Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

 

Predmet Natječaja je:

1. Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Krka, i to:

1.A. k.č. 3440/1, k.o. Krk grad (z.č. 1546/3, k.o. Krk), upisana u z.k.ul. 3324, k.o. Krk, površine od 926 m2, u naravi neizgrađeno zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone grada Krka, na području Garbecaj u gradu Krku. Zemljište koje se prodaje nalazi se u zoni stambeno-poslovne namjene, gradilište S-17 formirano na temelju DPU dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/7).

Početna cijena zemljišta određuje se u iznosu od 170,00 EUR po m2 zemljišta u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, odnosno ukupna početna cijena za zemljište iznosi 157.420,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

Za sudjelovanje na natječaju plaća se jamčevina u iznosu od 15.742,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

1.B. k.č. 735/211, k.o. Kornić, upisana u z.k.ul. 2451, k.o. Kornić, površine od 87 m2, u naravi neizgrađeno zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone naselja Kornić.

Početna cijena zemljišta određuje se u iznosu od 90,00 EUR po m2 zemljišta u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, odnosno ukupna početna cijena za zemljište iznosi 7.830,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

Zemljište se prodaje u svrhu formiranja okućnice.

Za sudjelovanje na natječaju plaća se jamčevina u iznosu od 783,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/RUR Hrvatske narodne banke.

1.C. k.č. 2811, k.o. Krk grad (gr.č. 53, gr.č. 54, z.č. 1873/1, z.č. 1873/2, z.č. 1873/4, z.č. 1877/4, sve k.o. Krk), upisana u z.k.ul. 542, k.o. Krk, površine od 278 m2, u naravi ruševna građevina i dvorište u staroj jezgri grada Krka.

Početna cijena predmetne nekretnine određuje se u ukupnom iznosu od 124.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

Za sudjelovanje na natječaju plaća se jamčevina u iznosu od 12.400,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

2. Nekretnine iz točke 1. natječaja prodaju se u zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, katastarskom, kao i stvarnom stanju na dan objave javnog natječaja. Nekretnine iz točke 1. prodaju se po načelu viđeno-kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke.

3. Pisana ponuda mora sadržavati:

– naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja te OIB,

– adresu sjedišta odnosno prebivališta,

– katastarsku i zemljišnoknjižnu oznaku nekretnine za koju se natječe,

– iznos kupoprodajne cijene koju natjecatelj nudi po m2 i ukupne kupoprodajne cijene,

– za nekretninu pod 1.C. nudi se isključivo ukupan iznos kupoprodajne cijene,

Ukoliko pojedini natjecatelji budu nudili kupoprodajnu cijenu u EUR, a pojedini u kunama, usporedba ponuđenih cijena izvršit će se sukladno srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke na dan otvaranja ponuda.

– naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine.

Ponudi se prilažu sljedeći dokumenti:

– preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je natjecatelj pravna osoba,

– preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,

– potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da natjecatelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,

– potvrda o uplaćenoj jamčevini.

Jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB.

4. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 27. svibnja 2022. godine, u 11.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju zemljišta.

Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom.

Otvaranje ponuda izvršit će se javno, dana 27. svibnja 2022. godine, u 11.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

5. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.

6. Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za nekretnine pod 1.A. i 1.C. donosi Gradsko vijeće Grada Krka, a odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za nekretninu pod 1.B. donosi gradonačelnik. U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

7. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda natjecatelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene. Ponude s nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati.

8. Natjecatelju koji uspije na natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja, bez prava na kamate. Natjecateljima koji uspiju na natječaju, a odustanu od zaključenja ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne vraća.

9. Najpovoljniji natjecatelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana primitka odluke o odabiru te isplatiti Gradu Krku ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta danom zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne zaključi ugovor i ne isplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem pod uvjetom da prihvati ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg natjecatelja koji je odustao od ponude.

10. Grad Krk pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.

11. Dodatne informacije u svezi oglašenih nekretnina i vrijeme razgledavanja istih mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj 36, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati (tel. 051/401-119; e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr). Informacije vezane za prostorno-plansku dokumentaciju koja se odnosi na nekretnine iz točke 1. mogu se dobiti putem e-maila: ines.galjanic@grad-krk.hr.