Grad Krk: Natječaj za prodaju (zamjenu) zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 9. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 6/21) objavljuje Natječaj za prodaju (zamjenu) zemljišta.      

 

Predmet natječaja je:
 

1. Prodaja (zamjena) neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to: k.č. 3822/1, k.o. Krk grad (z.č. 1568/1, k.o. Krk), površine od 683 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Veli Kartec u gradu Krku, u zoni mješovite, pretežito stambene namjene.

 

2. Nekretnina iz točke 1. natječaja prodaje se/daje se u zamjenu, u zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, katastarskom, kao i stvarnom stanju na dan objave javnog natječaja. Nekretnina iz točke 1. prodaje se/zamjenjuje se po načelu viđeno-kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke. Početna vrijednost zemljišta navedenog u točki 1. određuje se u iznosu od 150,00 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Stjecatelj je dužan platiti i porez na promet nekretnina te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu ugovora o kupoprodaji (zamjeni) nekretnina.

 

3. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv odnosno ime i prezime ponuditelja te OIB;
  • adresu sjedišta, odnosno prebivališta;
  • katastarsku i zemljišno knjižnu oznaku nekretnine za koju daje ponuda;
  • u slučaju da ponuditelj nudi zemljište u zamjenu potrebno je dostaviti podatke za zemljište koje se nudi u zamjenu (katastarska i zemljišnoknjižna oznaka); 
  • naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Ponudi se prilažu sljedeći dokumenti:

  • preslika rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;
  • preslika osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba;
  • zemljišno knjižni izvadak te izvod iz katastarskog operata za zemljište koje se daje u zamjenu (u slučaju da ponuditelj nudi drugo zemljište u zamjenu);
  • potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da ponuditelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi;
  • potvrda o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupnog početnog iznosa vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada Krka za koje se daje ponuda - 10.245,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke. Jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB.

 

4. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 15. rujna 2021. godine u 10.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju/zamjenu zemljišta.

Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom. Otvaranje ponuda izvršit će se javno 15. rujna 2021. godine u 10.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica), Trg Josipa bana Jelačića 2

 

5. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.

 

6. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Krka. U prilogu Odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

 

7. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda ponuditelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ponude s nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati. Napominje se da će se i u slučaju da ponuditelj daje zemljište u zamjenu, najpovoljnijom utvrditi ponuda kojom se nudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište u vlasništvu Grada Krka te je i u tom slučaju potrebno ponuditi iznos kupoprodajne cijene koju ponuditelj daje za zemljište u vlasništvu Grada Krka.

 

8. U slučaju da ponuditelj nudi zemljište u zamjenu, zamjensko zemljište će se prihvatiti ukoliko Grad Krk utvrdi da ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništva na tom zemljištu. Vrijednost zemljišta koje se daje u zamjenu utvrdit će se putem ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina kojeg će angažirati Grad Krk. U slučaju da ponuditelj nudi u zamjenu zemljište predviđeno za izgradnju komunalne infrastrukture za koje Grad Krk utvrdi da ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništva, vrijednost tog zemljišta valorizirat će se sukladno odredbama Odluke Gradskog vijeća Grada Krka, klasa: 944-05/18-01/15, urudžbeni broj: 2142/01-02/1-18-5, od 28. ožujka 2018. godine. Eventualna razlika u vrijednosti zamijenjenog zemljišta isplatit će ugovorna strana čije je zemljište manje vrijednosti.

 

9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

 

10. Ponuditelju koji uspije na natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon donošenja odluke o odabiru njegove ponude ili ne zaključi kupoprodajni odnosno ugovor o zamjeni u roku određenom točkom 12. ovog teksta natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

11. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem utvrdit će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja koji je odustao od ponude.

 

12. Rok za zaključenje kupoprodajnog ugovora iznosi 30 dana od dana kada najpovoljniji ponuditelj zaprimi odluku o odabiru. Kupoprodajna cijena plaća se u cijelosti danom zaključenja ugovora o kupoprodaji (zamjeni) nekretnina.

 

13. Grad Krk zadržava pravo da odustane od prodaje i poništi javni natječaj te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

14. Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr.