16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 15. studenog 2011. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. kolovoza 2011. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programu razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Izvješće o radu Gradonačelnikaza za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:
a) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2).
b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu.  
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova (2011.), i to:
a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a;
c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a.
 
13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.
Prdlagatelji: Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnateljice i Gradonačelnik.
 
14. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:
a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.
 
15. Pitanja i odgovori.