26. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 27. ožujka 2013. godine (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 

01. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  29. siječnja 2013. godine.
 
02. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s prilozima:
a) Izvještaj o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u Krku;
b) Knjiga izdanih računa 2012. godine;
c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
d) Izvod iz knjige javnog duga za 2012. godinu;
e) Tekuća proračunska rezerva za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.  
 
05. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine. 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
08. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
09. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
10. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
14. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka (z.č. 2251, k.o. Linardić, površine 705 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav prometnica U-3.2 i U-3.3. prema odredbama Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
16. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
17. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
18. Pitanja i odgovori.