Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Krk, na temelju članka 12. stavak 1. i članka 15. stavak 6. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko-goranske županije broj: 18/10, 10/12, 29/15) objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine.

 

Natječaj se raspisuje za lokaciju, djelatnost i s početnom zakupninom kako slijedi:

Lokacija u gradu Krku, na dijelu k.č. 3140/3 k.o. Krk grad (preko puta stare robne kuće), za postavljenje privremenog objekta - kioska, za obavljanje djelatnosti: jednostavne ugostiteljske usluge, s početnom zakupninom od 17.000,00 kuna godišnje i rokom trajanja zakupa od 3 (tri) godine.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  • podatke o natjecatelju (ime, prezime, adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu pravne osobe;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe;
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku;
  • potvrdu nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja;
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10 posto početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016 - OIB;
  • iznos ponuđene zakupnine;
  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.

Pismene ponude moraju prispjeti, bez obzira na način dostave, do 10. rujna 2021. godine u 12.00 sati na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 10. rujna 2021. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2 (Mala vijećnica).

Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja, natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem.

Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecatelju koji ponudi obavljanje odgovarajuće djelatnosti i veći iznos zakupnine te zadovoljava tražene uvjete natječaja.

Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku imaju neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati. 

Sukladno odredbi članka 15. stavak 6. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, prvenstveno pravo na zaključenje ugovora o zakupu ima raniji zakupnik koji je u potpunosti izvršavao obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu, ukoliko sudjeluje i udovolji uvjetima natječaja te ukoliko prihvati najviši postignuti iznos zakupnine na natječaju.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecateljima koji uspiju na natječaju uračunava se u zakupninu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro račun natjecatelja.

Najpovoljnijem natjecatelju koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu javne površine jamčevina se ne vraća.

Ugovor o zakupu javne površine najpovoljniji natjecatelj mora zaključiti u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana primitka poziva zakupodavca.

Ugovor se zaključuje u obliku javnobilježničke isprave. Troškove solemnizacije ugovora snosi zakupnik. U slučaju da se najpovoljniji natjecatelj ne odazove na navedeni poziv smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te nema pravo na povrat jamčevine.

Grad Krk zadržava pravo poništenja ovog natječaja.