Dopuna Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 18/10, 10/12 , 29/15) objavljuje Dopunu Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku.

Oglas Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, objavljen u Narodnim novinama broj: 22/2020, od 28. veljače 2020. godine, dopunjuje se na način da se kod dijela Zaključenje ugovora dodaje odredba: Natjecatelji koji uspiju na natječaju za lokacije B, Šetalište Sv. Bernardina - iza pultova brodara (lokacije broj: 22., 23., 24. i 25.) moraju zaključiti ugovor o zakupu javne površine najkasnije do 15. travnja 2020., s time da su dužni do 15. travnja 2020. platiti 50% ugovorene zakupnine, dok su preostalih 50% zakupnine dužni platiti najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.