Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2024. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21) i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2024. godini.

 

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za financiranje/sufinanciranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro u 2024. godini.

 

2) Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge koje imaju sjedište na području Grada Krka, udruge registrirane na području Republike Hrvatske ukoliko imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka te druge organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske.

 

3) Udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja:

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
  • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
  • tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
  • vođenje i organizaciju sportskih natjecanja,
  • nagrađivanje i nastupanje sportaša,
  • stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu;
 • područje Promicanje tehničke kulture koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
  • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja,
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana;
 • područje Socijalno-humanitarni rad koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • organizaciju i provođenje humanitarno-socijalnih aktivnosti,
  • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika,
  • rad sa socijalno ugroženim osobama,
  • pružanje psihosocijalne i fizičke podrške te rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
  • brigu za osobe treće životne dobi,
  • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
  • zaštitu i promociju ljudskih prava;
 • područje Poljoprivreda koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • revitalizaciju i zaštitu maslinika,
  • program ekološke poljoprivredne proizvodnje,
  • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda,
  • poticanje poljoprivrede - poseban naglasak na povrćarstvo,
  • promicanje pčelarstva na Otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
  • unapređivanje i zaštitu stočnog fonda,
  • promidžbu lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila;
 • područje Poljoprivreda - kapitalna ulaganja koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • nabavu imovine,
  • uređenje prostora i objekta udruga na području Grada Krka;
 • područje Građanska inicijativa koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • sudjelovanje građana u javnom životu,
  • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja na području Grada Krka,
  • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

 

4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 345.000,00 eura:

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije: 240.000,00 eura,
 • područje Promicanje tehničke kulture: 10.000,00 eura,               
 • područje Socijalno-humanitarni rad: 50.000,00 eura,                  
 • područje Poljoprivreda: 10.000,00 eura,
 • područje Poljoprivreda - kapitalna ulaganja: 10.000,00 eura,                                      
 • područje Građanska inicijativa: 25.000,00 eura.                         

Najmanji mogući iznos financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 300,00 eura. Najveći mogući iznosi financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu za:                                                                                                               

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije je: 75.000,00 eura,
 • područje Promicanje tehničke kulture je: 4.000,00 eura,
 • područje Socijalno-humanitarni rad je: 9.000,00 eura,
 • područje Poljoprivreda je: 5.000,00 eura,
 • područje Poljoprivreda - kapitalna ulaganja je: 5.000,00 eura,
 • područje Građanska inicijativa je: 8.000,00 eura.

Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2024. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

5) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga i ostalih organizacija civilnog društva uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Krka,
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da isti nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21).                

 

6) Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa opisani su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na mrežnoj stranici Grada: www.grad-krk.hr.

 

7) Prijava programa ili projekata mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

 • obrazac opisa programa ili projekta,
 • obrazac proračuna programa ili projekta,
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
 • obrazac Izvješća za 2023. godinu,
 • isprave/dokumente:
  • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili drugog odgovarajućeg registra) ne stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva;
  • potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
  • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala prijavu programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave Javnog poziva,
  • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave Javnog poziva.

 

8) Obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna programa ili projekta, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora te obrazac Izvješća za 2023. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Grada: www.grad-krk.hr (u prilogu ovog Javnog poziva).

 

9) Svaki prijavitelj na ovaj poziv može aplicirati s dvije prijave. Svaki program i/ili projekt koji se aplicira treba imati zasebno ispunjene obrasce prijave i propisane priloge.

 

10) Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Gradu Krku, u pisarnici Grada, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk (I. kat, soba 27) ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 

11) Rok za dostavu prijave na Javni poziv je 31. siječnja 2024. godine.

 

12) Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za predlagatelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba Grada Krka za 2024. godinu.

 

13) Odluku o financiranju projekata i programa koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva donosi Gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad će javno objaviti rezultate Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada: www.grad-krk.hr.

 

14) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.