Energetski pregled i energetsko certificiranje stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba

Predmet ovog Javnog poziva jest dodjela sredstava Grada Krka radi sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba koje se nalaze na području Grada Krka.

 
Pravo na sredstva Grada Krka sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti fizičke osobe koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Grada Krka sukladno uvjetima ovog Javnog poziva;
 • imaju prebivalište na području Grada Krka;
 • postojeća stambena zgrada za koju se traži sufinanciranje energetskog pregleda i energetsko certificiranje na temelju ovog Javnog poziva nalazi se na području Grada Krka;
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja za koje se dodjeljuju sredstva Grada Krka;
 • nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Krku.
 
Grad Krk će dodjeljivati sredstva putem financijskih pomoći u iznosu do 50% opravdanih troškova ulaganja po zgradi za energetske preglede i energetsko certificiranje stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba. Točan iznos sredstava financijske pomoći biti će određen po donošenju Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o dodjeli sredstava na temelju Natječaja za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada (Klasa: 310-34/13-03/42, Ur.broj: 563-04-02/12-13-1 od 25. srpnja 2013. godine, objavljen u Narodnim novinama br. 99/13).
Ukupno osigurana financijska sredstva u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu za ove namjene iznose 100.000,00 kn, a osigurana su u Razdjelu 001 - Jedinstveni upravni odjel, Glavi 00106 - Odsjek za gospodarstvo, Glavnom programu A01 - Aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela, Programu 0110 - Gospodarstvo, Aktivnosti A011001 - Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi, Kontu 3237 - Sustavno gospodarenje energijom.
Sredstva Grada će se isplaćivati za opravdane troškove ulaganja nastale nakon dana objave ovog Javnog poziva (05. rujna 2013.) na službenim Internet stranicama Grada Krka.
 
Pod opravdanim troškovima ulaganja u provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada podrazumijevaju se:
 
 • troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanja energetskog certifikata u iznosu sukladnom Odluci o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada (Klasa: 360-01/10-04/5, Ur.broj: 531-01-09-1) Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 12. svibnja 2010. godine.
 • troškovi potrebnih mjerenja pri provedbi:
  • energetskog pregleda sustava grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,
  • energetskog pregleda sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW ili veće;
 • troškovi javnog izlaganja energetskog certifikata (izrada certifikata - grafička priprema, tisak, i izrada plakata i sl., priprema za javno izlaganje) koji ne mogu iznositi više od 1.000,00 kn s PDV-om po izloženom certifikatu.
 
Troškovi kupnje/najma opreme za provedbu energetskih pregleda i putni troškovi ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja. 
Podnositelj prijave sam odabire izvoditelja energetskog pregleda, energetskog certificiranja i javnog izlaganja energetskog certifikata koji mora biti nositelj važećeg Ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada izdanog od strane nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 
Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv može dostaviti samo jednu prijavu za provedbu energetskog pregleda i energetskog certificiranja za jednu zgradu u svom vlasništvu. 
 
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a treba sadržavati sljedeće:
 
 • ispunjen prijavni obrazac (može se preuzeti u prilogu ovog teksta ili u prostorijama Grada Krka, Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za gospodarstvo, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk, II kat);
 • ispunjen obrazac za utvrđivanje godišnje potrošnje i troškova energije i vode pojedinačne zgrade za koju se provodi energetski pregled za 2011. i 2012. godinu;
 • troškovnik ili ponudu ovlaštenog certifikatora za provedbu energetskog pregleda i energetsko certificiranje s detaljnom specifikacijom svih troškova, terminskim planom povlačenja sredstava i rokom provedbe, za zgradu za koju se podnosi ponuda;
 • zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana, za zgradu za koju se podnosi ponuda;
 • dokaz da je zgrada postojeća u smislu važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, za zgradu za koju se podnosi ponuda:
  • ukoliko je ista građena prije 15. veljače 1968. godine: Pravomoćna građevinska dozvola ili Uvjerenje iz katastra da je zgrada evidentirana u katastarskom planu prije navedenog datuma, 
  • ukoliko je ista građena u periodu od 15. veljače 1968. godine do 19. lipnja 1991. godine: Pravomoćna građevinska dozvola odnosno drugi odgovarajući akt nadležnom tijela,
  • ukoliko je ista građena u periodu od 19. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine: Uporabnu dozvolu ili Uvjerenje o uporabi,
  • ukoliko je ista građena nakon 1. listopada 2007. godine: Uporabnu dozvolu ili Rješenje o uvjetima građenja;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga, ne stariju od 30 dana;
 • izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja;
 • kopiju osobne iskaznice podnositelja prijave;
 • ukoliko se radi o prijavi za stambenu zgradu, potrebno je dostaviti popis stanara u zgradi s izraženim bruto građevinskim površinama za sve stanove (stambene jedinice) u zgradi te kopiju osobne za vlasnike stanova (stambenih jedinica) u stambenoj zgradi;
 • rješenje kojim se utvrđuje svojstvo građevine/zgrade kao nepokretnog kulturnog dobra temeljem važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ukoliko je ista pod zaštitom, za zgradu za koju se podnosi ponuda.
 
Postupak odobravanja sredstava provoditi će se kronološki prema datumu i vremenu primitka prijave, do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Krka. 
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati.   
Prijava se dostavlja osobno u pisarnicu Grada Krka ili putem pošte u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prijavitelja, na adresu: Grad Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, uz naznaku: Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetsko certificiranje - ne otvaraj!
 
Rok za dostavu prijava je 20. rujna 2013. godine.
 
Sve dodatne informacija mogu se dobiti u Gradu Krku kod stručnog suradnika Igora Hrasta, ili putem telefona na broj (051) 401 132, odnosno putem e-maila na igor.hrast@grad-krk.hr.