Grad Krk: Natječaj za zakup javne površine

Grad Krk na temelju članka 13., stavka 1., Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za zakup javne površine.

Natječaj se raspisuje za lokaciju, djelatnost i s početnom zakupninom kako slijedi:

Lokacija u gradu Krku, na dijelu k.č. 3140/3, k.o. Krk grad, za postavljanje privremenog objekta do 15 m2, za obavljanje djelatnosti: prodaja cvijeća, s početnom zakupninom od 25.000,00 kuna godišnje i rokom trajanja zakupa od 3 (tri) godine.

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

  • podatke o natjecatelju (ime, prezime, adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu pravne osobe);
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe;
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku;
  • potvrdu Ministarstva financija Republike Hrvatske, nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja;
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početnog iznosa godišnje zakupnine koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68; s pozivom na broj: 9016 - OIB.

Pismene ponude moraju prispjeti, bez obzira na način dostave, do 17. lipnja 2022. godine, u 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 17. lipnja 2022. godine, u 12.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka, u prizemlju zgrade u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja, natjecatelj će biti obaviješten pismenim putem.

Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda natjecatelja koji ponudi obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine te zadovoljava tražene uvjete natječaja.

Sukladno članku 16, stavku 6., Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, raniji zakupnik javne površine za postavljanje kioska i montažnih objekata koji sudjeluje i zadovoljava svim uvjetima natječaja (koji je u potpunosti izvršio obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu) i prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju, ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, kao i neregulirane obveze s osnova javnih davanja, neće se razmatrati.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecatelju koji uspije na natječaju uračunava se u zakupninu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro-račun natjecatelja.

Najpovoljnijem natjecatelju koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu javne površine, jamčevina se ne vraća.

Zakupnina se plaća u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka. Ugovor o zakupu javne površine najpovoljniji natjecatelj mora zaključiti u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana primitka poziva zakupodavca.

Ugovor se zaključuje u obliku javnobilježničke isprave. Troškove solemnizacije ugovora snosi zakupnik.

Grad Krk zadržava pravo poništenja ovog natječaja.