Grad Krk: Uputstvo o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti priključenja na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) i članka 21. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine Primorsko goranske županije broj 40/11, 23/14, 19/16, 46/18 i 17/19), Gradonačelnik je dana 23. siječnja 2023. godine donio Uputstvo o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti priključenja na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede.

Članak 1.

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Pododsjek za redarstvo izdat će prethodnu suglasnost za priključak na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede ukoliko podnositelj zahtjeva kumulativno ispuni sljedeće uvjete:

  • da je zemljište privedeno poljoprivrednoj namjeni, odnosno da se obrađuje,
  • ukoliko na zemljištu ima izgrađenih ili montažnih objekata da si isti isključivo poljoprivredne namjene što će očevidom utvrditi komunalni redar,
  • da je podnositelj vlasnik, suvlasnik ili zakupnik predmetnog zemljišta,
  • da podnositelj ima registrirano poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili drugi oblik registracije za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Članak 2.

Podnositelj zahtjeva dužan je za ishođenje prethodne suglasnosti dostaviti:

  • dokaz vlasništva i posjeda,
  • Rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili drugi akt o registraciji za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (obrtni, sudski registar, Registar Udruga),
  • izjavu podnositelja zahtjeva kojom pod moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da na poljoprivrednom zemljištu neće graditi objekte bez akta o građenju.

Članak 3.

Navedeni priključak ima privremeni karakter i ukoliko se utvrdi kršenje odredbi ovog Uputstva, komunalni redar naložiti će isporučitelju vodnih usluga obustavu priključka na vodu.

Članak 4.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Krka.

 

Prilozi: