21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 27. srpnja 2012. godine, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvajen Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s prilozima
 
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. ostvario je prihode u iznosu od 22.376.328,29 kn, što predstavlja 37,8% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom  da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% Proračuna možemo reći da se isti za sada ostvaruje u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je uz turističku sezonu, pa se prihodi ostvaruju većim dijelom u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koju provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 20.786.948,50 kn prihoda i primitaka, što znači da je u ovoj ostvareno 1.589.379,79 kn više. To povećanje prihoda ostvareno je kod poreza na dohodak, pomoći, prihoda od imovine, komunalne naknade i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.  Smanjenje prihoda i dalje je prisutno kod prihoda od komunalnog doprinosa i poreza na promet nekretnina. Posljedice opće recesije koja je započela 2009. u proračunskim prihodima prensene su i u 2012. Naime, prihodi koji su iz godine u godinu rasli, sada ne samo da stagniraju već i blago padaju. Unatoč ne baš dobrim gospodarskim kretanjima i prognozama u ovogodišnji Proračun uključen je projekt izgradnje školske sportske dvorane, i to u cijelosti, uključujući tako korištenje kredita u iznosu od 8.000.000,00 kn, u prihodima i rashodima. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.602.034,99 kn, a prošle godine u iznosu od 8.681.687,68 kn, što ukazuje na smanjenje od 79.653,39 kn. Pritom je od poreza na dohodak ostvareno ukupno povećanje od 459.039,79 kn, a od poreza na promet nekretnina smanjenje od 603.064,40 kn ili čak 1.100.000,00 kn u odnosu na 2010. Naplata poreza na kuće za odmor započela je u lipnju i prihod je za 45.238,42 kn bolji nego li prošle godine. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.443.565,63 kn, te su za 286.785,18 kn veći nego li prošle godine. Prihod od komunalne naknade, doprinosa i naknade za priključke ostvaren je u iznosu od 3.573.895,77 kn što je za 424.179,18 kn manje nego 2011. Pritom je za 400.566,75 kn više ostvarena komunalna naknada, a za 748.090,64 kn manje komunalni doprinos, odnosno naknada za priključke, za 76.655,29 kn. Ostali prihodi ostvareni su na razini prethodne godine. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 28.113.699,58 kn, što je 39,33% od planiranih izdataka za 2012. koji iznose  71.481.720,39 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, no osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu, odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su  grupirani i prema programima i aktivnostima. Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30. lipnja 2012., te obračunatu plaću za mjesec  lipanj 2012. U strukturi  ostvarenih  rashoda i izdataka 88% su tekući rashodi (2011. su bili 80%, 2010. 86%, a 2009. 69%), 7,51 % su kapitalni rashodi (2011. su bili 12,42%, 2010. 12,98%, a 2009. 29%), a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2011. su bili 7%, 2010. 1%,  a 2009. 2%).
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
 
Temeljem provedenog javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, ista se dodijeljuje Mensuru i Hajderu Bajrektareviću, vlasnicima KDS Dimnjačar - Primorje sa sjedištem u Klenovici. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena je na rok od 5 pet godina, a visina naknade određena je u iznosu od 26.000,00 kn godišnje, i plaća se u dvanaest jednakih mjesečnih obroka, u korist gradskog Proračuna. Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a osobito u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od požata , te Odlukom o dimnjačarskoj službi.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o članstvu Grada Krka u Energetskoj udruzi Kvarner
 
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalnoi neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapšređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese, te ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Zadruga se temelji na zadružnim vrednotama: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti, te moralnim vrednotama poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za druge. Temeljem odredbi Zakona o zadrugama  istu može osnovati najmanje sedam osnivača, i to pravne osobe te potpuno poslovno sposobne fizičke osobe. U Republici Hrvatskoj započeo je proces osnivanja prvih energetskih zadruga  čije su poslovanje i interes vezani za energetiku odnosno za korištenje obnovljivih izvora energije. Energetske zadruge u državama Europske unije i svijetu pokazale su se kao vrlo koristan model  u lokalnim zajednicama, kojim su građani ostvarili upravljačka i kontrolna prava u korištenju prirodnih resursa i u proizvodnji energije. Sve smo bliže vremenu kada su klasični energenti iscrpljeni, odnosno kad se povećava energetska ovisnost i uvoz energije pa se obnovljivi izvori  sve više primjenjuju, što dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, smanjenja javnih troškova i ulaganja u razvoj lokalnih zajednica. U današnjem trenutku obnovljivi izvori energije postaju i ekonomski opravdani jer podižu razinu zaposlenosti, smanjuju troškove i podižu standard. Otok Krk od 2004. godine vrlo uspješno selektira otpad te je svojim gospodarenjem ovom vrijednom sirovinom dao primjer čitavoj Hrvatskoj. Usmjereni ka konačnom cilju - da postanemo otok s nultom emisijom CO2 u proteklom razdoblju pokrenuta je inicijativa i izvršene su odgovarajuće pripremne radnje, analize, te izrađena strategija za proizvodnju biomase, katastar krovova i ostalo, a sve u cilju osnivanja energetske zadruge kvarnerskih otoka. Gradsko vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja 2011. donijelo je Odluku o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Naime, Europska unija se obvezala da će do 2020. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20%, te za jednako toliko povećati energetsku učinkovitost i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. U tom smislu Grad Krk donio je i javno objavio svoju izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, a potpisan je i Sporazum gradonačelnika kojim se gradovi obvezuju da će zajedno nastojati ostvariti ciljeve Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Slijedom navedenog, a u cilju ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije, prihvaćanjem prijedloga ove Odluke Grad Krk biti će jedan od osnivača Energetske zadruge Kvarner. Ostali osnivači, prema informacijama članova Inicijativnog odbora, bile bi druge pravne osobe i otočke jedinice lokalne samouprave (Općina Omišalj, Ponikve d.o.o., Biskupija Krk, Eko Kvarner, samo su neke od njih). Prilikom osnivanja odnosno ulaska u Zadrugu plaća se naknada u iznosu od 1.000,00 kn, jednokratno.
 
 
- usvojen Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka
 
Temeljem Zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj donesen je Pravilnik o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina kojim se uređuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika. Krajem svibnja 2012., Grad Krk je zaprimio prijedlog Mihaele Cvjetković, izabrane predstavnice srpske nacionalne manjine u Gradu Krku za donošenje odgovarajuće Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika srpske nacionalne manjine. Slijedom podnesenog prijedloga, pripremljen je radni prijedlog Odluke kojeg je najprije raspravio i prihvatio Kolegij gradonačelnika. Sukladno ovoj Odluci, Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Krku ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 50 % od iznosa naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka. Sredstva za nagradu iz stavka isplaćuju se na žiro račune predstavnika nacionalne manjine najkasnije do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Predstavnici nacionalnih manjina dužni su izraditi financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun. Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
 
 
- pitanja i odgovori
 
Dopuna Dnevnog reda:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o diobi suvlasničke zajednice