13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 25. svibnja 2011. (srijeda) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2011. godine.
 
02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima:
a) Knjiga izdanih računa 2010. godine;
b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine;
c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine, HBOR - sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka;
d) Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu;
e) Izvješće tekuće proračunske rezerve.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Izvješće o radu za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2010. godine.
Podnositelj Izvješće: Gradonačelnik.
 
05. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu.
Podnositelj Izvješće: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:
a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o. grad Krk, koji suvlasnički ima površinu od 438 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Pahlić - Marušić);
b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410m2 i z.č. 1481/84 površine 197 m2, obje k.o. Kornić, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. godinu;
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu.
Predlagateljica: Ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka.
 
10. Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik i TKD Ponikve d.o.o.
 
13. Pitanja i odgovori.