10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 03. srpnja 2014. godine (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. travnja 2014. godine.
 
02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu s prilozima:
 
  • Izvještaj o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku;
  • Knjiga izdanih računa 2013. godine;
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
  • Izvod iz knjige javnog duga za 2013. godinu;
  • Tekuća proračunska rezerva za 2013. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2013. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Izmjena Statuta Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Krka u program POS-a i prijenosu prava vlasništva z.č. 2286, k.o. grad Krk u korist APN-a.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve eko otok Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Izvješće o obročnoj otplati naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk po Rješenju Ureda državne uprave u PGŽ, Pododsjeku za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Krk, klasa: UP/-944-07/08-01/4-MS, ur. br.: 2170-10-01-10-19, od 23. lipnja 2010. godine.
Podnositelj izvješća: Gradonačelnik.
 
14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
 
15. Pitanja i odgovori.