjerenstva za javnu nabavu, na sjednici Kolegija gradonačelnika Grada Krka, održanoj 27. kolovoza, ove godine, kao najpovoljnija odabrana je ponuda Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb, i to uz kamatnu stopu od 3,5% na rok od deset godina (2012. - 2022.), bez počeka uz kvartalnu dinamiku otplate glavnice i kamate (40 rata), naknadu za odobrenje kredita od 0,6 %, naknadu za rezervaciju od 0,25% godišnje na iznos odobrenih a ne iskorištenih sredstava, te uz instrumente osiguranja kredita - mjenice i zadužnice.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Sukladno zakonskim odredbama, a budući da dosadašnjoj ravnateljici istječe četverogodišnji mandat, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan raspisalo je natječaj i provelo postupak za izbor i imenovanje ravnatelja/ice navedene Ustanove, da bi potom Gradu Krku, inače njezinu osnivaču, uputilo prijedlog da se za ravnateljicu dječjeg vrtića na novi četverogodišnji mandat iznova imenuje Irena Žic Orlić, koja ispunjava sve propozicije natječaja. Gradonačelnik je na sjednici Kolegija, održanoj 15. listopada, ove godine, razmotrio predmetni zahtjev, podržavši prijedlog Upravnog vijeća Ustanove, da bi isti potom jednoglasno usvojilo i Gradsko vijeće. (Prijedlog je prethodno razmotrio i podržao Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada, ove godine.)
 
- usvojena (12 - za / 3 - suzdržana) informacija o zahvatima Marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage
 
U jednosatnoj raspravi, koja je zbog nazočnosti većeg broja gostiju stavljena na sam početak sjednice, sudjelovali su predstavnik Marine Punat Krešimir Žic, načelnik Općine Punat Mladen Juranić, direktor TKD Ponikve i stanovnik naselja Kornić Frane Mrakovčić, te nekolicina njegovih sumještana, članova tamošnjeg mjesnog odbora. O Puntarskoj dragi, modelu rada i udjelima ekspoloatiranja proteklih je tjedana vođena rasprava između investitora širenja Marine Punat s jedne, i kritičara tog projekta s druge, uglavnom krčke, strane. Informativno izlaganje o događanjima koja su dovela do izgradnje, a kasnije i do zaustavljanja instalacije novih privezišta najprije je vijećnicima obrazložio gradonačelnik Darijo Vasilić. Istaknuo je kako gradska izvršna vlast drži da na području Marine nije primjereno povećavati broj vezova kao ni površinu akvatorija tog kompleksa obzirom na to da, sukladno stajalištima Grada Krka, nisu ispunjeni uvjeti iz Studije gospodarenja i zaštite Puntarske drage, ali ni Studije utjecaja tog zahvata na okoliš. O takvom stajalištu Grad je upoznao nadležna državna i županijska tijela tražeći da se i u novom županijskom prostornom planu uređenja Marini Punat ne dopusti povećanje broja vezova sa sadašnjih 850 na 1000. Izlaganje Krešimira Žica išlo je za tim da gradskim vijećnicima ukaže na poslovni i razvojni značaj tog projekta, podsjećajući da se tvrtka na čijem je čelu dulji niz godina pridržava najstrožih ekoloških propisa i normi te činjenicu da bi dovršetak te 25.000.000,00 kn vrijedne investicije stvorio uvjete otvaranja novih radnih mjesta. S njim se složio i puntarski načelnik Mladen Juranić koji je predložio da se u nakani rješavanja problema čim prije oformi svojevrsno stručno povjerenstvo koje bi činili predstavnici Grada Krka, Općine Punat, MO Kornić i Marine Punat. S dvanaest glasova za i tri suzdržana usvojena je informacija o zahvatima Marine Punat u akvatoriju Puntarske drage, kao i gradonačelnikova zadaća da prati stanje i pokretanje inicijativa s ciljem njezine zaštite, a podržan je i prijedlog formiranja zajedničkog stručnog povjerenstva.
 
 
Dopuna Dnevnog reda:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat
 
Ovim Zaključkom Grad Krk preuzima sufinanciranje rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat. Ukupna vrijednost ugovorenih radova uvećana za uslugu stalnog stručnog nadzora, izvedbenog projekta i kontrolnih ispitivanja iznosi 3.379.750,00 kn (s PDV-om). Osim Grada Krka koji će predmetne radove sufinancirati iznosom od 861.836,25 kn (ili s 25,5%), iste će s 1.351.900,00 kn (ili s 40%) sufinancirati Županijska uprava za ceste, te s 1.166.013,75 kn (ili s 34,5%) Općina Punat.
 
- pitanja i odgovori