Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (na katu zgrade Trgovačko-poslovnog centra u Krku, Šetalište sv. Bernardina bb)

Grad Krk na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11, 9/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

 

1. Predmet natječaja je poslovni prostor koji se nalazi na katu zgrade Trgovačko-poslovnog centra u Krku, Krk, Šetalište sv. Bernardina bb, površine od 50 m2, za koji je određeno obavljanje djelatnosti udruga građana sa sjedištem na području Grada Krka koje se bave djelatnostima iz područja kulture (održavanje glazbenih i likovnih radionica, radionica iz područja suvremene umjetnosti, plesa i slično).

Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 16,50 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV.

Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV.

Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost).

Rok trajanja zakupa je 5 (pet) godina.

Za sudjelovanje na natječaju određuje se jamčevina u iznosu od 198,00 EUR (iznos početne godišnje zakupnine bez PDV-a).

 

2. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

  • ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište te OIB),
  • naznačen poslovni prostor za koji se natječe,
  • djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati,
  • naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine,
  • iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a.

 

3. Jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa: HR5824020061821500001, model: HR68; poziv na broj: 9016-OIB, svrha uplate: jamčevina. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj koji je odustao od zaključenja ugovora o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

 

4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku poslovni prostor privede određenoj namjeni.

 

5. Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:

  • izvod iz registra udruga i statut udruge kojima natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena,
  • izvornik potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja,
  • potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu,
  • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 198,00 EUR.

 

6. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 28. ožujka 2023. godine u 12.00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Grada Krka, od 08.00 do 15.00 sati, ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, sa naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup poslovnog prostora.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 28. ožujka 2023. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2 (Mala vijećnica).

 

7. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, navedene u točki 5. natječaja, neće se razmatrati.

 

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja s najvišim ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika, u roku od 15 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.

 

9. Grad Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja.

 

10. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 098 675 165, svakim radnim danom od 08.00 do 13.00 sati ili putem e-maila: radmila.cop@grad-krk.hr.

 

Grad Krk