18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 21. prosinca 2011. godine, održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; jednoglasno usvojene projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine; jednoglasno usvojen Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine; jednoglasno usvojeni Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu i Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2012. sastoji se od Proračuna za 2012., projekcija Proračuna za razdoblje 2013. - 2014., Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014., te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. Prihodi i primiciProračuna za 2012. planirani su u iznosu od  57.840.00,00 knod čega prihodi poslovanja iznose 54.270.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine 3.550.000,00 kn, te primici od zaduživanja 20.000,00 kn. Osim toga, planirano je i 1.500.000,00 kn  viška prihoda iz 2011. koji će biti preneseni u 2012., pa je tako ovim prijedlogom Proračuna na raspolaganju ukupno 59.340.000,00 kn.  U odnosu na prošlogodišnji, Proračun za 2012. se u ukupnom iznosu povećava za 5.013.200,00 kn odnosno 9,5%. Unatoč recesiji prihodi se povećavaju radi pomoći vezanih uz izgradnju školske sportske dvorane za koju je u 2012. planirano 5.100.000,00 kn. Za dvoranu je također planirana i oprema u vrijednosti od 700.000,00 kn, te uređenje školskog trga u istom iznosu. Projekt izgradnje školske sportske dvorane u ukupnoj vrijednosti od 8.200.000,00 kn financira se u razdoblju od tri godine, od 2011. do 2013., uz pomoć županijskog i državnog Proračuna. Za Proračun 2012. godine može se reći da je u izvornom dijelu prihoda planiran na razini prošlogodišnjeg, a povećanje prihoda donose više planirani prihodi od kapitalnih pomoći drugih Proračuna, te prodaja imovine za izgradnju školske sportske dvorane. Rashodi proračuna 2012. godine planirani su u iznosu od 59.340.000,00 kn. Planom su raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 57.820.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 20.000,00 kn i 1.500.000,00 kn planiranih prenesenih sredstava iz 2011. godine. Tekući rashodi su 39.403.000,00 kn, kapitalni 11.552.000,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.385.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su na razini 2011. što, obzirom da se smanjuju materijalni rashodi i tekuće donacije, znači da će se, sukladno gospodarskoj situaciji, provoditi mjere štednje. Istovremeno u 2012. gradski Proračun realizira važne kapitalne projekte od kojih neki povećavaju društveni i komunalni standard, kao što je izgradnja školske dvorane i nastavak Vodoopskrbe Šotoventa, dok su neki uključeni u projekte zaštite okoliša, kao što je to Projekt Jadran u okviru kojeg se gradi pročišćivač otpadnih voda, a započeti projekt Katastarske izmjere i izrade nove baze podataka tek će u budućnosti pokazati svoju višestruku korist. Prema Zakonu o proračunu isti se planira na programskom načelu. Stoga, svi su rashodi Proračuna raspoređeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela i šest odsjeka (slika). Proračunski korisnici dio su Odsjeka za proračun i financije.
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine prikazuje detaljniju razradu izdataka za nefinancijsku imovinu, za kapitalne pomoći i donacije prema izvorima financiranja i usklađen je s Proračunom Grada Krka za 2012. godinu. Planom razvojnih programa planirani su kapitalni projekti koji su pojedinačno iskazani Proračunom u ukupnom iznosu od 21.067.000,00 kn za 2012. godinu, 20.590.800,00 kn u 2013. i 18.877.300,00 kn u 2014. godini.  
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
 
- jednoglasno usvojen Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2012. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procjenjena su na iznos od 6.510.000,00 kn od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.010.000,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina planira izdvajanje od 1.750.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.530.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.670.000,00 kn, te za održavanje groblja 60.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 4.811.500,00 kn, od čega se 4.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2012., a 811.500,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 1.161.500,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 2.100.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 400.000,00 kn, te za pripremu gradnje, tj. prostorno plansku dokumentaciju 900.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Plana procjenjena su na iznos od 5.430.000,00 kn, od čega se 800.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od naknade za priključenje, a 4.630.000,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom planira izdvajanje od 3.650.000,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.780.000,00 kn. 
 
- jednoglasno usvojeni Prijedlozi Planova davanja koncesija: Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu; Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine
 
Zakonom o koncesijama, propisana je obveza izrade trogodišnjih i godišnjih planova davanja koncesija. Njima bi trebale biti obuhvaćene koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje po posebnim zakonima postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Grad Krk na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne poslove: obavljanje pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika), obavljanje dimnjačarskih poslova, te održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila. Za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sklopljen je ugovor s Marijom Turčićem iz Omišlja, Pušća 1, vlasnikom Građevinsko komunalnog obrta Komunalac, kao i s Josipom Cvelićem iz Malinske, Milovčići 17, vlasnikom obrta UslugeCvelić, i to na razdoblje od 5 godina (od 27. srpnja 2009. do 27. srpnja 2014. godine). Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Momom Paunovskim, vlasnikom Zanatsko dimnjačarske ranje Paun iz Krka, J. J. Strossmayera 23, na razdoblje od 5 godina (od 01. srpnja 2007. do 01. srpnja 2012. godine). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkomCrtorad d.o.o. iz Varaždina, Varaždinska ulica, odvojak III, na razdoblje od 7 godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine). Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima odnosno dinamici obavljanja pojedinih djelatnosti, Planom davanja koncesija za 2012. godinu prioritetno se planira davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova. Isto tako Srednjeročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2012. do 2014. godine planirano je davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, i to onih koje istječu ili se novim natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg razdoblja. Takve koncesije su: koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koja ističe u 2012. godini, a koja je planirana i Planom davanja koncesija za 2012. godinu, te koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika) koja ističe 2014. godine.
 
- jenoglasno usvojen Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 
Temeljem Zakona o zaštiti životinja propisano je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuju nadležna tijela općina ili gradova, osim za kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima. Naime, Gradsko vijeće Grada Krka je na sjednici održanoj 27. lipnja 1996. godine donijelo Odluku o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama, no ista nije usklađena sa Zakonima koji su kasnije doneseni, tj. sa Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora tijekom rujna 2011. od strane Uprave za veterinarske inspekcije i donesenog Rješenja od 3. listopada 2011., Grad Krk je u propisanom roku donio prijedlog nove Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta
 
Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na prethodno raspisan natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 2211/3 (z.č. 1032/2) k.o. grad Krk, površine 899 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište smješteno na području obuhvata DPU Mali Kankul za čiju je prodaju utvrđena početna cijena od 150 € po m2, prispjela jedino ponuda Mirjane Komadine Mergel iz Krka, Crikvenička 3, s predloženom cijenom od 150 € po m2. Temeljem ove Odluke s Mirjanom Komadinom Mergel biti će zaključen Ugovor o prodaji predmetnog zemljišta.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
 
Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na prethodno raspisan natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 3440/17 k.o. grad Krk, površine 329 m2, ili za zamjenu tog zemljišta drugim koje je od interesa za Grad Krk, prispjela jedino zajednička ponuda Bruna i Marije Dujmović iz Krka, Tina Ujevića 13, te Sandre Stašić iz Rijeke, R. Petrovića 34, kojom se Gradu u vlasništvo nudi zamjensko zemljište u vlasništvu ponuditelja, i to z.č. 4140/1, površine 824 m2, z.č. 4023/19, površine 1830 m2, z.č. 4023/5, površine 275 m2, sve k.o. Kornić, u naravi zemljište na području akumulacije Ponikve, te k.č. 3440/18, površine 24 m2, k.o. grad Krk, u naravi građevinsko zemljište predviđeno za izgradnju spoja ulica Tina Ujevića i Slavka Nikolića. Kako ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Krka iznosi 49.350,00 €, a tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Bruna i Marije Dujmović te Sandre Stašić iznosi ukupno 32.930,00 €, utvrđeno je da su ponuditelji obvezni isplatiti Gradu Krku razliku tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta u iznosu od 16.420,00 kn. Temeljem ove Odluke s Brunom i Marijom Dujmović te Sandrom Stašić biti će zaključen Ugovor o zamjeni predmetnog zemljišta.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, te Plana zaštite i spašavanja Grada Krk, i to: Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka; Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka
Dopuna Dnevnog reda:
 
- usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini 
 
Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva utvrđuju se izvori za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, odnosno obveza plaćanja, obveznici, osnovica, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, kao i druga pitanja za ostvarenje i korištenje istih. Zakonom je određeno da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može odrediti cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje, te naknadu za razvoj. Nadalje, predmetnim je zakonom propisano da je obveznik naknade za razvoj ujedno i obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj. Ista se obračunava putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 06. svibnja 2010. donesena je Odluka o prihvaćanju investicije Projekt Jadran, odnosno Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Na istoj sjednici s ciljem financiranja navedene investicije donesena je i Odluka o naknadi za razvoj kojom se za korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić utvrđuje naknada za razvoj u iznosu od 3 kn po m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. godini, kojom je Grad preuzeo obvezu osiguranja sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinastva u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. donesena je Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini. Sukladno navedenom, s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran, ovim Prijedlogom Odluke nastoji se i u narednoj godini u Proračunu Grada Krka osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode. 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka
 
Ovim Zaključkom za mrtvozornike na području Grada Krka predloženi su: Miro Bušljeta, dr. med., Biserka Mahulja, dr. med., Nenad Mijić, dr. med., Ivanka Peranić, vms., Suzana Skočilić Tomašić, dr. med., Mladen Španjol, dr. med., Marinka Tičić, dr. med. i Alemka Žic, dr. med. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga nove Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 
Temeljem traženja Ureda predsjednika Županijskog suda u Rijeci, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije uputio je prijedlog pojedninim gradovima na području Županije da predlože dopunske kandidate sa svoga područja za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci, obzirom da dosadašnjim sucima ističe mandat. Sukladno traženju Županijskog suda u Rijeci  i prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, te zaključku Kolegija gradonačelnika Grada Krka održanog 12. prosinca 2011., kao sudac porotnik Županijskog suda u Rijeci predožena je Arijana Staničić iz Krka. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
- pitanja i odgovori