08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 11. ožujka 2014. godine (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. prosinca 2013. godine.
 
02. Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 17. siječnja 2014. godine.
 
03. Prijedlog Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenika na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun, izgrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sustav prometnice na području Kartec, u gradu Krku, prema lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 07. listopada 2013. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlozi akata iz područja zaštite i spašavanja na području Grada Krka, i to:
 
  • Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu,
  • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2014. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka javnim pozivom.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik i ravnateljica Centra.
 
14. Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage (u periodu od listopada 2012. do veljače 2014. godine).
Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika.
 
15. Pitanja i odgovori.