Grad Krk: Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk u gradu Krku

Na temelju članka 5. Sporazuma o upravljanju, održavanju i korištenju Sportske dvorane, klasa: 372-03/13-01/13, ur.broj: 2142/01-02-13-1, od 08. travnja 2013. godine i Zaključka Kolegija gradonačelnika, klasa: 372-03/23-01/11, ur.broj: 2170-9-02/1-23-2, od 19. lipnja 2023. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk u gradu Krku.

Grad Krk poziva udruge te sve ostale zainteresirane grupe građana koji djeluju na području grada Krka da podnesu zahtjev za korištenje velike školske sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk u gradu Krku za razdoblje od 15. rujna 2023. do 15. lipnja 2024. godine.

Dvorana se može koristiti isključivo za sportske aktivnosti, svakim radnim danom od 14.00 - 22.00 sata te subotom od 08.00 do 20.00 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole nije planirana aktivnost u to vrijeme. Grad Krk ima prednost korištenja dvorane pred ugovorenim korisnicima, i to u slučajevima održavanja manifestacija, predstava i sličnih aktivnosti.

Korištenje dvorane u ostalim terminima (nedjeljom, praznikom i blagdanom) može se izuzetno odobriti temeljem posebne odluke gradonačelnika.

Dvorana se može zakupiti na minimalno jedan sat.

Naknada za korištenje velike sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk iznosi 10,00 eura / 75,35 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) po satu dodijeljenog termina korištenja.

Kod određivanja termina korištenja dvorane prednost će imati udruge koje nemaju vlastite prostorije i okupljaju djecu i mlade te školsku sportsku dvoranu planiraju koristiti tijekom cijelog razdoblja definiranog ovim Javnim pozivom, a valorizirati će se i uredno dosadašnje korištenje, ukoliko ga je bilo.

Nakon prikupljanja i analize zahtjeva, raspored korištenja dvorane biti će objavljen na mrežnim stranicama Grada: www.grad-krk.hr.   

Na temelju utvrđenog rasporeda korištenja (dodijeljenih termina korištenja) dvorane, Grad i korisnik sklapaju ugovor o davanju na korištenje školske sportske dvorane.

Ukoliko se nakon donošenja odluke o rasporedu korištenja dvorane utvrde neiskorišteni slobodni termini, za iste će biti moguće naknadna predaja zahtjeva te će se ovisno o iskazu interesa raspisati novi javni poziv.

Grad Krk ima pravo ne prihvatiti niti jedan zahtjev.

Svi budući korisnici dvorane moraju se strogo pridržavati kućnog reda izvješenog na oglasnoj ploči dvorane.

Svi zainteresirani korisnici moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu koji se može preuzeti na stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr (u prilogu ovog Javnog poziva), kao i u prostorijama Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka (II. kat, Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk).

Udruge s više grupa (sekcija) trebaju predati pojedinačni zahtjev po grupama (kadeti, juniori, seniori i sl.).   

Ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti do 20. srpnja 2023. godine na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, osobno u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili poslati na e-mail adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 


Tekst Javnog poziva [.pdf]
Obrazac Zahtjeva za korištenje dvorane [.docx]