20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 24. svibnja 2012. godine, održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. ožujka 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. s prilozima: a) Knjiga izdanih računa 2011.; b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2011.; c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2011., HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; d) Izvod iz knjige javnog duga za 2011.
 
Proračun Grada Krka za 2011. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca  2010. u iznosu od 54.820.000,00 kn, i to s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 15. studenog  2011. u iznosu od 52.826.800,00 kn i utvrđenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn. Za Proračun Grada Krka 2011. značajno je sljedeće. Unatoč visoko ostvarenom postotku ostvarenja Proračuna od 101,78%, u pojedinim stavkama on se nije ostvario u planiranim iznosima. Ako se izuzme prihod od kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac, koji je uplaćen 30. prosinca 2011. u iznosu od 5.777.825,02 kn dolazimo do iznosa od 47.986.736,41 kn ostvarenog Proračuna, što je 89,25% od planiranog. Pri tome je u grupi poreznih prihoda, prihod od poreza na dohodak od nesamostalonog rada ostvaren u iznosu od 100%, ali je podbacio prihod od poreza na promet nekretnina, tako da je ostvareno 78% od planiranog, prihod od imovine ostvaren je s 89 %, prihod od pristojbi ostvaren je s 92%, od čega je najznačajniji komunalni doprinos ostvaren s 87%. Isto tako prihod od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta ostvaren je s 56%, (a prema zaključenim ugovorima uplate su stigle u 2012.). U dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna prisutan je zastoj gospodarske aktivnosti u IV. kvartalu, u dijelu prihoda koji se mogu odgoditi (promet nekretnina, komunalni doprinos, građevinsko zemljište) što je posljedica opće recesije i nelikvidnosti, ali i zastoja u novčanim tokovima koji se obično pojavljuje u vrijeme parlamentarnih izbora. Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 53.764.561,43 kn, što predstavlja 101,78% od planiranih 52.826.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 47.613.760,98  kn, ostvareno je 12,92% više prihoda i primitaka. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 48.751.641,82 kn što u odnosu na planiranih 53.745.600,78 kn, čini 90,71% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2010., kada je ostvareno 47.312.172,94 kn, rashodi su povećani za 3%.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godinu
 
Višak prihoda poslovanja u iznosu 15.442.601,77 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 5.529.467,58 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.900.214,58 kn. Stoga, višak prihoda poslovanja za 2011. utvrđuje se u iznosu od 5.931.720,39 kn. Isti će se utrošiti kako slijedi: 5.777.825,02 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac i bit će prenese Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve; 99.805,00 kn su sredstva pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje Frankopanskog kaštela; 54.090,37 kn  su sredstva na redovnom računu i biti će utrošena za rashode poslovanja.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 21. prosinca 2011., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.720,39 kn, pa ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od prethodnog Proračuna. Donošenje II. izmjene Proračuna s povećanjem od 5.100.000,00 kn, potrebno je radi osiguravanja sredstava za kapitalni projekt izgradnje školske sportske dvorane koji obuhavaća izgradnju i opremanje dvorane, te rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga). Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. i njegove izmjene nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja za ovu namjenu planirana su sredstva pomoći u iznosu od 4.500.000,00 kn. Međutim, odobreno je 1.500.000,00 kn, a nastalu razliku treba pokriti zaduživanjem u iznosu od 8.000.000,00 kn. Kako je došlo do promjena u vrijednosti investicija ovom se izmjenom Proračuna: vraćaju sredstva odobrene donacije Regije Veneto u iznosu od 800.000,00 kn za rekonstrukciju gradskih zidina; kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za izgradnju sportske dvorane umanjuje za 3.000.000,00 kn; sredstva od prodaje građevinskog zemljišta smanjuju se za 700.000,00 kn; prihvaća zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn prema uvjetima koji budu definirani nakon provedbe postupka javne nabave.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. 
 
Izgradnja školske sportske dvorane u gradu Krku najbitniji je projekt Grada u ovoj godini. Pored izgradnje samog objekta projekt obuhvaća i rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga) s pothodnikom koji povezuje zgradu škole i sportsku dvoranu, opremanje, nadzor i druge troškove, pa ukupna vrijednost investicije iznosi 12.800.000,00 kn. Rekonstrukcija trga neophodna je jer uključuje povezivanje cjelokupne infrastrukture trga. Zbog zaštite i prezentacije arheoloških nalaza na prostoru sportske dvorane projekt je prilagođen novim okolnostima. Dodatni radovi tako su procijenjeni na 2.000.000,00 kn, te i za njih treba osigurati sredstva. Ovaj značajan projekt financira se uz pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.292.765,07 kn, od čega je već u 2011. realizirano 1.899.991,83 kn, a u 2012. planirano je još 392.273,24 kn pomoći. Također očekuje se i pomoć Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 1.500.000,00 kn. Naime, u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. planirani iznos pomoći u svim projekcijama iznosio je 4.500.000,00 kn, ali zbog reduciranja sredstava iz Državnog proračuna ista su smanjena, pa sada iznose 1.500.000,00 kn. Obzirom na spomenute okolnosti, a u cilju dovršenja školske sportske dvorane s pratećim sadržajima, usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu prihvaća se zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014.
 
Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri godine. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2011. u ukupnom iznosu od 60.535.100,00 kn, a njegova I. izmjena usvojena je u iznosu od 70.998.820,39 kn. Usvajanjem II. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnih pomoći i donacija, pa je potrebno uskladiti Plan razvojnih programa s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih programa za 2012. iznosi 31.580.720,39 kn, što pokazuje povećanje od 15,76 % u odnosu na dosadašnji, a izmjena se odnosi na povećanje vrijednosti investicije izgradnje školske sportske dvorane u iznosu od 4.300.000,000 kn, obzirom da će se cjelokupna izgradnja financirati na teret 2012., i to uglavnom sredstvima kredita. II. Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na dodatno planiranih 7.000.000,00 kn iz programa IPARD za izgradnju kanalizacijskog sustava istočnog dijela naselja Krk, koji bi u početku bio financiran sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit bi bio vraćen banci iz sredstava IPARDA. Projekt je zasad u postupku odobravanja, a jedan od uvjeta je da su navedena sredstva planirana Proračunom.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku
 
Ovom odlukom prihvaćen je kapitalni projekt iz dijela Plana razvojnog programa, kao i utvrđeni izvori sredstava za njegovo financiranje, i to: izgradnja školske sportske dvorane u Krku prema Ugovoru o građenju s izvoditeljem GP Krk d.d. iz Krka i Lemal d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 6.947.772,93 kn, te dodatnim radovima po procijenjenoj vrijednosti od 2.000.000,00 kn; rekonstrukcija Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga) prema Ugovoru o građenju s GP Krk d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 2.663.182,50 kn; oprema sportske dvorane prema procijenjenoj vrijednosti od 700.000,00 kn. Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje školske sportske dvorane Grad Krk je Proračunom za 2012. iznos od 8.000.000,00 kn planirao putem kreditnog zaduženja i Računa zaduživanja/financiranja za 2012.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
 
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o komunalnom redu (uz četiri usvojena amandmana)
 
Ovom odlukom uređuje se komunalni red na području Grada Krka, na način da se nastoji riješiti aktualna problematika vezana uz uređenje naselja, održavanje javnih površina, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, te mjerama za provedbu navedenog. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Grada, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno. Istim se osobito uređuje: uređenje naselja; održavanje javnih površina, uređaja i objekata; korištenje javnih površina, uređaja i objekata; gospodarenje otpadom; uklanjanje snijega i leda; uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; mjere za provedbu komunalnog reda; kaznene odredbe; prijelazne i završne odredbe. Nakon utvrđenog radnog nacrta Odluke o komunalnom redu početkom 2012., isti je dostavljen na razmatranje učesnicima njezine provedbe: Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve, Komunalnom društvu Vecla, tijelima Gradske uprave, kao i članovima Gradskog vijeća, a sve u cilju davanja prijedloga, primjedbi komentara i drugih sugestija na predloženi tekst nacrta Odluke. Po dostavljenim prijedlozima, primjedbama, sugestijama, komentarima od strane pojedinih sudionika rasprave i njihove implementacije u radni prijedlog teksta Odluke, od strane zamjenika Gradonačelnika izrađen je novi Prijedlog Odluke o komunalnom redu. Gradonačelnik je 16. svibnja 2012. na Kolegiju, nakon razmatranja radnog nacrta Odluke, utvrdio Prijedlog Odluke, a isti su potom, uz četiri naknadno dostavljena amandmana, prihvatili i gradski vijećnici.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne rasvjete na području Grada Krka
 
Gradonačelnik je na sjednici Kolegija održanoj 02. travnja 2012. donio odluku o provođenju postupka javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova, održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Na raspisani javni natječaj prispjela je samo ponuda Trgovačkog društva Tehno-Val sa sjedištem u Njivicama. Pregledom iste utvrđeno je da ponuda sadrži svu valjanu dokumentaciju traženu oglasom javnog natječaja, temeljem čega je utvrđeno da Tehno-Val ispunjava sve uvjete natječaja, te mu se povjeravaju predmetni komunalni poslovi.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Ovim Odlukom dopunjuje se članak 8. postojeće Odluke o komunalnom doprinosu, na način da se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata odobrava dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, ovisno o broju dana provedenih na ratištu za gradnju nove građevine odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500 m3 ukupnog obujma građevine. Naime, na temelju pokrenute inicijative Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka podržan je prijedlog da se braniteljima odobri dodatni popust prilikom izgradnje novog ili ogradnje/nadogradnje stambenog objekta do navedenog obujma, te je u tom smislu od strane Odsjeka za komunalno gospodarstvo pripremljen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama postojeće Odluke o komunalnom doprinosu. Istiji je najprije, 02. travnja 2012. prihvato Kolegij, a potom i gradski vijećnici.
 
- nije usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata
 
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. donijelo je Odluku o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata. Tom dopunom za ugostiteljski objekt - bivši TIC određen je dio k.č. 3106/1, površine 50 m2, k.o. grad Krk, za ugostiteljsku terasu. Ovim ne prihvaćenim Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, na inicijativu vijećnika Zvonimira Krajinovića i Miljenka Milohnića, bila je predložena izmjena članka 8., i to na način da se k.č. 3106/7 ukupne površine 82 m2, k.o. grad Krk, na Obali Hrvatske mornarice podijeli na dvije ugostiteljske terase: za Ugostiteljski objekt Corsaro (dio k.č. 3106/7 površine 58 m2), te za Ugostiteljski objekt Toš (dio k.č. 3106/7 površine 24 m2).
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu: a) Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka; b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
 
- pitanja i odgovori